Profil VO

Profil verejného obstarávateľa
Adresa:
Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

IČO: 598429
DIČ: 2020795821

Kontaktná osoba:
Mgr. Miroslav Adámek
Telefón: +421 2 5922 2380
Email: miroslav.adamek@savba.sk

Verejný obstarávateľ je povinný pri verejnom obstarávaní postupovať podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.