Výskumné správy

BÁJKOVÁ, E.: Některé poznatky o chemickém leptání GaP. Praha, ÚSAV 1971. V-461

BENČ, V.: Technológia prípravy InSb. Bratislava, ElÚ 1965. V-220

BENČ, V.: Príprava čistého monokryštalického InSb n-typu vo vodíkovej atmosfére. Bratislava, ElÚ 1967. V-235

BENDA, O.: Aparatúra na sledovanie doménovej štruktúry tenkých feromagnetických vrstiev pomocou Kerrovho javu. Bratislava, EF SVŠT 1970. V-478

BENEDIKT, V.: Náhrada výhledu v oboru mikroelektroniky. Praha, VÚST 1965. V-468

BENEŠ, O.: Obvody v pevné fázi. Praha, VÚSE 1963. V-109

BEŇAČKA, Š.: Meranie špecifického odporu vysokovodivých polovodičových materiálov mikrovlnnými metódami. Bratislava, ElÚ SAV 1963. V-104

BEŇAČKA, Š.: Výskum vlastností nových supravodivých a polovodičových prvkov a ich aplikácií v elektronike. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-361

BEŇAČKA, Š.: Výskum Josephsonovských javov. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-542

BEŇAČKA, Š.: Návrh a realizácia tenkovrstvových RF-SQUID-u s tenkou väzbou. Bratislava, ElÚ SAV 1988. V-685

BEŇAČKA, Š.: Tenké vrstvy vysokoteplotných supravodičov a realizácia slaboviazaných spojov. Bratislava, ElÚ SAV 1989. V-715

BERKA, Z.: Analýza polovodičových struktur samočinným počítačem. Praha, ÚSAV 1971. V-455

BERKOVÁ, D.: Vliv defektů na elektrické a optické vlastnosti polovodičů typu AIIBVI. Praha, ÚSAV 1971. V-469

BETKO, J.: Vyšetrenie magnetickej optiky antiprotónového kanála na 5 BeV pomocou Hallových sond. Bratislava, ElÚ SAV 1962. V-87, 697

BETKO, J.: Experimentálny rozbor elektrických vlastností magnetodiody MD-v4 v magnetickom poli. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-183

BETKO, J.: Experimentálny rozbor elektrických vlastností Ge magnetodiody MD-v4 v magnetickom poli. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-250

BETKO, J.: Ge magnetodiody v tekutom héliu. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-258-9

BETKO, J.: Elektrické a štrukturálne vlastnosti tenkých polovodičových dielektrických vrstiev. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-376

BETKO, J.: Súhrn poznatkov z elektrickej charakterizácie semiizolačného GaAs. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1987. V-814

BEŽÁK, V.: Štúdium transportných javov v tenkých polovodičových vrstvách. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-164

BLABLA, J.: Spontánní a stimulovaná emise v aktivním prostředí. Praha, ÚSAV 1971. V-457

BRACINÍK, J.: Vyšetrovanie akustoelektrických javov vo vysokoodporových polovodičoch. Žilina, VŠDS 1980. V-546

BUCH, J.: Problematika pasivácie polovodičových prvkov a štruktúr amorfnými dielektrickými prvkami. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-51

BUKVA, P.: Vplyv mechanických napätí na transportné vlastnosti kompozitných supravodičov BSCCO(2223)/Ag. Bratislava, ElÚ SAV 2005. V-761

CESNAK, L.: Magnetické pole reluktančného motora. Bratislava SVŠT V-831

CESNAK, L.: Odpory a reaktancie synchrónneho stroja s vyjadreními pólmi a klietkou v pólových nástavcoch. Bratislava, SVŠT 1967. V-830

CESNAK, L.: Výskum využitia supravodivosti v silnoprúdovej elektrotechnike v r. 1971-5. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-487

CIGÁNEK, L.: Výskum využitia supravodivosti v silnoprúdovej elektrotechnike. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-327

CSABAY, .: Výskum elektronických vlastností mikroelektronických unipolárnych štruktúr. Bratislava, EF SVŠT 1985. V-659

