Projects

International

ETMOS – Epitaxial transition metal dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics
Epitaxné vrstvy tranzitných kovov dichalkogenidov pripravených na polovodičoch so širokým zakázaným pásmom pre modernú elektroniku
Registration code: FLAG-ERA III/2019/884/ETMOS
Program: ERANET
Project leader: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Duration: 1.4.2020 – 31.3.2023
Optimization of the scalable growth of transition metal dichalcogenide thin films and novel heterostructures for application in electronics and advanced sensors
Optimalizácia škálovateľného rastu tenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov a nové heterostruktúry na použitie v elektronike a pokročilé senzory
Registration code: SAV-CNR
Program: Bilateral – other
Project leader: Mgr. Sojková Michaela, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2022
PULSEd laser deposition of 2D semiconductors on nitrides for advanced electronics
Pulzná laserová depozícia 2D polovodičov na nitridy pre pokročilú elektroniku
Registration code: SAV-CNR
Program: Bilateral – other
Project leader: RNDr. Španková Marianna, PhD
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2022
Synthesis and characterization of 2D TMD-diamond functional heterostructures for sensing elements
Syntéza a charakterizácia funkčných heteroštruktúr 2D TMD-diamant pre senzorové prvky
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2022
Advanced Microcantilevers from Wide Bandgap Materials
Pokročilé mikromechanické nosníky zo širokopásmových polovodičových materiálov
Registration code: DS-FR-19-0051
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Duration: 1.3.2020 – 31.12.2021
Technology and properties of superconductig and magnetic oxide films for modern electronic application
Technológia a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Registration code: SAS-MOST JRP 2017/1
Program: JRP
Project leader: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Príprava a vlastnosti supravodivých, magnetických, a dielektrických vrstiev pre kryoelektronické štruktúry
Registration code: 24
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
TO-BE – Towards Oxide-Based Electronics
Smerom k elektronike na báze oxidov
Registration code: MP1308
Program: COST
Project leader: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Project webpage: http://www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1308
Duration: 1.2.2016 – 30.4.2018
Štúdium rastu a elektrických vlastností hybridních štruktúr diamantu a tranzistorov AlGaN/GaN HEMT
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.3.2017

