Organizačná štruktúra

Vedenie ústavu

Riaditeľ ústavu: RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.

Zástupca riaditeľa: Ing. Milan Ťapajna, PhD.
Zástupca riaditeľa pre technickú infraštruktúru: Ing. Ján Fedor, PhD.
Vedecká tajomníčka: RNDr. Marianna Španková, PhD.

Medzinárodný poradný zbor

Správna rada

Prof. Teresa Puig – ICMAB, Spain RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.
Prof. Jaroslav Fabian – Univ. Regensburg, Germany Ing. Jozef Fabian, CSc.
Prof. Martin Kuball – Univ. Bristol, UK Ing. Ján Fedor, PhD
Dr. Valentin Novosad – Argonne Nat. Lab., Illinois, USA RNDr. Marianna Španková, PhD.
Ing. Milan Ťapajna, PhD.

Vedecká rada

Dozorná rada

Predsedníčka: RNDr. Dagmar Gregušová, DrSc. prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.
Interní členovia:
Ing. Filip Gucmann, PhD. – podpredseda
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Ing. Romana Jurkiewiczová
      Ing. Boris Hudec, PhD. – tajomník
      doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc
      Dr. rer. nat. Martin Hulman
      Mgr. Enric Pardo, PhD.
      Mgr. Michaela Sojková, PhD.
Externí členovia:
doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
      Ing. Roman Lupták, PhD.
      doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
       doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

Zástupca v Sneme SAV
Ing. Milan Ťapajna, PhD.

Vedecké oddelenia

Podporné útvary
Hospodársko správny útvar
Knižnica
Technický útvar