Vzdelávanie

Pracovníčky a pracovníci ústavu vedú cvičenia pre študentky a študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK), ďalej bakalárske, diplomové a dizertačné práce.

    Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i. je akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia PhD. štúdia v nasledujúcich odboroch:

  • FEI STU: Elektrotechnika, študijné programy
    • Fyzikálne inžinierstvo
    • Elektronika a fotonika
  • FMFI UK: Fyzika, študijný program
    • Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Postup ďalšieho zvyšovania kvalifikácie vedeckých pracovníkov je daný predpismi zverejnenými na stránke SAV:

Vedecká kvalifikácia výskumných pracovníkov