Pracovný režim na ústave

Výška štipendia pred dizertačnou skúškou (obhajobou minimovky) je 1 025,50 € , po dizertačnej skúške 1194 €.
Z tohto štipendia môžeš odvádzať nejakú časť do sociálnej poisťovne, podrobnosti ti poradí najlepšie niekto zo starších doktorandov alebo doktorandiek. Okrem toho, že si doktorand/ka, si aj zamestnanec/zamestnankyňa ústavu (získavaš zmluvu na čiastočný úväzok), z čoho vyplýva niekoľko ďalších skutočností:

Ako zamestnanci a zamestnankyne ústavu máme nárok na 45 dní dovolenky (podľa našej kolektívnej zmluvy). Z toho si potrebuješ odložiť aspoň 5 dní na povinnú dovolenku počas vianočných sviatkov.

Keď plánuješ dovolenku, potrebuješ si vypísať dovolenkový lístok a dať ho podpísať vedúcemu alebo vedúcej svojho oddelenia (v prípadne absencie jeho/jej zástupcovi alebo zástupkyni). Lístok následne vlož do poštovej priehradky na prvom poschodí pri schodisku označenej „Referát personálnej a mzdovej práce“. Všetky tieto záležitosti rieši Ing. Marta Zofcsáková.

Ak potrebuješ počas pracovnej doby odísť mimo areál SAV, treba si vypísať priepustku, dať ju podpísať vedúcemu alebo vedúcej svojho oddelenia (resp. zástupcovi/zástupkyni). Na zvyšok postupu sa opýtaj niekoho zo starších kolegov/kolegýň alebo na vrátnici, pretože ten je rôzny podľa dôvodu, pre ktorý musíš odísť (návšteva lekára, služobná cesta, súkromná záležitosť).

V prípade krátkodobej práceneschopnosti (PN), je potrebné PN lístok odovzdať Ing. Marte Zofcsákovej. Je to dôležité najmä z informatívneho hľadiska, výška tvojho štipendia od toho nezávisí.

Pracovný čas je predpísaný študijným poriadkom ElÚ SAV, v.v.i. na 37,5 hodiny týždenne. Ak potrebuješ pracovať mimo ústav požiadaj svoju vedúcu alebo vedúceho. Budeš potrebovať vypísať tlačivo, ktoré je dostupné na intranete (Súhlas k vykonaniu práce mimo pracoviska), dať ho podpísať vedúcej/vedúcemu oddelenia a vložiť do poštovej priehradky označenej „Referát personálnej a mzdovej práce“.

Na intranete sú aj ďalšie užitočné tlačivá a dokumenty, určite odporúčame túto stránku preskúmať. Avšak pozor, je prístupná len z ústavnej siete, takže z domu dostaneš chybovú hlášku.

Na príspevok na stravu máš nárok za každý deň, ktorý si bol/a na ústave (nerátajú sa dni dovolenky, služobných ciest a pod., ale rátajú sa dni, keď si mal/a prácu mimo ústav/homeoffice). Príspevok na stravu je ti automaticky vypočítaný a prirátaný k výplate každý mesiac. Ak nemáš nastavené posielanie výplatnej pásky na svoj e-mail, túto si môžeš vyzdvihnúť okolo 7. dňa v mesiaci u p. Ivety Grófovej.

Za prácu v zdraviu škodlivom prostredí (röntgenové žiarenie, jedovaté látky…) máš nárok na 5 dní dovolenky navyše + príplatok. Žiadosť sa podáva komisii pre posúdenie práce v zdraviu škodlivom prostredí.V prípade záujmu kontaktuj Ing. Evu Kováčovú.

Dobrá príležitosť na privyrobenie si je čistenie čistých priestorov. Celú organizáciu práce v nich zabezpečuje Ing. Eva. Kováčová.

Služobné cesty je potrebné riešiť v dostatočnom časovom predstihu (toto zahŕňa cestovnú administratívu, objednanie leteniek, vybavenie poistenia, vyplatenie preddavku, atď.). Rieši to Mgr. Eva Žiačiková, ktorá rada pomôže so všetkými podrobnosťami. Po absolvovaní služobnej cesty, je potrebné okrem vyúčtovania napísať aj správu zo služobnej cesty. Opäť poradí p. Mgr. Eva Žiačiková.

Na každom poschodí je čiernobiela tlačiareň, ktorá je dostupná pre všetky počítače prihlásené do domény ElÚ SAV. Kopírka a farebná tlačiareň je spoločná pre celý ústav a je umiestnená na prvom poschodí pri balkóne. Zo svojho počítača môžeš tlačiť aj na tejto farebnej tlačiarni. Informácie o systéme ich používania ti povedia kolegovia. Všetky záležitosti týkajúce sa ústavných počítačov, siete a príslužných zariadení má na starosti p. Martin Grujbár. Tlačivo potrebné na vytvorenie e-mailovej schránky je na intranete (Žiadanka na prístupové práva na elektronickú poštu).

Služba na vrátnici je od 6 do 18 hodiny, po tomto čase je potrebné zapísať sa do knihy na vrátnici (aby ťa tu posledný nezamkol) Presný postup ti vysvetlí niekto z vrátnikov alebo vrátničiek.

Systém práce cez štátny sviatok a počas víkendov: potrebuješ vyplniť tlačivo (stiahneš z intranetu) „Povolenie na prácu v noci a vo sviatok“ dať ho podpísať vedúcej alebo vedúcemu svojho oddelenia, potom ho dať na podpis riaditeľovi alebo riaditeľke a isť si vypýtať kód na vrátnicu ElÚ SAV, kde ti aj vysvetlia presný postup.

Knižnicu zabezpečuje p. Anna Gömöryová. Existuje databáza kníh ktoré sú na ústave, resp. máme možnosť aj požičania si kníh z iných zdrojov, alebo ak je to potrebné môžme potrebnú novú knihu zakúpiť. Ústav má licenciu na používanie servera na vyhľadávanie vedeckých článkov, vďaka tomu máme prístup aj k ich plným textom. Dostaneš sa tam cez stránku knižnice ElÚ SAV. Tam nájdeš aj zoznam našich predplatených časopisov.