Medzinárodné

Vybudovanie laboratória pre výskum spoľahlivosti výkonových modulov a spoločný výskum v oblasti GaN a Ga2O3 polovodičových výkonových súčiastok
Establishment of reliability laboratory for pawer modules and joint reserch of GaN and Ga2O3 power devices
Číslo projektu: SK-TW
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ťapajna Milan, PhD.
Doba trvania: 1.7.2023 – 30.6.2027
SCARLET – Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku
Superconducting cables for sustainable energy transition
Číslo projektu: Horizont Európa-101075602
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Web stránka projektu: https://scarlet-project.eu/
Doba trvania: 1.9.2022 – 28.2.2027
AGAMI_EURIGAMI – Európska inovatívna pokročilá GaN mikrovlnná integrácia
European Innovative GaN Advanced Microwave Integration
Číslo projektu: 101102983
Program: EDF
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Web stránka projektu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-details/44181033/101102983/EDF
Doba trvania: 15.12.2022 – 14.12.2026
ATOSENS – 3D tlač atomárnych vrstiev ako nová paradigma pre múdru senzoriku
Atomic-layer 3D printing as a new paradigm for smart sensorics
Číslo projektu: 10418
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hudec Boris, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.6.2023 – 31.5.2026
MSC – Vývoj vertikálnych kompozitov z dichalkogenidov prechodových kovov pre použitie v mikrosuperkondenzátoroch
Vertically aligned two-dimensional transition metal dichalcogenide composites for micro-supercapacitors
Číslo projektu: MSC_SAS_MOST 2022
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2025
NANOMAT – Heterogenná materiálová a technologická platforma pre novú doménu výkonovej nanoelektroniky
Heterogeneous Material and Technological Platform for a New Domain of Power Nanoelectronics
Číslo projektu: Horizont Európa-101091433
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Web stránka projektu: https://doi.org/10.3030/101091433
Doba trvania: 1.12.2022 – 30.11.2025
Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu
European Network for Innovative and Advanced Epitaxy
Číslo projektu: CA20116
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA20116/#tabs+Name:Description
Doba trvania: 1.11.2021 – 30.10.2025
skQCI – Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra
Slovak Quantum Communication
Číslo projektu: 101091548
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Web stránka projektu: https://skqci.qute.sk/
Doba trvania: 1.1.2023 – 30.6.2025
CUBES – Stredoeurópsky kompetenčný klaster pre (ultra)širokopásmové polovodiče
Central-European (Ultra)Wide Bandgap Expertise Cluster
Číslo projektu: 22320095
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gucmann Filip, PhD.
Doba trvania: 1.1.2024 – 1.6.2025
I.FAST – Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií
Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology
Číslo projektu: H2020-101004730
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Web stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/101004730
Doba trvania: 1.5.2021 – 30.4.2025
BGapEng – Projektovanie šírky zakázaného pásu v nekonvenčných polovodičoch
Band-gap engineering in unconventional semiconductors
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Skákalová Viera, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
SuperEMFL – Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory
Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory
Číslo projektu: H2020-951714
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Web stránka projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/951714
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Topologicky netriviálne fázy vrstvených dichalkogenidov prechodných kovov
Topologically nontrivial phases of layered transition-metal dichalcogenides
Číslo projektu: SASA-SAS-2022-01
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Doba trvania: 1.1.2023 – 31.12.2024
HiSCALE – Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii
High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition
Číslo projektu: CA19108
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Web stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA19108/#tabs|Name:overview
Doba trvania: 8.10.2020 – 7.10.2024
Filamentované pásky z vysokoteplotného supravodiča pre použitie vo fúzii
Filamentized high temperature superconductor tapes for fusion
Číslo projektu: Eurostars 2 – E115264
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2021 – 31.5.2024