Dizertačné práce

BARANČEKOVÁ HUSANÍKOVÁ, P.: Competition of superconductivity and charge density wave in CuxTiSe2. PhD Thesis. Bratislava: ElÚ SAV 2014. V-818.

BARDOŠOVÁ, M.: Optické vlnovody a väzbové prvky GaAs pre integrovanú optiku. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1983. V-651

BEŇAČKA, Š.: Vplyv medzikryštalických rozhraní na elektrické vlastnosti tenkých polykryštalických polovodičových vrstiev InSb. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-204

BETKO, J.: Magnetodiódový jav v dlhých Ge-diódach. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-401

BETKO, J.: Elektrická charakteristika semiizolačných polovodičových materiálov GaAs a InP pomocou galvanomagnetických meraní. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1971. V-708

BLAHO, M.: Nové technológie a ich využitie v GaN HEMT tranzistoroch. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2016. V-827. 

BOHÁČEK, P.: Elektrická charakterizácia iónovo implantovaných vrstiev GaAs pomocou vodivostných a Hallových meraní. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1989. V-693

BRNDIAROVÁ, J.: Characterization of graphene for applications in sensors. PhD Thesis. Bratislava: ElÚ SAV 2019. V-834.

BRUNNER, B.: MgB2 wires made by diffusion method and their properties. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2016. V-826. Autoreferát.

BUBLIKOV, K.: Micromagnetic state stability and dynamics in rounded magnetic nanodots and in periodic YIG/semiconductor layers. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2022. V-846.

CAMBEL, V.: Analýza niektorých vlastností nábojovo viazaných štruktúr. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, MFF UK, Katedra fyziky pevných látok 1987. V-717

CAMBEL, V.: Mapovanie magnetickéhp poľa. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2013. V-815

CIGÁŇ, A.: Nízkofrekvenčné elektrické fluktuácie a spoľahlivosť elektronických polovodičových prvkov meracích systémov. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ÚMMT SAV 1977. V-563

ČERVENÁK, J.: Príprava tenkých polovodičových vrstiev InSb katodickým naprašovaním a rozbor ich vlastností. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ 1964. V-96, 564

ČERVENÁK, J.: Metódy prípravy a analýza elektronických vlastností tenkých vrstiev a tenkovrstvových štruktúr. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1974. V-516-7

ČIČO, K.: Aplikácia Al2O3 dielektrických vrstiev v technológii tranzistorov s heteropriechodom na báze InAlN/GaN. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2009. V-790

DADHICH, A.: Electromagnetic and electrothermal modeling of superconductors for large scale applications. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2021. V-841.

DEMENČÍK, E.: Magnetické polia v okolí vysokoteplotných suravodičov Bi2Sr2Ca2Cu3Ox a YBa2Cu3Ox v statickom a dynamickom režime. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2006. V-771. Autoreferát.

DIKO, P.: Mikroštruktúra vysokoteplotných supravodičov. Doktorská dizertačná práca. Košice, ÚEF SAV 2000. V-739

DOBROČKA, E.: Dislokácie indukované termomechanickými napätiami v monokryštáloch GaAs pripravených v horizontálnej lodičke. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1986. V-683

DUBECKÝ, F.: Určenie elektrických parametrov polovodičov kapacitnými metódami. Minimová práca. Bratislava, ElÚ SAV 1977. V-525

DUBECKÝ, F.: Vyšetrovanie diferenciálnej impedancie odporových GaAs/Cr/ štruktúr. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-648

DUJAVOVÁ, A..: Príprava a vlastnosti tenkých oxidových supravodivých vrstiev na báze Tl a možnosti ich aplikácie v oblasti kryoelektroniky. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2010. V-794. Autoreferát.

DURNÝ, R..: Štúdium štruktúry a fyzikálnych vlastností materiálov metódou absorpcie mikrovĺn. Doktorská dizertačná práca. Bratislava: EF SVŠT 1989. V-779

DURNÝ, R..: Absorpcia mikrovĺn vo vysokoteplotných supravodičoch. Habilitačná práca. Bratislava: EF STU 1991. V-780

DZUBA, J.: Design of AlGaN/GaN MEMS pressure sensor for harsh environment. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2015. V-823. Autoreferát.

EGYENES, F.: Technology and transport properties of Gallium Oxide semiconductor for new generation of power electronics. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2023. V-849.