ČERNUŠKO, V.: Príprava zonálne čistého antimonidu india. Bratislava, ElÚ SAV 1961. V-65

ČERNUŠKO, V.: Výskum viaczložkových supravodivých systémov s cieľom získať materiály vhodné pre supravodivé magnety. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-144

ČERNUŠKO, V.: Výskum vplyvu technologických parametrov na zloženie, štruktúru a kritické prúdové hustoty depozíciou pripravených Nb3Sn supravodičov. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-747

ČERNUŠKO, V.: Výskum vplyvu technologických parametrov na vnútornú štruktúru a nepravdivé vlastnosti Nb3Sn pásiek pripravených depozíciou. Bratislava, ElÚ SAV 1982. V-383

ČERVENÁK, J.: Štúdium transportných javov v tenkých vrstvách InSb amorfnej štruktúry. Bratislava, ElÚ 1968. V-217

ČERVENÁK, J.: Štúdium transportných javov v tenkých polovodičových vrstvách InSb amorfnej a monokryštalickej štruktúry. Bratislava, ElÚ 1968. V-313

ČERVENÁK, J.: Výskum viacnásobných tenkovrstvových štruktúr s ohľadom na ich využitie ako aktívnych tenkovrstvových prvkov. Bratislava, ElÚ 1968. V-314

ČERVENÁK, J.: Mechanizmus rastu tenkých vrstiev. Bratislava, ElÚ 1969. V-315

ČERVENÁK, J.: Modelové funkčné vzorky senzorov fyzikálnych veličín na polovodičoch. Bratislava, ElÚ 1989. V-694

DILLNBERGER, K.: Štvorhniezdové sadenie pomocou elektroniky. Bratislava, ElÚ SAV 1956. V-1

DILLNBERGER, K.: Doplnkový obvod k multiskopu na kontrolu prekročenia maximálnych úrovní. Bratislava, ElÚ SAV 1956. V-2

DILLNBERGER, K.: Spojenie na VKV trase Bratislava – Trnava – Javorina. Bratislava, ElÚ SAV 1956. V-4

DILLNBERGER, K.: Skupinové antény. Bratislava, ElÚ SAV 1958. V-9

DILLNBERGER, K.: Zariadenie pre polarizačné meranie antén. Bratislava, ElÚ SAV 1959. V-21

ĎURÍČEK, Ľ.: Príprava a analýza vlastností implantovaných aktívnych vrstiev v poloizolačnom GaAs pre MESFE- tranzistory. Piešťany, ElÚ CEFV SAV 1986. V-682

ENGST, P.: Klíčování Co2 lazeru rotujícím zrkadlem. Praha, ÚSAV 1971. V-456

ECKERTOVÁ, L.: Výzkum elektronických tenkých vrstev, vrstevnatých struktur a povrchů . Praha, Karlova Univerzita 1980. V-550

FRANK, H.: Měřící metody pro polovodičové materiály, zejména na rozložení příměsí v p-n přechodu, měření doby života, pohyblivosti a špeciálneho odporu. Praha, TESLA-VÚST 1969. V-366

GÖMÖRY, F.: The electrical method for measurement of the losses in the KFK-LCT coil at fast evacuation of magnetic energy. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1983. V-577

GULDAN, A.: Plazmatické opracovanie materiálov pre mikroelektroniku. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-540

HÁBOVČÍK, P.: Výskum fyzikálnych parametrov ovplyvňujúcich účinnosť prvkov rádiotechnológie s objemovým javom. Bratislava, EF SVŠT 1972. V-465

HÁBOVČÍK, P.: Výskum binárnych a ternárnych zlúčenín, najmä InP pre mikrovlnné a optické súčiastky. Bratislava, EF SVŠT 1980. V-547

HARMAN, .: Vrstvové mikroelektronické štruktúry a kontakty. Bratislava, EF SVŠT 1985. V-658

HARMAN, .: Elektrónová a iónová spektrometria mikroelektronických štruktúr. Bratislava, EF SVŠT 1985. V-660

