Poslanie, zameranie, vývoj

Vývoj názvu a organizácie

História predchodcu (r. 1953) zaznamenaná akademikom Cigánkom v r. 1958.
Komisia pri Zbore povereníkov pre výstavbu Slovenskej akadémie vied zriadila v r. 1953 Laboratórium pre výskum a konštrukciu meracích a fyzikálnych prístrojov.
V r. 1954 bolo pracovisko Predsedníctvom SAV premenované na Laboratórium meracích prístrojov.
Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí 31. 10. 1955 schválilo návrh sekcie technických vied na rozdelenie Laboratória meracích prístrojov na Laboratórium meracích prístrojov a Elektronické laboratórium, ktoré je v ďalších dokumentoch už nazývané Laboratóriom elektrotechniky.
Predsedníctvo SAV zároveň schválilo zloženie jeho vedeckej rady, ktorá sa prvýkrát zišla 14. 1. 1956 na svojom prvom zasadaní. Význam jej postavenia je zrejmý zo Zápisnice (r. 1961). V ďalších rokoch zaniká (záznamy nie sú). Až v r. 1990 je všetkými vysokoškolákmi zvolená nová, na jej čele je zvolený doc. Hrivnák.
Po previerkach v r. 1962 (definované tematické zameranie ústavu, úlohy do budúcnosti, štruktúra pracoviska, jeho úroveň a podmienky „k predstihnutiu svetovej úrovne“, väzby na ďalšie pracoviská – domáce aj zahraničné, zhodnotenie pracoviska a odporúčania pre budúcnosť – napr. rozšíriť o dislokované pracoviská v Košiciach a Žiline) uznalo ČSAV existenciu Laboratória ako vedeckého pracoviska v rámci Akadémie vied (podklady k previerkam).
Na návrh Vedeckej rady ústavu bolo začlenené do kolégia Automatizácie a elektroniky ČSAV s návrhom pre budúce začlenenie do kolégia fyziky.
r. 1963 bol Predsedníctvom SAV schválený návrh na premenovanie Elektrotechnického laboratóra na Elektrotechnický ústav SAV.

V r. 1964 sa začína budovať skvapalňovacia stanica dusíka a hélia. Nová, moderná je dobudovaná v r. 2006.

V r. 1965 (plán a účel boli schválené v r. 1961) sa Ústav sťahuje z priestorov Fyzikálneho ústavu do vlastnej 5-poschodovej budovy (prejav Ing. Hlásnika, CSc. pri slávnostnom otváraní). Pracovníci ústavu sa radi zapojili do prác pri úprave okolia.
Priestory pre laboratóriá ústavu sú v r. 1991 rozšírené o technologickú halu realizačného strediska, ktorá je spoločným majetkom ElÚ a FÚ SAV.

Z podnetu kolégia predsedu SAV bolo v priebehu r. 1976 (navrhnuté ešte v r. 1969) zriadené spoločné pracovisko ElÚ a FÚ – Oddelenie fyzikálnej elektroniky pri národnom podniku Tesla Rožnov, závod Piešťany, ktoré začalo svoju činnosť 1. 9. 1976.
V r. 1993 bol P SAV zrušený Ústav fyzikálnej elektroniky v Piešťanoch, pracovisko (7 pracovníkov) sa stalo detašovaným pracoviskom ElÚ.

S účinnosťou od 1. 1. 1981 bol Ústav spolu s Fyzikálnym ústavom, Ústavom merania a Oddelením fyzikálnej elektroniky (Piešťany) začlenený do Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV, ktorého vznik inicioval a riadil ho až do zrušenia prof. Ing. Oldřich Benda, DrSc.
Celkový dopad organizačných zmien v Centre na prácu Ústavu bol negatívny. Tento stav bol systematicky kritizovaný pracovníkmi aj spoločenskými organizáciami (stanovisko), preto Predsedníctvo SAV 14. decembra 1989 (vzápätí po zmenách politickej situácie v krajine) Centrum elektro-fyzikálneho výskumu SAV zrušilo.