FABIAN, J.: Príspevok k meraniu intenzity optického žiarenia prvkami vysokofrekvenčným napájaním. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1984. V-718

FEILHAUER, J.: Mesoscopic transport in quasi-one-dimensional disordered wires and rings: conductance and persistent current. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2010. V-796

FEDOR, J.: New approaches in scanning probe microscopy for magnetic field imaging. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2004. V-758

FRÖHLICH, K.: Príprava supravodiča Nb3Ge metódou CVD a štúdium jeho vlastností. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, EF SVŠT 1988. V-720

FRÖHLICH, K.: Tenké vrstvy oxidov pripravené metódou chemického nanášania z plynnej fázy. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2000. V-737

GÁL, N.: Príprava a charakterizácia heteroštruktúr supravodič-feromagnetikum-supravodič. PhD Thesis. Bratislava: ElÚ SAV 2019. V-835. Autoreferát.

GHABELI YUIBARI, A.: Superconducting flux pumps for motors, generators and magnets. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2021. V-840.

GÖMÖRY, F.: Návrh, analýza a optimalizácia metódy merania magnetizačných kriviek a strát v supravodivých magnetoch. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1984. V-646

GÖMÖRY, F.: Štúdium vlastností supravodičov. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1996. V-724

GÖMÖRY, F.: Study of electric properties of high temperature superconductors with the help of magnetic measurements. Habilitačná práca. Trnava, FMST STU 2009. V-788

GREGUŠOVÁ, D.: Technológia a vlastnosti metalizačnej vrstvy WNx na GaAs pripravenej metódou priamej implantácie dusíka. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1994. V-709

GREGUŠOVÁ, D.: Technológia III-As a III-N pokročilých polovodičových súčiastok. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2014. V-821

HLÁSNIK, I.: Príspevok k teórii a aplikáciám galvanomagnetických javov v polovodičoch. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1974. V-482-4

HOLÚBEK, T.: Current transfer and thermal stability of composite MgB2 superconductors. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2008. Autoreferát V-782. Autoreferát.

HOTOVÝ, I.: Technológia a charakterizácia tenkých vrstiev nitridov a oxidov kovov pre použitie v mikroelektronike, senzorike a mikrosystémovej technike. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2010. V-792. Autoreferát.

HUDEC, B.: Structures for nanoscale DRAM memories. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2012.  V-782.

HULÉNYI, L.: Mechanizmus termickej oxidácie kremíka. Minimová práca. Bratislava, EF SVŠT 1972. V-449

HULÉNYI, L.: Príprava SiO2 vrstiev v mikrovlnnom kyslíkovom výboji a ich vlastnosti. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, EF SVŠT 1974. V-524

HURAN, J.: Vplyv vybraných technologických operácií na charakteristiky pokusných štruktúr kremíkových detektorov ionizujúceho žiarenia. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1989. V-714

HUTÁR, P.: Growth and properties of thin films and heterostructures made of 2D materials. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2021. V-842.

CHAUHAN, P.: III-N quantum structures for new generation of ultra-fast transistors. PhD Thesis. Bratislava: ElÚ SAV 2019. V-836. Autoreferát

CHROMIK, Š.: Technológia prípravy a vlastností vrstiev a tenkovrstvových štruktúr vysokoteplotných supravodičov. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2000. V-734

ILKOVIČ, V.: Neohmická longitudinálna elektrická vodivosť tenkých monokryštalických polovodičových vrstiev. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-349

JANÁČ, J.: Bezkontaktný číslicový merač rýchlosti posuvu supravodivého vodiča v kontinuálnom testovacom zariadení. Diplomová práca. Bratislava, KRE EF SVŠT 1987. V-777

JANŠÁK, L.: Meranie nízkych teplôt. Minimová kandidátska práca. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-784

JANŠÁK, L.: Nízkoteplotné polovodičové teplomery z GaAs s malou magnetorezistanciou. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-725

JERGEL, M.: Niektoré problémy supravodivej zlúčeniny Nb3Sn vhodnej pre stavbu supravodivých magnetov. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-408, 409.

JERGEL, M.: Príspevok k výskumu vlastností a vývoja technických supravodičov typu A-15 na báze Nb3Sn a Nb3Ge. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1989. V-695

JURKOVIČ, M.: Vysoko-výkonové normálne-zatvorené spínacie tranzistory na báze GaN. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2014. V-816.

KABÁT, D.: Optimalizácia supravodivých magnetov s veľmi homogénnym magnetickým poľom. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-485, 513

KAPOLKA, M.: Three-dimensional electromagnetic modelling of practical superconductors for power applications. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2018. V-833.

KIZEK, V.: Meranie teplotnej závislosti elektrickej vodivosti p-typu GaAs v oblasti nízkych teplôt. Diplomová práca. Bratislava, EF SVŠT 1969. V-776

KLINČOK, B.: Study of the high temperature superconductor tapes carrying AC transport current. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2007. V-774. Autoreferát.