HAVLÍK, L.: Výzkum a zhotovení přípravků na měření krátkých spínacích časů tranzistorů středního výkonu. Praha, VÚST 1966. V-206

HEŽ, S.: Studium elektrických a fotoelektrických vlastností chalkogeních skel. Brno, VA A.Z. 1975. V-671

HLÁSNIK, I.: Prúdové pole pod Kefami v rýchle rotujúcich krúžkoch. Bratislava, ElÚ SAV 1958. V-15

HLÁSNIK, I.: Riešenie základných problémov merania veľkých jednosmerných prúdov s Hallovými sondami a paramagnetickou rezonanciou. Bratislava, ElÚ SAV 1959. V-39, 41

HLÁSNIK, I. a SCHILDER, J.: Využitie paramagnetickej rezonancie na meranie magnetických polí. Bratislava, ElÚ SAV 1959. V-31

HLÁSNIK, I.: Linearita Hallových generátorov. Bratislava, ElÚ SAV 1961. V-57-8

HLÁSNIK, I.: Teória supravodivosti. Bratislava, ElÚ SAV 1964. V-125, 128, 742

HLÁSNIK, I.: Teória supravodivosti. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-829

HLÁSNIK, I.: Výskum a vývoj supravodivých magnetov. Bratislava, ElÚ SAV 1968. V-286

HLÁSNIK, I.: Voltampérové charakteristiky monofilamentárnych i multifilamentárnych NbTi supravodičov. Bratislava, ElÚ SAV 1971. V-378

HLÁSNIK, I.: Výskum mnohovláknitých samostabilných a nízkostratových supravodičov. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-379

HLÁSNIK, I.: Prestup tepla do tekutého hélia. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-396

HLÁSNIK, I.: Výskum vplyvu technologických parametrov na vnútornú štruktúru a supravodivé vlastnosti Nb3Sn pásiek pripravených difúznou technikou. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-746

HLÁSNIK, I.: Vplyv medi na vlastnosti difúznych Nb3Sn pásiek. Bratislava, ElÚ SAV 1974. V-493

HLÁSNIK, I.: Výskum základných problémov súvisiacich s návrhom, výrobou a prevádzkou supravodivých magnetov. Bratislava, ElÚ SAV 1974. V-785

HLÁSNIK, I.: Stabilizácia Nb3Sn pásiek pripravených difúznou technikou. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-496

HLÁSNIK, I.: Výskum vlastností difúznych Nb3Sn pások a zvyšovanie ich parametrov. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-498

HLÁSNIK, I.: Výskum meracích metód supravodičov. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-767

HLÁSNIK, I.: Zdokonalenie elektrických metód merania strát v supravodičoch. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-511-2

HLÁSNIK, I.: Príprava a štúdium vlastností GaAs so zameraním na jeho využitie v termometrii. Bratislava, ElÚ SAV 1976. V-500

HOFFMAN, J.: Vypracování konstrukčního návrhu řízení aparatury pro experimentální růst . Praha, VÚSE 1964. V-113

HOZZA, .: Skúmanie tenkých vrstiev a povrchov tuhých látok pomocou zväzku urýchlených iónov. Bratislava, EF SVŠT 1978. V-672

HOZZA, .: Analýza mikroelektronických štruktúr pomocou spätného rozptylu urýchľovača iónov. Bratislava, EF SVŠT 1985. V-661

HRIVNÁK, L.: Transportné javy v polovodičoch v silných elektrických a magnetických poliach. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-669, 678

HULÉNYI, L.: Mechanizmus termickej oxidácie kremíka. Minimová práca. Bratislava, EF SVŠT 1972. V-449

CHALUPA, Z.: Vývoj experimentálního zařízení pro výzkum mhd přemeny energie. Praha, Výzkumný ústav energetický 1963. V-190

CHOVANEC, F.: Výskum supravodivého vodiča NbTi s ohľadom na jeho použitie pre stavbu supravodivých magnetov. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-395

CHOVANEC, F.: Aparatúra na meranie kritických prúdových hustôt v supravodičoch. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-168

