Základné povinnosti doktorandov

 • Ak potrebuješ ubytovanie, môžeš podať žiadosť a poslať ju p. Anne Gömöryovej.
 • Vyplň si žiadosť o e-mailové konto. Tú po podpise riaditeľom/kou odovzdaj p. Martinovi Grujbárovi.
 • Zápis do prvého ročníka je na fakulte, škola pošle pozvánku. Jedným z povinných predmetov je aj odborná angličtina, výučba a skúška je zabezpečená na FEI STU, resp. FMFI UK. Tento predmet je potrebné si dohodnúť pri zápise.
 • Je potrebné napísať študijný plán – so svojou školiteľkou alebo svojim školiteľom vyplníš formulár v informačnom systéme danej fakulty.
 • Musíš urobiť skúšky z povinných predmetov.
  Zoznam možných predmetov pre vedný odbor: Fyzikálne inžinierstvoElektronika a fotonikaFyzika tuhých látok. Študentky a študenti FEI STU potrebujú potvrdenie o absolvovaní skúšky. Daj si pre istotu podpísať skúšajúcou/skúšajúcim dva exempláre. Potvrdenia treba poslať p. Anne Gömöryovej. Skúšky zapisuje skúšajúca/skúšajúci do informačného systému danej fakulty.
 • Podľa súčasnej akreditácie trvá doktorandské štúdium na FEI STU 3 roky a na FMFI UK 4 roky.
  Na FMFI UK je predĺženie možné formou prerušenia štúdia. Prerušiť možno viackrát, ale celková dĺžka prerušenia nesmie presiahnuť 3 roky. Žiadosť o prerušenie FMFI UK.
  Pre študentky a študentov FEI STU platí, že pri predlžovaní štúdia ho netreba prerušovať a aktuálne ani žiadať o nadštardandnú dĺžku štúdia. Stačí, keď školiteľka alebo školiteľ na konci semestra v informačnom systéme (AISe) zadá možnosť „pokračovať v štúdiu“. Následne p. Danka Kurucová z Pedagogického oddelenia FEI STU vyzve na zaplatenie poplatku za nadštandardnú dĺžku štúdia.
  Taktiež musíš požiadať riaditeľa/ku ústavu o predĺženie pracovného pomeru (žiadosť).
 • Musíš sa zapojiť sa do Journal Reading seminára. Na každý týždeň si doktorandky a doktorandi (spravidla dvaja) pripravia prezentáciu o článku alebo článkoch, ktoré si na tento seminár detailne naštudovali. Musí ísť o nový a kvalitný výskum na tému, ktorá bude zaujímať všetkých alebo aspoš väčšinu. Precvičíš si angličtinu, kritické čítanie odbornej literatúry, prednášanie a získaš kredity do svojho štúdia. Seminár organizuje Mgr. Juraj Feilhauer, PhD., priebežne aktualizovaný kalendár s najbližšími prezentujúcimi nájdeš tu
 • Je tvojou úlohou spolupracovať na výskume (preto si aj vlastne tu). Za túto spoluprácu je možné dostávať kredity, ktoré sa ti rátajú do štúdia.
 • Na konci školského roka treba vypracovať hodnotenie doktorandky/doktoranda. Urobí to tvoja školiteľka alebo školiteľ, ale je dobré im dopredu pripraviť prehľad získaných kreditov. Pomôže ti tabuľka kreditov (FEI STUFMFI UK). Hodnotenie potom odovzdaj vedeckej tajomníčke. Každý rok štúdia býva prezentácia výsledkov pred Vedeckou radou, kde by si mal/a prezentovať, čo si zatiaľ v rámci svojho štúdia urobil/a. Prezentácia trvá zvyčajne 15 min (10 min samotná prezentácia + 5 min diskusia).
 • Medzi tvoje povinnosti taktiež patrí publikovať minimálne jeden článok v karentovanom vedeckom časopise (viac o Current Contents sa môžeš dočítať napr. tu) ako prvý/á autor/ka v poradí a navyše ešte aspoň jeden článok ako spoluautor/ka. Čím lepšie výsledky dosiahneš, tým bude pre teba ľahšie uchádzať sa o štipendium po skončení doktorandského štúdia, napr. z podporného fondu Štefana Schwarza.
 • Tiež sa ti určite oplatí sledovať aktuálne výzvy pre podávanie doktorandských projektov DoktoGrant. O grant sa môžeš uchádzať opakovane každý rok a získať tak 2000 € ročne na svoj výskum, ktoré môžeš použiť na nákup materiálu alebo cestovanie na konferencie a podobne.