KORDOŠ, P: Problémy technológie a vlastností epitaxných vrstiev a štrukúr GaAs. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-560

KOTTMAN, P.: The influence of magnetic field and temperature on critical currents in high-Tc supeconductors. PhD Thesis. Tampere, Tampere Univ. of Technol. 1996. V-800.

KOVÁČ, J.: Study of AC losses in MgB2 superconductors. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2014. V-819

KOVÁČ, P.: Vláknité kompozitné supravodiče pre vinutia magnetických systémov. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2000. V-741

KÖNIG, B.: Vplyv nehomogenity na vlastnosti polovodičových termočlánkov. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, EF SVŠT 1968. V-452

KRČMÁR, R.: Mnohočasticové výpočty perzistentného prúdu v jednorozmernom mezoskopickom prstenci. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2009. V-787

KRIŽANOVÁ, Z.: Štruktúrna analýza nanoobjektov metódami elektrónovej mikroskopie. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2012. V-798

KROMKA, A.: Novel trends in diamond thin film technologies for fundamental and applied research. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2015. V-825.

KUČERA, M.: Optická charakterizácia GaSb. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2003. V-756

KÚDELA, R.: Príprava vrstiev InGaAsP metódou epitaxie z kvapalnej fázy. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1984. V-653

KUJOVIČ, T.: Influence of mechanical deformation on the electrical properties of high-temperature superconductor tapes. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2021. V-839.

KULICH, M.: Transportné vlastnosti MgB2 drôtov s nesupravodivými prímesami. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2009. V-822

KUNZO, P.: Polyaniline/nanoparticle composites for gas sensors. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2015. Autoreferát. V-820

KUZMÍK, J.: Technológia, vlastnosti a charakterizácia III-N tranzistorov s vysokou pohyblivosťou elektrónov. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2009. V-786. Autoreferát.

LALINSKÝ, T.: Problémy technológie a charakterizácie mikroelektromechanických prvkov na báze GaAs polovodičových heteroštruktúr. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2006. V-772

LAZAR, E.: Príprava a štúdium vlastností komplexov s prenosom náboja na báze TCN. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1984. V-631

LOBOTKA, P.: Elektromigrácia v tenkých vrstvách hliníka a hliníka legovaného meďou. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-649

LUBY, Š.: Tranzistory ovládané priečnym elektrickým poľom a ich využitie vo vysokofrekvenčných zariadeniach. Minimová práca. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-350

LUBY, Š.: Fyzikálne vlastnosti germániových tenkých vrstiev a rozbor podmienok ich prípravy impulzným katódovým naprašovaním. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1968. V-289

LUBY, Š.: Metódy prípravy a vlastnosti kovových a polovodičových vrstiev pre elektronické súčiastky a obvody. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-647

LUPTÁK, R.: Výskum vlastností materiálov pre pokročilé MOS štruktúry. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2009. V-783. Autoreferát.

MACHAJDÍK, D.: Štúdium zmiešanovrstevnatých štruktúr, vznikajúcich nasýtením montmorillonitov draselnými a amóniovými iónmi. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ÚACH SAV 1977. V-721

MAJOROŠ, M.: Straty v supravodivých páskach a kábloch pre prenos elektrickej energie striedavým prúdom. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ CEFV SAV 1985. V-773.

MANCA, J.: Bystrodejstvujuščije ustrojstva na poluprovodnikovych priborach dlja fizičeskich issledovanij na sinchrofazotrone OIJAI. Dissertacija na soiskanije učenoj stepeni kandidata techničeskich nauk. Dubna, SÚJV 1966. V-213

MARTAUS, J.: Novel approach to local anodic oxidation of semiconductor heterostructures. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2010. Autoreferát V-793. Autoreferát.

MĚŘÍNSKY, K.: Využitie Hallovho javu u polovodičov k meraniu zložiek vektora magnetickej indukcie. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1961. V-62

MOŠKO, M.: Teoretické štúdium transportu a zrážkových procesov v nízkodimenzionálnych polovodičoch a kovoch. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2012. V-806.

MOŠAŤ, M.: Advanced superconducting conductors for fault current limiters. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2021. V-843.

NAGY, L.: Meranie časovej distribúcie šumov v oblasti vysokých frekvencií. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1971. V-674

NEILINGER, K.: Microcantilever magnetometer fabricated from an AFM cantilever using EBL and FIB. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2022. V-844.

