Európsky fond regionálneho rozvoja

  • Názov prijímateľa:     Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.
  • Názov projektu:  Nová technológia prípravy senzorov, detektorov a memristorov pre inteligentnú mikroelektroniku v 21.storočí
  • Miesto realizácie projektu:     SR/Trnavský kraj/Piešťany SR/Trnavský kraj/Bučany SR/Bratislavský kraj/ Bratislava
  • Výška zazmluvneného  NFP:    COV 1 814 520,20 €

                                                            NFP 1 454 685,19 €

                                                            VZ 359 835,01 €

  • Stručný opis projektu:    Cieľom je výskum procesu výroby senzorov, detektorov a memristorov prostredníctvom novej inovatívnej technológie využívajúcej kontrolovaný lokálny rast hradlových, izolačných a pasivačných oxidových vrstiev metódou depozície po atomárnych vrstvách (atomic layer deposition, ALD).

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Bližšie informácie o projekte nájdete tu a tu.