O nás

Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i. (ElÚ SAV) je vedecká inštitúcia, člen Centra aplikovaného výskumu (CAV), ktorej základy boli položené v r. 1953. Výskumné oblasti ElÚ SAV pokrývajú disciplíny elektroniky, elektrotechniky a fyziky tuhých látok významne podporovanými materiálovým výskumom. Pracovníci ElÚ SAV sa podieľajú na riešení projektov podporovaných Európskou komisiou (H2020, Štrukturálne fondy), riešia projekty financované APVV a VEGA.

Výskumné aktivity ElÚ SAV sú v súčasnosti zamerané na:

Fyziku a techniológiu nanoštruktúr so zameraním na materiálový výskum v oblasti 2D materiálov, teoretické a experimentálne štúdium efektu rezistívneho prepínania v dielektrikách a fyzikálnych javov v nanomagnetoch so zameraním na zobrazovanie magnetických polí… (viac)

III-V zlúčeninové polovodiče zahŕňajúcu epitaxný rast heteroštruktúr, procesovanie a charakterizáciu výkonových spínacích a vysokofrekvenčných tranzistorov a nanostĺpikov; výskum je orientovaný najmä na tranzistory na báze GaN a InN… (viac)

Mikroelektronické senzory a detektory zahŕňajúce MEMS senzory pre nehostinné prostredie, detektory ionizujúceho a terahertzového žiarenia ako aj vývoj kryštálovej optiky s dôrazom na aplikácie vyvíjaných technológií v priemysle, automobiloch, medicíne a obrane… (viac)

Aplikovanú supravodivosť pre vývoj nových kompozitných vodičov, malých laboratórnych modelov supravodivých káblov a zariadní (elektromagnety, prúdový obmedzovač) a štúdium nových efektov a súčiastok kombinujúcich supravodivé a feromagnetické materiály… (viac)