CHOVANEC, F.: Aparatúra na meranie kritických prúdových hustôt v supravodičoch. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-180

CHOVANEC, F.: Výskum technológie výroby a spracovania supravodivých zliatin. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-293

CHOVANEC, F.: Experimentálne štúdium odporového stavu v tvrdých supravodičoch. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-769

CHOVANEC, F.: Výskum supravodivého vodiča NbTi s ohľadom na jeho použitie pre stavbu supravodivých magnetov. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-388

CHOVANEC, F.: Výskum meracích metód supravodičov. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-389-390

CHOVANEC, F.: Štúdium vlastností solenoidov z čs. supravodiča NbTi. Bratislava, ElÚ SAV 1974. V-768

CHOVANEC, F.: Supravodivé magnetické separátory pre úpravu slabomagnetický rúd. Bratislava, ElÚ SAV 1983. V-579

CHOVANEC, F.: Výskum supravodivých vodičov a modelov zariadení pre striedavý prúd priemyselnej frekvencie. Bratislava, ElÚ SAV 1989. V-703

CHOVANEC, F.: Supravodivé magnetické systémy … . Bratislava, ElÚ SAV 1989. V-706

JANŠÁK, L .: Magnetorezistencia p-typu GaAs v oblasti héliových teplôt. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-372

JANŠÁK, L .: Príprava a vlastnosti nízkoteplotných odporových teplomerov z GaAs. Bratislava, ElÚ SAV 1973. V-414

JAVORSKÝ, J .: Issledovanije izmeriteľnych metodov i izmerenije izoljatorov pri nizkych temperaturach. Bratislava, VÚKI 1972. V-530

JAVORSKÝ, J .: Výskum a vývoj fyzikálnych meracích metód pre izolanty. Bratislava, VÚKI 1978. V-533

JELÍNKOVÁ, A.: Křemenná deska jako útlmový člen pro monochromatické polarizované světlo. Praha, ÚSAV 1971. V-458

JERGEL, M .: Niektoré problémy supravodivých materiálov vhodných pre stavbu magnetov. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-208

JERGEL, M.: Výskum vplyvu zloženia a štruktúry nióbového jadra a cínového kúpeľa na Jc difúziou pripraveného NbSn supravodiča. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-381

JERGEL, M.: Výskum supravodičov perspektívnych z hľadiska ich technického využitia. Bratislava, ElÚ SAV 1982. V-702

JERGEL, M.: Výskum supravodičov perspektívnych z hľadiska ich technického využitia. Bratislava, ElÚ SAV 1984. V-744

JERGEL, M.: Výskum supravodičov perspektívnych z hľadiska ich technického využitia. Bratislava, ElÚ SAV 1985. V-745

JERHOŤ, J.: Rozptylové mechanizmy v tenkých polykrystalických vrstvách. Praha, ÚSAV 1971. V-472

JERHOŤ, J.: Seebeckův jev v polykrystalických polovodičích. Praha, ÚSAV 1980. V-548

JIROUT, V.: Výzkum tenkých vrstev. Praha, VÚSE 1963. V-110

KABÁT, D.: Ochrana supravodivých magnetov pri prechode do normálneho stavu. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-341

KADLEC, J.: Nadproudové jištění tyristorů. Praha, ČSVTS-ČKD 1968. V-276

KEDROVÁ, M.: Súčasný stav výskumu iónovej implantácie do GaAs. Bratislava, ElÚ SAV 1981. V-561

KHOL, F.: Rentgenová strukturní analýsa tenké vrstvy rozkladové elektrody. Praha, ČSAV 1968. V-454

KHOL, F .: Výzkum fysikálně-elektronických vlastností vrstevnatých struktur pro elektroniku. Praha, ÚSAV 1972. V-473

KLABÍK, V.: Výzkum prípravy NbTi mnohovláknitých vodičov pri 50Hz. Bratislava, ElÚ SAV 1987. V-665

KNEPPO, I.: Vysokofrekvenčné vlastnosti polovodičov a supravodičov. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-373

