2012

Charakterizácia elektrického transportu LSMO vrstiev vo ferro-metalickom stave

Viacerými autormi dosiaľ navrhované a použité rovnice teplotnej závislosti odporu (R(T)) perovskitových manganátov dosahovali súhlas s experimentálnymi závislosťami iba do teplôt 150-300 K. Nami navrhovaná rovnica v tvare R(T) = R0+R1T2+R2(T-T0)4,5 spája tri základné vodivostné (rozptylové) mechanizmy známe pre perovskity (v našom prípade La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO)), dostatočne presne vystihuje experimentálny priebeh R(T) feromagnetického-metalického stavu a výrazne rozširuje teplotný interval použitia, až do 350 K. Jej originalita spočíva v zavedení parametra T0, ktorý označuje teplotu aktivácie „ferromagnetického“ člena ~ T4,5. Tým sme dosiahli, že rovnica popisuje aj oblasť prudkého nárastu odporu až po teplotu inflexného bodu, kde dR/dT dosahuje maximum. Žiaden z predchádzajúcich publikovaných modelov teplotnej závislosti odporu perovskitov to nedokázal. Význam rovnice spočíva v tom, že určuje pre každú teplotu intervalu 4 – 350 K jednotlivé zložky odporu, čo pomôže napr. pri optimalizovaní hodnoty špecifického odporu ρ300K pre bolometrické aplikácie s pracovnou teplotou 300 a viac Kelvinov.

 

 

Aproximácia (plná čiara) experimentálnej (body) teplotnej závislosti odporu LSMO tenkej vrstvy v intervale 4-350 K.

 

Štrbík, V., Chromik, Š.: Characterization of electrical transport in LSMO with enhanced temperature of metal-insulator transition. J. Electr. Engn. 63 (2012) 270.
Štrbík, V., Blagoev, B., Mateev, E., Nurgaliev, T.: Electrical transport in epitaxial and polycrystalline thin LSMO films. J. Phys.: Conf. Ser. 514 (2014) 012042.
Štrbík, V., Reiffers, M., Chromik, Š., and Španková, M.: Approximation of electrical and magneto transport properties of LSMO thin films. Acta Phys. Polonica A 126 (2014) 210-211.