Koncom osemdesiatych rokov sa demokratizačné zmeny v spoločnosti (Transformácia SAV po roku 1989 ) prejavili aj na ústave, čo sa prejavuje aj v zmenách v organizačnej štruktúre – riešitelia projektov majú svoje oddelenia s príslušnou právomocou. Hodnotí sa viac kvalita vedeckej práce.Zavádzajú sa koncoročné hodnotiace semináre.ElÚ sa stáva samostatnou organizáciou, keď r. 1992 Predsedníctvo SAV vydalo jeho prvú Zriaďovaciu listinu, ďalšiu v r. 1996 (ústav je pracovisko s príspevkovou formou hospodárenia) a v r. 2003. Zmeny v zameraní sú zaznamenané v Opise stavu výskumu v r. 1999-2002, spracovanom k akreditáciám v r. 2003.

Na základe § 21a ods. I zákona o Akadémii a Zakladacej listiny verejnej výskumnej
inštitúcie vydanej Slovenskou akadémiou vied podl’a § 21a ods. 2 písm. a) zákona
o Akadémii sa Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied dňom 1. 7. 2018 stal verejnou výskumnou inštitúciou. Dňa 10. 9.2018 MŠVVŠ SR vydalo rozhodnutie č. 2018111372:4-01CC, ktorým zastavilo konanie a dňa 26.9.2018 nadobudol účinnost‘ zákon ().27012018 Z.2.,
ktorým sa organizácie SAV opätovne stali rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami.
Dňa 5. 10.2021 nadobudol účinnost‘ zákon č. 34712021 Z. z. Na základe § 21aa ods. 1 zákona o Akadémii a na základe Zakladacej listiny sa právna forma Elektrotechnického ústavu
SAV mení zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnú vyskumnú inštitúciu. Orgánmi organizácie sú riaditel‘, správna rada, vedecká rada a dozorná rada.

Vďaka kvalitným výstupom vedeckej práce pracovníci ústavu sa rýchlo zapojili do medzninárodnej spolupráce a získali projekty NATO aj EÚ (zoznam projektov).

Vývoj zamerania

V r. 1954 sa Laboratórium meracích prístrojov sa zaoberalo vývojom elektronických prístrojov pre výskumné účely iných pracovísk SAV. Do r. 1955 sa táto skupina rozšírila na 5 pracovníkov (tabuľka splnených úloh).
V r. 1956 boli výskumné práce zamerané predovšetkým na výskum priemyslovej elektroniky a šírenia vysokofrekvenčných polí s prihliadnutím na výstavbu televízie na Slovensku – plán úloh na r. 1956 – 1958 a plány do r. 1975 stanovené v r. 1960.
Začiatkom šesťdesiatych rokov ústav ukončil práce na riešení problémov rozvoja televízie a jeho hlavná pozornosť sa sústredila na jednu z oblastí fyziky pevných látok dôležitých pre rozvoj elektrotechniky, a to na výskum mechnizmu vedenia elektrického prúdu v tuhých látkach za pôsobenie vonkajšieho magnetického poľa a nízkych teplôt.
S ohľadom na perspektívne potreby elektrotechniky sa v rámci tohoto zamerania pracuje na výskume spojenom s aplikáciami supravodivosti, na výskume vplyvu magnetického poľa na elektrické vlastnosti polovodičov, na výskum tenkých vrstiev s ohľadom na perspektívy mikroelektroniky a na výskum mikrovlnnej techniky.
Práca ústavu nadobúda viac vedecký charakter, o čom svedčí aj prvá práca uverejnená v karentovanom časopise (vedecké výstupy ústavu).
Po vzniku Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV (1981) vedecká práca na Ústave bola komplikovaná aj úlohami vyplývajúcimi z funkcie ElÚ CEFV SAV pri overovaní formy ústavu ako vedecko-výrobnej jednotky. Snahy o odklon od práce na základnom výskume k prácam skôr výskumno-vývojového charakteru (pracovisko je „vedecko-výrobnou jednotkou v experimente“) sú zrejmé aj z typu výsledkov v r. 1985 (12 vedeckých článkov : 12 patentov). V ďalších rokoch sa predsa pomaly presadzuje skôr vedecké zameranie Ústavu, o čom svedčí zvyšujúci sa počet článkov vo vedeckých časopisoch.

