O oddelení

Vedúci: Ing. Fabian Jozef, CSc.

Zástupca vedúceho: Ing. Zofcsáková Marta

   Hospodársko správny útvar (HSU) zabezpečuje administratívno-správne činnosti pre bežný chod organizácie a podporné činnosti pre vedecké oddelenia, predovšetkým pri administrácii projektov vo vedeckých oddeleniach ústavu.

Oblasti činnosti:

  • Rozpočet, štátna pokladnica, čerpanie projektov VEGA, MVTS, sumarizácia účtovných operácií, štatistické výkazy, rozbory hospodárenia, ekonomické podklady pre vedenie ústavu, zverejňovanie zmlúv, faktúr, technický dohľad nad telefónnou ústredňou a zabezpečovacím systémom ústavu (Ing. Jozef Fabian, CSc.)
  • Personálna a mzdová agenda ústavu, vyúčtovanie služobných ciest, ochrana osobných údajov, koordinácia práce upratovačiek a vrátničiek (Ing. Marta Zofcsáková)
  • Účtovná agenda ústavu, účtovné závierky vrátane konsolidácie, výkazníctvo podľa požiadaviek zriaďovateľa a práce súvisiace s vedením a úpravami rozpočtu, sledovanie čerpania jednotlivých rozpočtových položiek v štátnej pokladnici.(Iveta Tothová)
  • Agenda služobných ciest, medziakademické výmeny, kompletizácia podkladov pre zaúčtovanie SC, archív, rozúčtovanie spotreby PHM (Mgr. Eva Žiačiková)
  • Evidencia skladového hospodárstva, štátna pokladnica, fakturácia odberateľom služieb, dusíka a He, investičné nákupy, podklady pre zaraďovanie majetku investičného charakteru, zverejňovanie objednávok (Edita Šimeková)
  • Správa dodávateľských faktúr, čerpanie projektov APVV a zahraničných projektov, archivácia účtovných dokladov, príprava podkladov pre audit zahraničných projektov, konsolidácia účtovnej uzávierky (Darina Ružičková)
  • Hotovostná pokladňa ústavu, kontakt s VUB pre hotovostné operácie, objednávanie a distribúcia stravných lístkov, výplatné pásky, evidencia majetku, zaraďovanie, vyraďovanie a prevody majetku, inventarizácia majetku (Iveta Grófová)
  • Správa počítačovej siete (Martin Grujbár)
  • Vrátnica – informátorky, evidencia návštev, preberanie a vydávanie prádla z/do čistiarne (Edita Sýkorová,Karol Schwarz, Mária Zajíčková)