Vedenie a organizácia

 

Vedenie Organizácia
1953 – 1964

akademik Ladislav Cigánek
1953
Vedenie: ak. L. Cigánek, J. Kožehuba (zást. riad.)
Vedecká rada: L. Cigánek, L. Gvozdjak, J. Kozumplík, K. Dillnberger, K. Fábry, O. Benda
Počet prac.: 2/1 ved. (50%)
Priestory: 8 miestností v Dome techniky na Koceľovej ul. č. 17
1961
Vedenie: ak. L. Cigánek, I. Hlásnik (zást. riad.)
Vedecká rada: L. Cigánek (riad. EL-SAV), externí členovia: Ľ. Kneppo (riad. LMP-SAV), J. Kozumplík (VÚKI), Štourač (ÚTF ČSAV), K. Fábry (SVŠT), F. Poljak (SVŠT Košice), Jaroušek (BEZ Ba), interní členovia: J. Schilder (ved. tajomík), I. Hlásnik (zástupca riad.), O. Nesvadba (ZV ROH), J. Kokavec (ZV KSS), K. Měřínsky
Štruktúra:
Odd. elektrofyziky
Skupina materiálová
Skupina technologická
Skupina meracia
Skupina teoretická
Skupina aplikačná
Odd. elektroniky
Skupina polí
Skupina elektronických obvodov
Laboratórium nízkych teplôt
Odd. technicko-ekonomických informácií
Patentové odd.
THZ
Sekretariát a materiál. zásob.
Dielňa
Priestory: blok A Výskumných ústavov SAV na Patrónke
1962
Štruktúra ved. odd.:
Odd. supravodičov (J. Kokavec)
Odd. polovodičov (K. Měřínsky)
Odd. tenkých vrstiev (J. Červenák)
Odd. elektroniky (M. Vysočanský)

1964 – 1968


Ing. Ivan Hlásnik, DrSc.

1964
Vedenie: I. Hlásnik, ?(zást. riad.)
Vedecká rada: ?
1965
Priestorysamostatná 5-poschodová budova

1968 – 1988


člen korešp. SAV Ján Červenák

1969
Vedenie: J. Červenák, L. Cesnak (zást. riad.)
Štruktúra ved. odd.:
Odd. elektroniky (F. Štofanik, 14 prac.)
Odd. polovodičov (K. Měřínsky, 12 prac.)
Odd. supravodičov (J. Kokavec, 21 prac.)
Odd. tenkých vrstiev (Š. Luby, 16 prac.)
1970
Vedenie: J. Červenák, V. Bezák (zást. riad.)
Štruktúra ved. odd.:
Odd. elektroniky (F. Štofanik, 13 prac.)
Odd. polovodičov (K. Měřínsky, 13 prac.)
Odd. supravodičov (J. Kokavec, 20 prac.)
Odd. tenkých vrstiev (Š. Luby, 16 prac.)
1975
Vedenie: J. Červenák, P. Kordoš (zást. riad.),
1982 J. Buch ved. tajomník
1985 P. Huťka ved. tajomník

1988 – 1991


doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc.

1988
Vedenie: P. Kordoš, I. Vávra (zást. riad.), P. Huťka (ved. tajomník)
1989 M. Polák ved. tajomník
Štruktúra ved. odd.:
Odd. elektroniky (F. Štofanik)
Odd. polovodičov (K. Měřínsky)
Odd. supravodičov (J. Kokavec)
Odd. tenkých vrstiev (Š. Luby)
Odd. kryoelektroniky (Š. Beňačka)
Odd. mikroelektronických štruktúr (T. Lalinský)
Odd. supravodivých materiálov (P.Huťka)

1991 – 1993


Ing. Milan Polák, DrSc.

1991
Vedenie: M. Polák, J. Novák, L. Krempaský (zástupcovia riad.)
Vedecká rada: L. Hrivnák – predseda
1993 F. Gömöry predseda – Vedeckej rady

1993 – 2002


doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.

1994
Vedenie: J. Novák, I. Vávra (zást. riad.), K. Fröhlich (ved. tajomník),
Vedecká rada: F. Gömöry (predseda)
Štruktúra ved. odd.:
Odd. elektrodynamiky supravodičov (M. Majoroš)
Odd. aplikovanej supravodivosti (F. Chovanec)
Odd. kryoelektroniky (Š. Beňačka)
Odd. mikroelektronických štruktúr (T. Lalinský)
Odd. optoelektroniky (Ľ. Malacký)
Odd. fyziky supravodičov (S. Takács)
Odd. teórie polovodičových mikroštruktúr (M. Moško)
Odd. technológie a diagnostiky polovodičov (F. Dubecký)
1996
Vedenie: J. Novák, I. Vávra (zást. riad.), K. Fröhlich (ved. tajomník)
Vedecká rada: M. Moško (predseda)
2001
Vedenie: J. Novák, I. Vávra (zást. riad.), K. Föhlich (ved. tajomník)
Vedecká rada: F. Gömöry (predseda)

2002 – 2013


Ing. Karol Fröhlich, DrSc.

2013 –

  

RNDr. Vladimír Cambel, DrSc.

2002
Vedenie: K. Fröhlich, F. Gömöry (zást. riad.), V. Cambel (ved. tajomník)
Vedecká rada: M. Moško (predseda)
Vznik ved. odd.: Odd. tenkých vrstiev oxidov (K. Fröhlich)
2005
Vedecký tajomník: P. Vagner
2006
Vedecká tajomníčka: M. Španková 
Vedecká rada
: Š. Chromik (predseda)
2009
Zrušenie ved. odd.: Odd. elektrodynamiky supravodičov (P. Ušák)
Vedecký tajomník: B. Zaťko
Zástupca riaditeľa pre technickú infraštruktúru: J. Fedor
2010
Vedecká rada: M. Moško (predseda)
2011
Vedecká rada: J. Kuzmík (predseda)
Zrušenie ved. odd.: Odd. teórie polovodičových mikroštruktúr (M. Moško)
Vznik ved. odd.: Odd. fyziky nanoštruktúr (V. Cambel)

2013
Vedenie: V. Cambel, F. Gömöry (zást. riad.), J. Fedor (zást. riad. pre infraštruktúru), M. Ťapajna (ved. tajomník)
Vedecká rada: J. Kuzmík (predseda)
Zmena názvu ved. odd.: z Odd. tenkých vrstiev oxidov na Odd. materiálov a elektrónových súčiastok
2014
Vedecká rada: D. Gregušová (predsedkyňa)
2015
Zmena organizačnej štruktúry
2017
Vedenie: V. Cambel, M. Ťapajna (zást. riad.), J. Fedor (zást. riad. pre infraštruktúru), M. Španková (ved. tajomníčka)

2022
Orgány ElÚ SAV, v.v.i.