Výchova

Od r. 1965 bol Ústav školiacim pracoviskom a bola pri ňom zriadená Komisia pre obhajoby kandidátskych prác a pre obhajoby s verejnou rozpravou pre odbor 1054 Teoretická elektrotechnika.
Predsedníctvo SAV v r. 1973 schválilo ústav ako školiace pracovisko v odboroch vedeckej výchovy:
26-10-9 Elektronika a vákuová technika
26-06-9 Teoretická elektrotechnika
26-11-9 Mikroelektronika a školiteľov.
Po r. 1990 SAV stratila autonómne postavenie vo vedeckej výchove.
Podľa zákona č. 131/2002 o VŠ a zákona č. 133/2002 o SAV sa po akreditácii Ústav stal externou vzdelávacou inštitúciou s právom podieľať sa na výchove PhD študentov v študijných programoch (odboroch):
5.2.13 Mikroelektronika, od r. 2016 Elektronika a fotonika (FEI STU)
5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo (FEI STU)
4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika (FMFI UK)
Do r. 2022 na ústave ukončilo obhajobou dizertačnej práce 117 kandidátov vied, od r. 2000 doktorandov s titulom PhD. (graf)

Vydavateľská činnosť

Od r. 1959 preberá ústav samostatné vydávanie Elektrotechnického časopisu (príhovor hl. redaktora – ak. Cigánka), od r. 1992 ho spoluvydáva s FEI STU, od r. 1994 po anglicky ako Journal of Electrical Engineering,  od r. 2015 v on-line verzii. Spolupráca na vydávaní skončila dohodou v r. 2022.
Od r. 1987 Ústav vydáva Biennial report (pozri Správy). V tejto tradícii pokračuje aj v súčasnosti.

Medzinárodná spolupráca

Od vzniku Ústavu si jeho vedenie uvedomovalo význam medzinárodnej spolupráce (list ak. Cigánka z r. 1956).
Od r. 1970 je spoločnými prácami zdokumentovaná spolupráca s SÚJV Dubna a CEN Saclay.
Na týchto základoch sa v ďalších rokoch spolupráca rozširuje do súčasného stavu, čo uľahčuje zapájania sa do projektov EÚ.
Každé vedecké oddelenie rozbieha spoluprácu podľa svojho zamerania:

Ocenenia

Od prvých akreditácií ústavov SAV v r. 1992 je ústav bey prerušenia zaradený do kategórie A, príp. A*.

„Za vynikajúce výsledky vo vede a technike a za presadzovanie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej oblasti Ministerstvo školstva SR udelilo Cenu MŠ SR za vedu a techniku za r. 2004 v kategórii Prestížna organizácia výskumu a vývoja.

Predsedníctvo SAV vytvorilo s účinnosťou od 1. 1. 2005 na obdobie štyroch rokov Centrum excelentnosti SAV s názvom Centrum elektronických a elektrotechnických súčiastok novej generácie CENG. Základným pracoviskom je ElÚ SAV, spolupracujúcimi sú Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK a Katedra fyziky FEI STU.

ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra) na základe scientometrickej analýzy ústavov SAV vyhodnotila v r. 2006 ústav ako najlepší v kategórii technických vied.

