Ochrana osobných údajov

je v Elektrotechnickom ústave SAV (ďalej len „ ELÚ SAV“ alebo „prevádzkovateľ“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len“ Zákon o ochrane osobných údajov“).

Čo je to osobný údaj?

Osobný údaj je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „ dotknutá osoba“), identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú  možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Čo je to spracúvanie osobných údajov?

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácii s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracuvávanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu nato, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Právny základ spracúvania osobných údajov môže byť:

  • Zákon
  • Oprávnený záujem prevádzkovateľa
  • Zmluva
  • Súhlas dotknutej osoby
  • Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na ochranu životne dôležitých záujmov
  • Nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci

 

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Podrobné informácie o zásadách ochrany osobných údajov na ELÚ SAV nájdete v priloženom dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“. odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Zodpovedná osoba

ELÚ SAV ako príspevková organizácia má v zmysle čl. 37 ods. 3  Nariadenia povinnosť zriadiť zodpovednú osobu. Túto osobu môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovania práv podľa Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

Mgr. Miroslava Blázyová

Email: miroslava.blazyova@savba.sk

Tel.č. : 02/ 5922 2555

 

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch.
Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby ELÚ SAV dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Vzhľadom na skutočnosť, že priestory budovy ELÚ SAV sú monitorované kamerovým systémom dovoľte, aby sme Vás v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov informovali o spracúvaní osobných údajov.

V prípade, ak navštívite naše priestory, je potrebné ,aby ste sa ohlásili na vrátnici ELÚ SAV.