KNEPPO, I.: Štúdium Josephsonovských javov v slabých supravodivých systémoch mostíkového typu. Bratislava, ElÚ SAV 1974. V-429

KNEPPO, I.: Metóda merania permitivity pokovených podložiek pre mikrovlnné integrované obvody. Bratislava, ElÚ SAV 1973. V-442

KNEPPO, I.: Návrh automatizovaného systému TDR. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-521

KNEPPO, I.: Základné prenosové parametre miniatúrneho prenosového vedenia typu slot-line. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-699

KNEPPO, I.: Vysokofrekvenčné vlastnosti materiálov a súčiastok pre mikro a optoelektroniku. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-543

KNEPPO, I.: Integrovaná optika. Bratislava, ElÚ SAV 1983. V-621

KOBUSZ, A.: Analýza frekvenčných charakteristík haliotrónových izolátorov. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-157

KOKAVEC, J.: Hallov generátor v nehomogénnom magnetickom poli. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-115

KOKAVEC, J.: Stabilizovaný zdroj 30A pre napájanie supravodivých magnetov. Bratislava, ElÚ SAV 1968. V-285

KOKAVEC, J.: Výskum supravodivých solenoidov s vysokou homogenitou. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-386

KOKAVEC, J.: Výskum základných problémov súvisiacich s návrhom, výrobou a prevádzkou supravodivých magnetov. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-514

KORBELL, J.: Riešenie harmonickej analýzy pravouhlých impulzov s premennou šírkou s ohľadom na obsah spektra . Bratislava, ElÚ SAV 1958. V-10

KORBELL, J.: Výskum metód nespojitých výrobných procesov. Bratislava, ElÚ SAV 1961. V-67

KORBELL, J.: Meranie špecifického odporu a Hallovej konštanty polovodičov pomocou komutovania prúdu v meracom vzorku. Bratislava, ElÚ SAV 1962. V-80

KORBELL, J.: Meranie vodivosti čistej vody. Bratislava, ElÚ SAV 1962. V-82

KORBELL, J.: Návrh generátora pílového napätia pre funkčný generátor. Bratislava, ElÚ SAV 1962. V-278

KORBELL, J.: Meranie špecifického odporu a Hallovej konštanty. Bratislava, ElÚ SAV 1963. V-279

KORBELL, J.: Elektrický funkčný generátor. Bratislava, ElÚ SAV 1963. V-281

KORBELL, J.: Tranzistorový zdroj prúdu pre supravodivé magnety. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-212

KORDOŠ, P.: Orientačné práce na galium arzenide so zameraním na magnetodiody. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-186

KORDOŠ, P.: Príprava p-typu InSb metódou termospracovania. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-256

KORDOŠ, P.: Fyzikálne vlastnosti termoakceptorov v InSb. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-318

KORDOŠ, P.: Výskum technológie prípravy epitaxného GaAs, jeho elektrických vlastností a niektorých jeho aplikácií. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-372

KORDOŠ, P.: Príprava GaAs epitaxiou z kvapalnej fázy a jeho vlastnosti. Bratislava, ElÚ SAV 1973. V-411

KORDOŠ, P.: Metódy prípravy a vlastnosti fotoelektricky citlivých polovodičových materiálov a štruktúr. Bratislava, ElÚ SAV 1977. V-529

KORDOŠ, P.: Metódy prípravy a vlastnosti fotoelektricky citlivých polovodičových materiálov a štruktúr. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-539

KORDOŠ, P.: Technológia a vlastnosti štruktúr na báze AIIIBV polovodičov. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1985. V-813

KORDOŠ, P.: Fotodetektor pre optické komunikácie pre pásmo 1,3μm s hraničnou frekvenciou 50 Hz. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1983. V-812

KORDOŠ, P.: Metodika charakterizácie poloizolačného GaAs pre rýchle integrované obvody. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1983. V-589

KOŽEHUBA, J.: Ďalšie možnosti využitia mnohonásobného zobrazovania – 10kanál. multi. Bratislava, ElÚ SAV 1959. V-22