NÉMETH, R.: Perzistentný prúd a elektrón-elektrónová interakcia v jednorozmernom mezoskopickom prstenci. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2008. V-801. Autoreferát.

NOVÁK, J.: Niektoré vlastnosti fotodiód z GaAs. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1979. V-652

NOVÁK, J.: Niektoré aspekty technológie a charakterizácie epitaxných vrstiev III-V polovodičov. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2000. V-735

OBOŇA, J.V.: Príprava a vlastnosti tenkých vrstiev nových modifikácií uhlíka s potenciálnou možnosťou ich využitia v kryoelektronike. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2006. V-766. Autoreferát.

ONDRIŠ, Ľ.: Spektrometer pre meranie preletového času častíc s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Kandidátska dizertačná práca. Dubna, SÚJV 1971. V-359

OSVALD, J.: Röntrenová litografia a vplyv röntgenového žiarenia na elektrické parametre MIS štruktúr. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1984. V-722

OSVALD, J.: Transport nosičov náboja cez rozhranie kov-polovodič. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2006. V-765. Autoreferát.

ÖSZI, Zs..: Slaboviazané supravodivé spoje na báze tenkých supravodivých vrstiev YBa2Cu3Ox. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2005. Autoreferát.

PAASI, J.: Magnetization and AC losses of (Bi, Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox superconductors. PhD Thesis. Tampere, Tampere Univ. of Technol. 1995. V-799.

PEVALA, A.: Priestorové zmeny parametra usporiadania v blízkosti rozhraní a nehomogenity. Minimová práca. Bratislava, ElÚ SAV 1978. V-531

PEVALA, A.: Aplikácie bozónovej metódy v teórii supravodivosti. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1982. V-572

PITEL, J.: Príspevok k problematike návrhu supravodivých objemovogradientných magnetických separátorov. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1987. V-668

PLECENIK, A.: Tunelová spektroskopia vysokoteplotných supravodičov. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1999. V-736

PLOŠČICA, P.: Návrh a overenie testovacej metódy pre kontinuálne bezkontaktné meranie pomeru supravodiča a medi v technických supravodičoch. Diplomová práca. Bratislava, KRE EF SVŠT 1987. V-778

POHORELEC, O.: Hole channel GaN-based transistor for power electronics. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2023. V-847.

POLÁK, M.: Vlastnosti Hallových generátorov z InSb pri héliových teplotách. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-204-5

POLÁK, M.: Elektrické polia, prúdové hustoty a kritické prúdy v supravodivých vodičoch NbTi, Nb3Sn a ich využitie v magnetoch na 10 T. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1989. V-691

PORGES, M.: Charakterizácia planárnych zlievaných ohmických kontaktov na n-GaAs pre aplikácie v submikrometrových štruktúrach. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1994. V-710

PRIPKO, M.: Príprava a štúdium vlastností tenkých vrstiev manganitov a heteroštruktúr izolant/manganit pripravených metódou MOCVD. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2003. V-757

PRECNER, M.: Nové skenovacie metódy magnetickej silovej mikroskopie. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2014. V-817.

RAČANSKÁ, D.: Fyzikálne vlastnosti nekryštalických tenkých vrstiev GexTe1-x. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, SbF SVŠT 1977. V-566

RIES, R.: Superconducting properties and microstructure of thin films for superconducting radiofrequency cavities. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2021. V-838.

ROMAN, P.: Vplyv vybraných technologických postupov na elektromigračnú odolnosť naprašovanej zliatinovej metalizácie. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1987. V-681

ROSOVÁ, A.: Dvojčatenie v monokryštáloch Y2Ba3O7-y. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, FÚ SAV 1994. V-789

RUŽIČKA, J.: Bezkontaktné metódy merania vlastností supravodičov. Minimová práce. Bratislava ElÚ SAV 1988. V-770

RŮŽIČKA, J.: Metody přípravy a vlastnosti supravodičů s vysokými kritickými parametry. Doktorská disertační práce. Praha, FÚ ČSAV 1986. V-707

RÝGER, I.: AlGaN/GaN based high electron mobility transistors and surface acoustic waves for hydrogen sensing. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2015. V-824. Autoreferát.

SEGEČ, O.: Vplyv vysokofrekvenčnej plazmy na elektrické parametre štruktúry S-SiO2. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1982. V-655

SEILER, E.: Vplyv geometrického usporiadania na magnetické vlastnosti multifilamentárnych vodičov z vysokoteplotných supravodičov. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2005. V-763. Autoreferát.

SOLOVYOV, M.: AC losses in coated conductors. PhD Thesis. Bratislava, ElÚ SAV 2011. V-797. Autoreferát.

