Projects

International

SCARLET – Superconducting cables for sustainable energy transition
Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku
Registration code: Horizont Európa-101075602
Program: Horizon Europe
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Project webpage: https://doi.org/10.3030/101075602
Duration: 1.9.2022 – 28.2.2027
I.FAST – Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology
Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií
Registration code: H2020-101004730
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Project webpage: https://cordis.europa.eu/project/id/101004730
Duration: 1.5.2021 – 30.4.2025
SuperEMFL – Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory
Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory
Registration code: H2020-951714
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Project webpage: https://cordis.europa.eu/project/id/951714
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
HiSCALE – High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition
Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii
Registration code: CA19108
Program: COST
Project leader: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA19108/#tabs|Name:overview
Duration: 8.10.2020 – 7.10.2024
Filamentized high temperature superconductor tapes for fusion
Filamentované pásky z vysokoteplotného supravodiča pre použitie vo fúzii
Registration code: Eurostars 2 – E115264
Program: EUREKA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Duration: 1.10.2021 – 31.5.2024
EUROfusion – Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Registration code: H2020-633053
Program: Horizon 2020
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/193159_en.html
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2022
ARIES – Accelerator research and innovation for european science and society
Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Registration code: H2020-730871
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Project webpage: http://cordis.europa.eu/project/rcn/207680_en.html
Duration: 1.5.2017 – 30.4.2021

National

Superconducting joints of MgB2 wires for windings in persistent mode
Supravodivé spoje pre MgB2 vinutia v perzistentnom móde
Registration code: 2/0017/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
TREND – Optimization of round high-temperature supercnoducting cable for pulse magnetic field
Optimalizácia okrúhleho kábla z vysokoteplotného supravodiča pre pulzné magnetické polia
Registration code: 20-0056
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
Thermal stabilization of high-temperature superconducting tapes for fault current limiters
Tepelná stabilizácia vysokoteplotných supravodivých pások pre použitie v obmedzovačoch skratových prúdov
Registration code: 1/0205/21
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Low-loss superconducting CORC-like cable from REBCO conductors
Nízkostratový supravodivý kábel typu CORC z REBCO vodičov
Registration code: 2/0036/21
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
High temperature superconducting coils in motors for electric and hybrid aircrafts
Vysokoteplotná supravodivá cievka pre motory elektrických a hybridných lietadiel
Registration code: 19-0536
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2023
Superconducting coils made of uniform MgB2 wires with tubular filaments
Supravodivé vinutia z homogénnych MgB2 drôtov s trubičkovými vláknami
Registration code: 18-0271
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.11.2022
Advanced MgB2 superconductor without diffusion barrier
Pokrokový MgB2 supravodič bez difúznej bariéry
Registration code: 2/0140/19
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2021
MAPKO – Magnetic cloaks from superconductor/ferromagnet composites
Magnetické plášte z kompozitov supravodič/feromagnetikum
Registration code: 16-0418
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2017 – 28.2.2021
Advanced materials and smart structures for progressive applications in electrical engineering, electronics and other fields based on micro- and nano-sized ferrite particles
Pokročilé materiály a štruktúry pre perspektívne aplikácie v elektrotechnike, elektronike a iných oblastiach na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Registration code: 15-0257
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Soloviov Mykola, PhD.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Composite superconductor MgB2 made by internal Mg diffusion
Kompozitný supravodič MgB2 na báze difúznej metódy
Registration code: 2/0129/16
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Pinning in commercial coated conductors
Pinning v komerčných coated vodičoch
Registration code: 1633/03/01-b
Program: SASPRO
Project leader: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Investigation of design and manufacturing methods for coils from round high-temperature superconducting conductor
Štúdium metód návrhu a zhotovenia cievok z vodiča s kruhovým prierezom na báze vysokoteplotného supravodiča
Registration code: 14-0438
Program: SRDA
Project leader: Ing. Šouc Ján, CSc.
Duration: 1.7.2015 – 31.12.2018
Ultra light composite superconductor based on Mg, B, Ti and Al
Ultraľahký kompozitný supravodič na báze Mg, B, Ti a Al
Registration code: 14-0522
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kováč Pavol, DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 31.12.2018
Thermo-electrical stability of superconductors in unconventional cooling conditions
Tepelno-elektrická stabilita supravodičov pri nekonvenčných spôsoboch chladenia
Registration code: 0061/01/01
Program: SASPRO
Project leader: Ing. Vojenčiak Michal, PhD.
Annotation:
Duration: 1.4.2015 – 31.3.2018