National

PIRADUNEW – Perspective ionizing radiation detectors for the uncovered neutron energy window
Perspektívne detektory ionizujúceho žiarenia pre nepokryté energetické okno neutrónov
Registration code: APVV-22-0382
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Annotation:
Duration: 1.7.2023 – 30.6.2027
Modification of properties of superconducting, ferromagnetic, oxide films and structures for advanced electronics
Modifikácia vlastností supravodivých, feromagnetických oxidových vrstiev a štruktúr pre modernú elektroniku
Registration code: 2/0140/22
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Španková Marianna, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
GRaDe – Growth and Radiation Mechanisms in Diamond Hybrid Detectorsd Radiation Mechanisms in Diamond Hybrid Detectors
Modifikácia vlastností supravodivých, feromagnetických oxidových vrstiev a štruktúr pre modernú elektroniku
Registration code: SK-CZ-RD_21/0016
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2025
Evolution of colour centres in diamond and their properties towards quantum detection
Formovanie farebných centier v diamante a ich vlastností smerom ku kvantovej detekcii
Registration code: 20-0398
Program: SRDA
Project leader: Ing. Varga Marian, PhD.
Duration: 1.7.2021 – 31.12.2024
Perspective semiconductor detector for nuclear physics
Perspektívne polovodičové detektory pre využitie v jadrovej fyzike
Registration code: SK-RU-21-0002
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Duration: 1.3.2022 – 31.12.2024
Preparation and properties of superconducting and magnetic oxide films for modern electronic applications
Príprava a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Registration code: SAV-PAV
Program: Vedecko-technické projekty
Project leader: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2024
Fabrication, characterization, and doping of ultra-thin layers of transition metal dichalcogenides
Príprava, charakterizácia a dopovanie ultratenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov
Registration code: 2/0059/21
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Sojková Michaela, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
SAV-AV ČR – Research and development of advanced for defiction of gases and biomolecules
Výskum a vývoj pokročilého QCM-FET duálneho senzora reaktivovaného na báze diamantových vrstiev pre detekciu plynov a biomolekúl
Registration code: CAS-SAS-2022-9
Program: Other projects
Project leader: Ing. Izsák Tibor, PhD.
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2024
TMD/diamond heterostructures: Fabrication, characterization and applications
Heteroštruktúry TMD/diamant: Príprava, charakterizácia a aplikácia
Registration code: 19MRP0010
Program: MoRePro
Project leader: Ing. Varga Marian, PhD.
Duration: 1.8.2020 – 31.7.2024
Long-range proximity effect in superconductor / ferromagnet heterostructures
Dlhodosahový jav blízkosti v supravodič/feromagnet heteroštruktúrach
Registration code: 19-0303
Program: SRDA
Project leader: Ing. Chromik Štefan, DrSc.
Duration: 1.7.2020 – 31.12.2023
Radiation resistant semiconductor sensors for utilization in harsh environment
Vysokoodolné polovodičové senzory ionizujúceho žiarenia pre využitie v radiačnom prostredí
Registration code: 2/0084/20
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology
Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania
Registration code: 2/0041/21
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2023
Energy Harvesting Device Based on Micropillar Structures
Zberač energie na báze mikrostĺpikovitých štruktúr
Registration code: SK-TW-21-0006
Program: SRDA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
Radiation harder sensor for X-ray imaging of higher quality
Radiačne odolnejší senzor pre RTG zobrazovanie vyššej kvality
Registration code: 18-0273
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
Advanced Microcantilevers from Wide Bandgap Materials
Pokročilé mikromechanické nosníky zo širokopásmových polovodičových materiálov
Registration code: DS-FR-19-0051
Program: SRDA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Duration: 1.3.2020 – 31.12.2022
Research of radiation resistant semiconductor detector for nuclear energies
Výskum radiačne odolných polovodičových detektorov pre jadrovú energetiku
Registration code: 18-0243
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Duration: 1.7.2019 – 31.12.2022
Perovskite thin films and structures for modern electronics and sensorics
Perovskitovské tenké vrstvy a štruktúry vhodné pre modern elektroniku a senzoriku
Registration code: 2/0117/18
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Španková Marianna, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Advanced monochromators with added functionality of the beam conditioning for X-ray metrology and X-ray imaging
Pokročilé monochromátory s pridanou funkcionalitou úpravy zväzku pre röntgenovú metrológiu a röntgenové zobrazovanie
Registration code: 2/0092/18
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Detection of ionizing particles using sensors base on semi-insulating GaAs and 4H-SiC for high energy physics
Detekcia ionizujúcich častíc s využitím senzorov na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC pre fyziku vysokých energií
Registration code: 2/0152/16
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zaťko Bohumír, PhD
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Investigation of advanced materials and structures for photoelectrochemical applications
Výskum progresívnych materiálov a štruktúr pre foto-elektrochemické aplikácie
Registration code: 1/0651/16
Program: VEGA
Project leader: Ing. Huran Jozef, CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
High temperature characterization, integration and reliability of MEMS pressure sensors based on AlGaN/GaN
Vysokoteplotná charakterizácia, integrácia a spoľahlivosť MEMS senzorov tlaku na báze AlGaN/GaN
Registration code: 2/0150/17
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Research of the nanomachining technology for active surfaces of the new generation of the X-ray optics
Výskum technológie nanoobrábania pre aktívne povrchy novej generácie rtg optiky
Registration code: 14-0745
Program: SRDA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
Broadband MEMS detector of terahertz radiaton
Širokopásmový MEMS detektor terahertzového žiarenia
Registration code: 14-0613
Program: SRDA
Project leader: Ing. Vanko Gabriel, PhD.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2018
Design and Fabrication of Diamond-on-GaN Hybrid Structures for MEMS
Návrh a príprava hybridných štruktúr na báze diamantu a nitridu gália
Registration code: 0068/01/01
Program: SASPRO
Project leader: Mgr. Babchenko Oleg, PhD.
Annotation:
Duration: 1.5.2015 – 30.4.2018