KOŽEHUBA, J.: Kvalita čs. TV prijímačov. Bratislava, ElÚ SAV 1961. V-68

KOŽEHUBA, J.: Zpráva o zariadení pre hromadné pozorovanie elektrických veličín. Bratislava, ElÚ SAV 1963. V-93

KREMPASKÝ, L.: Výskum základných problémov súvisiacich s návrhom a konštrukciou supravodivých magnetov. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-146, 272

KRUŽLIAK, J.: Výskum viaczložkových supravodivých systémov s cieľom získať materiály vhodné pre supravodivé magnety. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-139

KRUŽLIAK, J.: Vplyv technológie výroby a štruktúry supravodičov na supravodivé vlastnosti. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-150

KRUŽLIAK, J.: Technológý predpis na prípravu nestabilizovaného Nb3Sn supravodičov difúznou metódou. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-679

KUBEC, F.: Příprava nových látek pro elektroniku a optoelektroniku a výzkum jejich fyzikálních vlastností. Praha, ÚSAV 1972. V-462

KUBEC, F.: Příprava nových látek pro elektroniku a optoelektroniku a výzkum jejich fyzikálních vlastností. Praha, ÚSAV 1975. V-670

KUBEK, J.: Výskum elektrických a magnetických vlastností pevných látok a ich využitie v elektronike. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-311

KUSKA, M.: Zhotovenie sondy pre trojrozmernú elektrolytickú vaňu. Bratislava, ElÚ SAV 1959. V-24

KURZ, M.: Výzkum planární technologie. Praha, VÚSE 1963. V-112

KUSKA, M.: Zhotovenie elektrolytickej vane trojrozmernej. Bratislava, ElÚ SAV 1959. V-258

KVASIL, B.: Kvantová rádioelektronika. Praha, FJ aFI ČVUT 1973. V-676

LALINSKÝ, T.: Návrh a realizácia planárnej fotodetekčnej štruktúry pre rýchlu elektroniku s dobou odozvy v nanosekundovej oblasti. Bratislava, ElÚ SAV 1988. V-686

LALINSKÝ, T.: Návrh a realizácia planárnej mikroelektronickej štruktúry GaAs implantačnou technikou. Bratislava, ElÚ CEFV SAV 1987. V-811

LUBY, Š.: Výskum elektrických a štruktúrnych vlastností amorfných tenkých vrstiev. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-713

LUBY, Š.: Výskum a vývoj tenkovrstvových pasívnych prvkov pre hybridné integrované obvody. Bratislava, ElÚ SAV 1971. V-364

LUBY, Š.: Tenké vrstvy kysličníka a nitridu kremíka pripravené reaktívnym katódovým naprašovaním. Bratislava, ElÚ SAV 1973. V-419

LUBY, Š.: Elektrické a štruktúrne vlastnosti tenkých polovodičových a dielektrických vrstiev. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-520

LUBY, Š.: Nové fyzikálne procesy a postupy. Bratislava, ElÚ SAV 1976. V-569

LUBY, Š.: Tenké vrstvy a vrstvové štruktúry pre mikroelektronické súčiastky a obvody. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-544

MALINA, V.: Vytváření oxidových vrstev na křemíku pro MOS struktury s nízkým prahovým napětím. Praha, ÚSAV 1971. V-477

MANCA, J.: Výskum rýchlych elektronických obvodov pre technickú kybernetiku. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-299

MARCIN, M.: Prúdová zaťažiteľnosť Hallových generátorov s ohľadom na oteplenie. Bratislava, ElÚ SAV 1961. V-72

MARCIN, M.: Príprava Hallových a magnetoodporových sond naparovaním InSb vo vákuu a rozbor ich vlastností. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-179

MARCIN, M.: Príprava, vlastnosti a perspektívy použitia tenkých supravodivých vrstiev. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-197

MĚŘÍNSKY, K.: Hallové sondy a ich využitie. Bratislava, ElÚ SAV 1959. V-27

MĚŘÍNSKY, K.: Technológia výroby Hallových generátorov z InAs. Bratislava, ElÚ SAV 1960. V-45-7