STOKLAS, R.: Charakterizácia a vlastnosti štruktúr typu MIS-HFET na báze GaN. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2008. V-775. Autoreferát.

ŠAFRÁNKOVÁ, J.: Príprava a vlastnosti vybraných druhov GaAs unipolárnych fotodiód. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1986. V-654

ŠČEPKA, T.: Noninvasive control of magnetic state in ferromagnetic nanodots by Hall probe magnetometry. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2016. V-828.

ŠIFFALOVIČ, P.: Application of real-time and in-situ x-ray scattering for material science. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, FÚ SAV 2020. V-837.

ŠOLTÝS, J.: AFM nanolitografia a jej aplikácia na vybrané polovodičové štruktúry. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2005. V-762. Autoreferát.

ŠOUC, J.: Príprava tenkých vrstiev vysokoteplotných supravodičov metódou MO CVD. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, EF SVŠT 1995. V-733

ŠPANKOVÁ, M.: Príprava a štúdium vlastností tenkých dielektrických oddeľovacích vrstiev vhodných pre depozíciu vysokoteplotných supravodičov. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1999. V-740

ŠTOFANIK, F.: Meranie a rozbor frekvenčných charakteristík Hallových sond v kmitočtovom rozsahu 1-300 MHz. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-158-9

ŠTRBÍK, V.: Príspevok k analýze vlastností supravodivých tunelových spojov a supravodivých kvantových interferometrov. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1986. V-663

ŠTRICHOVANEC, P.: Výskum a charakterizácia MQW heteroštruktúr pre QWIP detektory pripravené na tvarovaných substrátoch GaAs. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2006. V-764

TAKÁCS, S.: Vplyv povrchov a rozhraní na kritické parametre supravodičov II. typu. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-738

TALACKO, M.: Príprava a štúdium vlastnosti YBCO supravodivých resp. perovskitovských tenkovrstvových mostíkov ožiarených elektrónovým zväzkom. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2022. V-845.

ŤAPAJNA, M.: Charakterizácia elektrofyzikálnych procesov v štruktúrach MOS pre pokročilú CMOS technológiu. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2007. V-. Autoreferát.

TVAROŽEK, V.: Vysokofrekvenčné naprašovanie viaczložkových materiálov, najmä zliatin Al vhodných pre metalizáciu integrovaných obvodov. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, EF SVŠT 1979. V-673

UŠÁK, P.: Štúdium stability multifilamentárnych supravodičov NbTi v kvapalnom He pri 4,2K: odozva na lokálny ohrev. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1984. V-750

VAGNER, P.: Teoretické štúdium transportných a optických vlastností polovodičových kvantových drôtov. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1999. V-716

VALENTOVIČ, D.: Piezoelektrický a piezoelektretový jav na tenkovrstvových štruktúrach. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-650

VALERIÁNOVÁ, M.: Preparation and properties of thin films of high temperature superconductors on the base of thallium and mercury and the possibilities of their utilization for applications. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2007. V-775. Autoreferát.

VALLO, M.: Robustné senzory tlaku na báze AlGaN/GaN HEMT pre vysoké apliácie. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2013. V-805. Autoreferát.

VANKO, G.: AlGaN/GaN HEMT pre senzorické aplikácie. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2010. V-791.

VÁVRA, I.: Rozbor vlastností tenkých kovových vrstiev z hľadiska ich použitia pre elektronické súčiastky a obvody. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1978. V-719

VÁVRA, O.: Tunelové javy v štruktúrach supravodič/magnetikum/supravodič. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2002. V-755

VAVŘINA, K.: Měření polykrystalických selenových vrstev při vyšších hodnotách proudové hustoty. Kandidátska disertační práce. Praha, FÚ ČSAV 1971. V-453

VETROVA, I.: Preparation of magnetic micro- and nano-scale objects for novel magnetic devices. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava: ElÚ SAV 2023. V-848.

VILJAMAA, J.: Critical currents and connectivity in MgB2 superconductors. PhD Thesis. Bratislava, ElÚ SAV 2012. V-802.

VOJENČIAK, M.: Influence of ferromagnetic material on performance of high temperature superconductor in form of tape. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2010. V-795. Autoreferát.

WEIS, M.: Fabrication technology and characterization of organic electronics devices. Doktorská dizertačná práca. Bratislava, STU 2017. V-832

ZAŤKO, B.: Detekcia ionizujúceho žiarenia polovodičovými detektormi na báze GaAs a InP. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2001. V-759

ZÁPRAŽNÝ, Z.: High resolution X-ray imaging techniques. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 2013. V-804