V r. 2018, pri príležitosti 65. výročia položenia základov ElÚ SAV sa ústav rozhodol udeľovať ocenenie svojim pracovníkom ako aj vedcom mimo SAV, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj ElÚ SAV, zvýšenie kreditu ústavu v zahraničí ako aj rozvoj vedy a výskumu na Slovensku i v zahraničí.
Historicky prvá Medaila ElÚ SAV Ivana Hlásnika bola odovzdaná jeho pozostalej rodine. Vedenie a Vedecká rada ElÚ SAV potom odovzdali ocenenie doc. Ing. Petrovi Kordošovi, DrSc. za mimoriadny vedecký a organizačný prínos k rozvoju ElÚ SAV a RNDr. Štefanovi Beňačkovi, CSc. za vynikajúce dielo z oblasti vedy, ktoré prispelo k zvýšeniu vedeckého kreditu ElÚ SAV na Slovensku i v zahraničí.

Averz a revers Medaile Elektrotechnického ústavu SAV Ivana Hlásnika

V r. 2022 boli ocenení za mimoriadny vedecký a organizačný prínos k rozvoju ElÚ SAV doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc., a Ing. Karol Fröhlich, DrSc. Cenu za celoživotné dielo, ktoré významne prispelo k rozvoju vedy a výskumu na Slovensku a v zahraničí, získali Ján Dérer a Ľubomír Kopera. Prof. Goran Karapetrov z Drexel University vo Filadelfii, USA, získal  vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o rozvoj medzinárodnej spolupráce ElÚ SAV a za výsledky získané v rámci tejto spolupráce.

Prehľad vyznamenaní:

