Projekty

Medzinárodné

SCARLET – Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku
Superconducting cables for sustainable energy transition
Číslo projektu: Horizont Európa-101075602
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Web stránka projektu: https://scarlet-project.eu/
Doba trvania: 1.9.2022 – 28.2.2027
I.FAST – Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií
Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology
Číslo projektu: H2020-101004730
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Web stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/101004730
Doba trvania: 1.5.2021 – 30.4.2025
SuperEMFL – Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory
Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory
Číslo projektu: H2020-951714
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Web stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/951714
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
HiSCALE – Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii
High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition
Číslo projektu: CA19108
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19108/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 8.10.2020 – 7.10.2024
Filamentované pásky z vysokoteplotného supravodiča pre použitie vo fúzii
Filamentized high temperature superconductor tapes for fusion
Číslo projektu: Eurostars 2 – E115264
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2021 – 31.5.2024
EUROfusion – Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Číslo projektu: H2020-633053
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2022
ARIES – Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Accelerator research and innovation for european science and society
Číslo projektu: H2020-730871
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Web stránka projektu: http://cordis.europa.eu/project/rcn/207680_en.html
Doba trvania: 1.5.2017 – 30.4.2021

Národné

Supravodivé spoje pre MgB2 vinutia v perzistentnom móde
Superconducting joints of MgB2 wires for windings in persistent mode
Číslo projektu: 2/0017/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2025
TREND – Optimalizácia okrúhleho kábla z vysokoteplotného supravodiča pre pulzné magnetické polia
Optimization of round high-temperature supercnoducting cable for pulse magnetic field
Číslo projektu: 20-0056
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2021 – 30.6.2025
Tepelná stabilizácia vysokoteplotných supravodivých pások pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdov
Thermal stabilization of high-temperature superconducting tapes for fault current limiters
Číslo projektu: 1/0205/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Nízkostratový supravodivý kábel typu CORC z REBCO vodičov
Low-loss superconducting CORC-like cable from REBCO conductors
Číslo projektu: 2/0036/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Vysokoteplotná supravodivá cievka pre motory elektrických a hybridných lietadiel
High temperature superconducting coils in motors for electric and hybrid aircrafts
Číslo projektu: 19-0536
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2023
Supravodivé vinutia z homogénnych MgB2 drôtov s trubičkovými vláknami
Superconducting coils made of uniform MgB2 wires with tubular filaments
Číslo projektu: 18-0271
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.11.2022
Pokrokový MgB2 supravodič bez difúznej bariéry
Advanced MgB2 superconductor without diffusion barrier
Číslo projektu: 2/0140/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2021
MAPKO – Magnetické plášte z kompozitov supravodič/feromagnetikum
Magnetic cloaks from superconductor/ferromagnet composites
Číslo projektu: 16-0418
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2017 – 28.2.2021
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Advanced materials and smart structures for progressive applications in electrical engineering, electronics and other fields based on micro- and nano-sized ferrite particles
Číslo projektu: 15-0257
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Soloviov Mykola, PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Kompozitný supravodič MgB2 na báze difúznej metódy
Composite superconductor MgB2 made by internal Mg diffusion
Číslo projektu: 2/0129/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Pinning v komerčných coated vodičoch
Pinning in commercial coated conductors
Číslo projektu: 1633/03/01-b
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča
Investigation of design and manufacturing methods for coils from round high-temperature superconducting conductor
Číslo projektu: 14-0438
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šouc Ján, CSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al
Ultra light composite superconductor based on Mg, B, Ti and Al
Číslo projektu: 14-0522
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Tepelno-elektrická stabilita supravodičov pri nekonvenčných spôsoboch chladenia
Thermo-electrical stability of superconductors in unconventional cooling conditions
Číslo projektu: 0061/01/01
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojenčiak Michal, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.4.2015 – 31.3.2018