Dizertačná skúška a obhajoba DP

Dizertačná skúška

FEI STU

Skúšku je potrebné urobiť do 18 mesiacov od začiatku štúdia – obvykle do 28. februára 2. ročníka. Približne do konca januára (najlepšie do 27.1.) daného roku treba odovzdať písomnú časť dizertačnej skúšky (tzv. minimovka). Optimálna dĺžka je okolo 30 strán, v závere musí obsahovať tézy dizertačnej práce. Vytlač a zviaž si 2 kópie v hrebeňovej väzbe a odovzdaj:

FMFI UK

Skúšku je potrebné urobiť do 22 mesiacov od začiatku štúdia. Príprava skúšky nejaký čas trvá, preto treba odovzdať písomnú časť dizertačnej skúšky (tzv. minimovka) do 16 mesiacov od začiatku štúdia. Optimálna dĺžka je okolo 30 strán. Odovzdávajú sa 2ks, spolu s Prihláškou na skúšku. Samotná skúška bude po tom, čo oponent/ka doručí posudok a zíde sa skúšobná komisia.

Obhajoba dizertačnej práce

FEI STU

Keď sa so školiteľom/školiteľkou zhodnete, že dizertačná práca je po odbornej stránke pripravená na obhajobu, sú na rade nasledovné formality:

 • Nezabudni, že práca musí obsahovať zadanie (stiahneš si z AISu)
 • Abstrakt musí byť v slovenčine aj v angličtine
 • AIS – skontroluj si stav svojho štúdia, napr. či tam nechýbajú doplňujúce informácie. Ak áno vlož ich podľa príslušného návodu. Potom si môžeš stiahnuť Zadanie dizertačnej práce s evidenčným číslom prideleným AISom.

Pre šk. r. 2020/2021 platil tento postup vkladania do AIS

Pravidlá pre tlač a väzbu sa môžu zmeniť, tieto platili v šk. roku 2020/2021. Pozri sa na stránku FEI STU alebo sa spýtaj p. Anny Gömöryovej. Tá pomôže aj s tlačou na ústavných tlačiarňach a hrebeňovou väzbou (dohodni si termín). Ústav prepláca jeden exemplár pre vlastnú potrebu, daj si preplatiť ako Drobný nákup na účet 1604.

Keď máš vytlačené všetky exempláre dizertačnej práce, vypíš žiadosť o umožnenie obhajoby. Školiteľ/ka napíše do Žiadosti návrh na oponentov/oponentky.
Práce, žiadosť pre FEI, autoreferat, aktuálny profesijný životopis a zoznam publikovaných prác odovzdaj dr. M. Špankovej.

Ak je tvoja práca napísaná v angličtine, musíš si podať Žiadosť o súhlas s vypracovaním a obhájením dizertačnej práce v inom ako štátnom jazyku.

Od teraz stačí už len počkať. Do štyroch týždňov by mali oponenti/oponentky dodať posudky, po stanovení zloženia komisie a dátumu obhajoby dostaneš pozvánku.

FMFI UK

Keď máš napísanú prácu, vytlač a daj zviazať 7 exemplárov, väzbu si daj preplatiť ako Drobný nákup na účet 1604.
Vypíš Žiadosť ElÚ SAV, v.v.i. o umožnenie obhajoby. Tvoj/a školiteľ/ka napíše do Žiadosti návrh na oponentov/oponentky.
Vytlačené a zviazané práce, žiadosť, aktuálny profesijný životopis a zoznam publikovaných prác odovzdaj dr. M. Špankovej.

AIS – skontroluj si stav svojho štúdia, napr. či tam nechýbajú doplňujúce informácie.
Vlož do AISu svoju prácu a po kontrole originality (typicky trvá pár hodín až dní) si stiahni a vytlač Protokol o originalite aj Licenčné zmluvy.

Potom na študijné oddelenie FMFI UK odnes nasledovné veci:

 • Žiadosť FMFI UK o umožnenie obhajoby
 • 2 exempláre dizertačnej práce
 • Kópiu titulnej strany dizertačnej práce
 • Abstrakt dizertačnej práce v elektronickej podobe
 • Kópie všetkých publikácií a iných elaborátov (ak nie sú súčasťou dizertačnej práce)
  v určenom počte vyhotovení. Ak doktorand/ka pripojí výstup z databázy publikačnej
  činnosti UK, nie je porebné predkladať kópie publikácií
 • Zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi, zoznam nepublikovaných
  vedeckých prác, zoznam ohlasov na ne, prípadne aj posudky o nich
 • Protokoly o originalite dizertačnej práce v určenom počte vyhotovení
 • Licenčné zmluvy v určenom počte vyhotovení
 • Výstupný list doktoranda/doktorandky FMFI UK

Od teraz stačí už len počkať. Do štyroch týždňov by mali oponenti/oponentky dodať posudky, po stanovení zloženia komisie a dátumu obhajoby dostaneš pozvánku.