Rok Národné Zahraničné
1974 Štátna cena SR (predseda SNR) kol.za ved. práce z oblasti teórie, technológie a techn. využitia Hall. a magnetoodpor. sond
1981 Cena Slov. literárneho fondu
A. Guldan a Š. Luby za monografiu Unipolárne intogrované obvody
1982 Národná cena SR (predseda SNR)
kol. ElÚ CEFV SAV pod ved. L. Cesnaka (I. Hlásnik, J. Kokavec, Ľ. Krempaský, M. Polák, S. Takács)
za významný prínos k teoret. a exper. výskumu supravodičov a supravod. magnet. systémov
1985 Cena za spoločné práce (Prezídium ČSAV a SAV)
na tému Výskum a vývoj supravod. vodičov z kov. sloučenin
kol. J. Kružliaka (P. Huťka, M., Jergel, F. Synak, B.P.Michajlov, D.I.Belyj, V.G. Kuznecová, N.N.Michajlov)
1987 Národná cena SSR (predseda SNR)
kol. ElÚ CEFV SAV a Kablo Ba
za význam. prínos k zvládnutiu technol. supravod. materiálov pre elektrotechn. a jadrovú energetiku
1987 Čestná plaketa A. Stodolu (FEI STU) pre M. Poláka
2003 projekt ASTRA – Centrum Excelencie EÚ
2004 Cena MŠ SR za vedu a techniku v kateg. Prestížna organizácia výskumu a vývoja
Cena MŠ Prestížna org. vedy a výskumu
Zlatá Incheba – za digit. rentg. skener
Cena francúzskej vlády Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques pre K. Fröhlicha
2010 Cena prezidenta republiky SR
pre K. Čiča
Cena MŠ SR Osobnosť vedy a techniky
P. Kováča
2012 Medaila FEI STU K. Fröhlichovi za zásluhy o rozvoj ved.-techn. poznania a ved.-výskum. a pedag. spolupráce v oblasti elektrofyzik. materiál. vied
Cena MŠ SR Osobnosť vedy a techniky
F. Gömöry
Cena prezidenta SR Mladý vedec 2012 (Vedy o neživej prírode) pre B. Hudeca
Cena INTENDA Najlepší doktorand v oblasti technických vied pre B. Hudeca Zlatá medaila na Taipei Inter. Invention Show and Technomart  P. Kunzovi a P. Lobotkovi
2013 1. miesto Startup Awards (kateg. Science) P. Kunzovi a P. Lobotkovi
Cena Literárneho fondu za 3-ročný ved. ohlas pre J. Kuzmíka
1. miesto v Súťaži prác mladých fyzikov pre M. Soloviova
Cena Čs. mikroskop. spol. za zásluhy v mikroskpii pre I. Vávru
2014 F. Gömöry Vedec roka
1. miesto v Súťaži prác mladých fyzikov pre J. Feilhauera
2016 Cena Literárneho fondu za 3-ročný ved. ohlas pre J. Kuzmíka
Cena van Duzera IEEE za najlepší článok v čas. IEEE Trans. Applied Supercond. pre F. Gömöryho a E. Pardu
2019 1. miesto v Súťaži vedeckých prác mladých fyzikov 2019 pre M. Precnera
2020 Cenu MŠVVŠ za Vedecký tím roka pre P. Kováča spolu s tímom ÚMMS SAV
2021 Cena rektora STU pre M. Mošaťa
  • Ceny SAV
1977 Kol. Š. Beňačku (…) za výskum Josephson. javov s cieľom ich využitia v meraní
1991 Kol. Š. Beňačku (Š. Chromik, V. Štrbik, A. Plecenik) za prácu Tenké vrstvy VTS pre kryoelektroniku
1993 Kol. S. Takácsa (F. Gömöry, P. Lobotka) za súbor prác Teoret. a experim. výskum nízkorozmerných a vysokoteplot. supravodičov
1997 Kol. Š. Beňačku (A. Plecenik, Š. Chromik, M. Grajcar, M. Maheľ, P. Kúš)
za súbor prác Výskum vlastností vysokoteplotných supravodičov pre kryoelektron. aplikácie
  1999 Kol. J. Betku (P. Kordoš, M. Morvic, J. Novák, J. Darmo, F. Dubecký) za vedeckovýskum. činnosť Elektrická charakteristika epitaxných vrstiev GaAs pripravených metódou MBE pri nízkych teplotách rastu
  2002 Kol. P. Kováča (I. Hušek, Ľ. Kopera, T. Melišek, J. Pitel) za vedeckovýskum. činnosť Kompozitné vysokoteplot. pásky Bi-2223/Ag
  2004 Zlatá medaila SAV pre S. Takácsa
  2008 S. Takács Významná osobnosť SAV
  2011 Kol. J. Kuzmíka (P. Kordoš, D. Gregušová, K. Čičo, R. Stoklas ) za vedeckovýskum. činnosť Tranzistory na báze GaN pre vysokofrekvenčné a výkonové aplikácie
  2012 Ceny SAV za popularizáciu vedy pre kol. F. Gömöryho (J. Šouc, E. Pardo, E. Seiler, M. Vojenčiak, M. Soloviov, T. Melišek, L. Frolek, J. Kováč, J. Tančár, S. Štefánik, D. Erbenová, M. Mošať
  2014 Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre ElÚ
  2018 Cena SAV v kategórii vedeckých publikácii s vysokým počtom citácií pre F. Gömöryho, M. Soloviova a J. Šouca
  2021 Čestné uznanie v Súťaži doktorandov SAV pre A. Dadhicha
2022 Zlatá medaila SAV pre F. Gömöryho
Špičková publikácia SAV F. Gucmann, M. Mruczkiewicz, M. Sojková, I. Vetrova
  • Cena SAV pre mladých ved. prac. do 35 r.
2001 A. Gendiar
2007 E. Demenčík
2008 M Ťapajna
2018 M. Blaho
2019 M. Precner
2022 M. Búran, F. Gucmann
  • Cena Junior Chamber Inter.-Slovakia Študent. osobnosť Slovenska
2001 A. Gendiar
2007 E. Demenčík, M. Vojenčiak
2008 M Ťapajna
2009 J. Feilhauer
2011 B. Hudec
2012 P. Kunzo
2017 M. Blaho
2018 M. Kapolka
2021 P. Šichman
2022 M. Búran