Projekty

Medzinárodné

ATOSENS – 3D tlač atomárnych vrstiev ako nová paradigma pre múdru senzoriku
Atomic-layer 3D printing as a new paradigm for smart sensorics
Číslo projektu: 10418
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hudec Boris, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2023 – 31.5.2026
MSC – Vývoj vertikálnych kompozitov z dichalkogenidov prechodových kovov pre použitie v mikrosuperkondenzátoroch
Vertically aligned two-dimensional transition metal dichalcogenide composites for micro-supercapacitors
Číslo projektu: MSC_SAS_MOST 2022
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
BGapEng – Projektovanie šírky zakázaného pásu v nekonvenčných polovodičoch
Band-gap engineering in unconventional semiconductors
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Skákalová Viera, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Topologicky netriviálne fázy vrstvených dichalkogenidov prechodných kovov
Topologically nontrivial phases of layered transition-metal dichalcogenides
Číslo projektu: SASA-SAS-2022-01
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
Dichalkogenidy prechodových kovov s topologickými fázami: predikcie, syntéza a vlastnosti
Topological transition-metal dichalcogenides: prediction, synthesis and properties
Číslo projektu: SASA-SAS 21-02
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.4.2021 – 31.12.2022
Príprava a charakterizácia veľmi tenkých vrstiev TMD materiálov na atomárnej škále
The preparation and atomic-scale characterization of ultrathin films of TMD materials
Číslo projektu: SK-AT-20-0020
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.4.2021 – 31.12.2022
MAGNETOFON – Ultrarýchla magneto-optoelektronika pre nedisipatívnu informačnú technológiu
Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology
Číslo projektu: CA17123
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA17123/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 3.10.2018 – 2.10.2022
ATOPLOT – 3D ploter na báze nanášania po atómových vrstvách
The atomic-layer 3D plotter
Číslo projektu: ID: 950785
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Web stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/950785
Doba trvania: 1.5.2020 – 30.4.2022
ERA.Net RUS Plus – Terahertzová spintronika a magnonika feromagnetov a antiferomagnetov
Terahertz spintronics and magnonics of ferro- and antiferromagnets
Číslo projektu: 177550
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Web stránka projektu: http://p3.snf.ch/Project-177550
Doba trvania: 1.7.2018 – 30.6.2021
Topologické spinové vlny
Topological spin waves
Číslo projektu: SAS-ERC/2018/576PHOTONOMETA
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Doba trvania: 1.3.2019 – 30.5.2019
HERALD – Zachytenie spoločného európskeho výskumu v nanášaní po atomárnych vrstvách
Hooking together European research in atomic layer deposition
Číslo projektu: MP1402
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/Actions/MP1402
Doba trvania: 4.12.2014 – 4.12.2018

Národné

Rast a optická charakterizácia 2D materiálov: MoTe2, WTe2, PtTe2
Growth and optical characterization of 2D materials: MoTe2, WTe2, PtTe2
Číslo projektu: 2/0046/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribusová Slušná Lenka, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
Ultratenké homogénne povrchové vrstvy na štruktúrach komplexnej morfológie pre vylepšenie výkonu batérii využitím depozície po atómových vrstvách
Ultra-thin conformal surface coatings of complex-morphology structures for improving battery performance using atomic layer deposition
Číslo projektu: 2/0162/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hudec Boris, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine
Číslo projektu: 09I03-03-V01-00006
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kalmykova Tetiana, PhD.
Doba trvania: 1.4.2022 – 31.3.2025
Štúdium dynamiky magnetického víru pre využitie v súčiastkach
Study of magnetic vortex dynamics for device applications
Číslo projektu: 2/0168/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Topologicky netriviálne magnetické a supravodivé nanoštruktúry
Topologically nontrivial magnetic and superconducting nanostructures
Číslo projektu: 20-0425
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Doba trvania: 1.7.2021 – 31.12.2024
Transport magnetických skyrmiónov v antidot mriežkach: Efekt teploty a kombinácie rôznych transportných mechanizmov
Transport of magnetic skyrmions in antidot lattices: Effect of temperature and combination of transport mechanisms
Číslo projektu: 2/0177/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Feilhauer Juraj, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Nová technológia prípravy senzorov, detektorov a memristorov pre inteligentnú mikroelektroniku v 21. storočí
New technology for the preparation of sensors, detectors and memristors for intelligent microelectronics in the 21st century
Číslo projektu: ITMS2014+ 313011BVN5
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.3.2022 – 30.9.2023
TMD2DCOR – Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy
Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal dichalcogenides
Číslo projektu: 19-0365
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2023
Robustné spinové vlny pre budúce magnonické aplikácie
Robust spin waves for future magnonic applications
Číslo projektu: 19-0311
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2023
Optimalizácia rastu parametrov pre tenké vrstvy MoTe2
Oprimisation of growth parameters for MoTe2
Číslo projektu: APP0282
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vojteková Tatiana
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2022
Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Číslo projektu: 17-0352
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov
Tribological properties of 2D materials and related nanocomposites
Číslo projektu: 17-0560
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
Adaptácia algoritmu metadynamiky na problémy mikromagnetizmu
Application of the metadynamics algorithm to micromagnetism
Číslo projektu: 2/0150/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tóbik Jaroslav, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Rast a charakterizácia materiálu zo skupiny dichalkogenidov prechodových kovov: diselenid titánu
Growth and characterization of a material from the group of transition metal dichalcogenides: titanium diselenide
Číslo projektu: 2/0131/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Precner Marián, PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Štúdium magnetických efektov na nanoúrovni
Study of magnetic effects at nanoscale
Číslo projektu: 2/0160/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2021
Tenkovrstvové štruktúry pre využitie v energetike
Thin film structures for energy applications
Číslo projektu: 2/0136/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Štúdium okrajových stavov a Landauových hladín v elektronickom umelom graféne
Edge states and Landau levels in electronic artificial graphene
Číslo projektu: 2/0162/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Feilhauer Juraj, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
2DMOSES – 2D materiály iné ako grafén: monovrstvy, heteroštruktúry a hybridné vrstvy
2D materials beyond graphene: monolayers, heterostructures and hybrids
Číslo projektu: 15-0693
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2019
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Silicon oxynitride-based photoluminiscent ceramic materials
Číslo projektu: 14-0385
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Senzory na báze nosníkových štruktúr
Cantilever based sensors
Číslo projektu: 2/0183/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Spinové vlny v exotických štruktúrach
Waves in exotic spin textures
Číslo projektu: 1244/02/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Anotácia:
Doba trvania: 4.1.2016 – 31.12.2018
Štruktúry odporového prepínania pre rozpoznávanie vzorov
Resistive switching structures for pattern recognition
Číslo projektu: 14-0560
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2018