Projekty

Medzinárodné

ETMOS – Epitaxné vrstvy tranzitných kovov dichalkogenidov pripravených na polovodičoch so širokým zakázaným pásmom pre modernú elektroniku
Epitaxial transition metal dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics
Číslo projektu: FLAG-ERA III/2019/884/ETMOS
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.4.2020 – 31.3.2023
Optimalizácia škálovateľného rastu tenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov a nové heterostruktúry na použitie v elektronike a pokročilé senzory
Optimization of the scalable growth of transition metal dichalcogenide thin films and novel heterostructures for application in electronics and advanced sensors
Číslo projektu: SAV-CNR
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sojková Michaela, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Pulzná laserová depozícia 2D polovodičov na nitridy pre pokročilú elektroniku
PULSEd laser deposition of 2D semiconductors on nitrides for advanced electronics
Číslo projektu: SAV-CNR
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španková Marianna, PhD
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Syntéza a charakterizácia funkčných heteroštruktúr 2D TMD-diamant pre senzorové prvky
Synthesis and characterization of 2D TMD-diamond functional heterostructures for sensing elements
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022
Pokročilé mikromechanické nosníky zo širokopásmových polovodičových materiálov
Advanced Microcantilevers from Wide Bandgap Materials
Číslo projektu: DS-FR-19-0051
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2020 – 31.12.2021
Technológia a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Technology and properties of superconductig and magnetic oxide films for modern electronic application
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Číslo projektu: SAS-MOST JRP 2017/1
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Príprava a vlastnosti supravodivých, magnetických, a dielektrických vrstiev pre kryoelektronické štruktúry
Číslo projektu: 24
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
TO-BE – Smerom k elektronike na báze oxidov
Towards Oxide-Based Electronics
Číslo projektu: MP1308
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1308
Doba trvania: 1.2.2016 – 30.4.2018
Štúdium rastu a elektrických vlastností hybridních štruktúr diamantu a tranzistorov AlGaN/GaN HEMT
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.3.2017

Národné

PIRADUNEW – Perspektívne detektory ionizujúceho žiarenia pre nepokryté energetické okno neutrónov
Perspective ionizing radiation detectors for the uncovered neutron energy window
Číslo projektu: APVV-22-0382
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
Modifikácia vlastností supravodivých, feromagnetických oxidových vrstiev a štruktúr pre modernú elektroniku
Modification of properties of superconducting, ferromagnetic, oxide films and structures for advanced electronics
Číslo projektu: 2/0140/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španková Marianna, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
GRaDe – Rastové a radiačné mechanizmy v diamantových hybridních detektoroch
Growth and Radiation Mechanisms in Diamond Hybrid Detectorsd Radiation Mechanisms in Diamond Hybrid Detectors
Číslo projektu: SK-CZ-RD_21/0016
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.7.2022 – 30.6.2025
Príprava a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Preparation and properties of superconducting and magnetic oxide films for modern electronic applications
Číslo projektu: SAV-PAV
Program: Vedecko-technické projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Príprava, charakterizácia a dopovanie ultratenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov
Fabrication, characterization, and doping of ultra-thin layers of transition metal dichalcogenides
Číslo projektu: 2/0059/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sojková Michaela, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
SAV-AV ČR – Výskum a vývoj pokročilého QCM-FET duálneho senzora reaktivovaného na báze diamantových vrstiev pre detekciu plynov a biomolekúl
Research and development of advanced for defiction of gases and biomolecules
Číslo projektu: CAS-SAS-2022-9
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Izsák Tibor, PhD.
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Heteroštruktúry TMD/diamant: Príprava, charakterizácia a aplikácia
TMD/diamond heterostructures: Fabrication, characterization and applications
Číslo projektu: 19MRP0010
Program: MoRePro
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Varga Marian, PhD.
Doba trvania: 1.8.2020 – 31.7.2024
Dlhodosahový jav blízkosti v supravodič/feromagnet heteroštruktúrach
Long-range proximity effect in superconductor / ferromagnet heterostructures
Číslo projektu: 19-0303
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 31.12.2023
Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí
Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment
Číslo projektu: 2/0084/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania
High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology
Číslo projektu: 2/0041/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Zberač energie na báze mikrostĺpikovitých štruktúr
Energy Harvesting Device Based on Micropillar Structures
Číslo projektu: SK-TW-21-0006
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2023
Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality
Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality
Číslo projektu: 18-0273
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
Pokročilé mikromechanické nosníky zo širokopásmových polovodičových materiálov
Advanced Microcantilevers from Wide Bandgap Materials
Číslo projektu: DS-FR-19-0051
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.3.2020 – 31.12.2022
Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku
Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies
Číslo projektu: 18-0243
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Doba trvania: 1.7.2019 – 31.12.2022
Perovskitovské tenké vrstvy a štruktúry vhodné pre modern elektroniku a senzoriku
Perovskite thin films and structures for modern electronics and sensorics
Číslo projektu: 2/0117/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španková Marianna, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie
Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging
Číslo projektu: 2/0092/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics
Číslo projektu: 2/0152/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications
Číslo projektu: 1/0651/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Huran Jozef, CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN
Číslo projektu: 2/0150/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie rtg optiky
Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray optics
Číslo projektu: 14-0745
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton
Číslo projektu: 14-0613
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018
Návrh a príprava hybridných štruktúr na báze diamantu a nitridu gália
Design and Fabrication of Diamond-on-GaN Hybrid Structures for MEMS
Číslo projektu: 0068/01/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Babchenko Oleg, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.5.2015 – 30.4.2018