MĚŘÍNSKY, K.: Opakovacie TV relé. Bratislava, ElÚ SAV 1958. V-50

MĚŘÍNSKY, K.: Vyšetrovanie Hallovho javu v inverzných vrstvách Ge zhotovených difúznou technikou. Bratislava, ElÚ SAV 1962. V-75

MĚŘÍNSKY, K.: Rozbor elektrických javov na Hallových elektródach pri O-ovom magnetickom poli. Bratislava, ElÚ SAV 1963. V-88

MĚŘÍNSKY, K.: p-n priechody v InSb. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-163

MĚŘÍNSKY, K.: Magnetodiody z Ge. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-165

MĚŘÍNSKY, K.: Technológia prípravy InSb p-typu vhodného pre magnetodiody. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-243

MĚŘÍNSKY, K.: Výskum vplyvu magnetického poľa na elektrické vlastnosti polovodičových štruktúr. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-246

MĚŘÍNSKY, K.: Teória p-n prechodu, vlastnosti dlhých diod – magnetodiody. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-247

MĚŘÍNSKY, K.: Magnetodiody z InSb. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-251

MĚŘÍNSKY, K.: Magnetodiodový jav v dlhých diodových štruktúrach Si. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-368

MĚŘÍNSKY, K.: Vyšetrovanie vlastností Si-magnetodiod pripravených planárnou technológiou. Bratislava, ElÚ SAV 1973. V-412

MĚŘÍNSKY, K.: Magnetodiodové javy v polovodičoch. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-505

MĚŘÍNSKY, K.: Neohmické transportné javy vo vysokoodporových polovodičoch. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-541

MĚŘÍNSKY, K.: Elektrická charakterizácia a analýza vlastností implantovaných GaAs vrstiev pomocou galvanomagnetických meraní a metódami DLTS. Bratislava, ElÚ SAV 1988. V-688

MĚŘÍNSKY, K.: Určovanie stupňa kompenzovanosti v polovodičovom materiáli. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-810

MĚŘÍNSKY, K.: Vyšetrovanie vlastností vysokoodporových GaAs štrktúr pripravených zlievacou technikou. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-809

MĚŘÍNSKY, K.: Technológia prípravy a elektrické vlastnosti Ge magnetodiód. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-808

MĚŘÍNSKY, K.: Magnetodiódy z Ge. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-807

MIŠEK, J.: Elektroluminiscence z přechodu p-n ve fosfidu gallijem. Praha, ÚSAV 1971. V-460

MORVIC, M.: Vyšetrovanie vplyvu povrchovej rekomb. na vlastnosti magnetodiod. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-255

MORVIC, M.: Príprava a vlastnosti detektorov infračerveného žiarenia z InSb. Bratislava, ElÚ SAV 1973. V-416

MOZOLOVÁ, Ž.: Vysokofrekvenčné vlastnosti polovodičov a supravodičov. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-503

NAGY, L.: Merač elektromagnetického poľa v rozsahu 90-470 MHz. Bratislava, ElÚ SAV 1961. V-71

NÁLEVKA, J.: Model pohyblivosti v inversních povrchových vrstvách struktury kov-SiO2-Si. Praha, ÚSAV 1971. V-470

NESVADBA, O.: Výroba polovodičových intermetalických zlúčenín InSb a InAs pre Hallové generátory . Bratislava, ElÚ SAV 1961. V-64

NESVADBA, O.: Výroba polovodičových zlúčenín InSb a InAs pre Hallove generátory. Bratislava, ElÚ SAV 1967. V-268

NIGRIN, J.: Kondenzátor s prostorovým nábojem. Kandidátska disertační práce. Praha, ÚRE ČSAV 1967. V-551

NOHAVICA, D.: Aparatury pro epitaxní růst GaP z plynné a kapalní fáze. Praha, ÚSAV 1971. V-463

NOVÁK, M.: Teorie elektrických obvodů a systémů. Praha, ÚRE ČSAV 1973. V-675

OŽVOLD, M.: Výskum technológie a fyzikálnych vlastností vybraných štruktúr pra logické IO. Piešťany, OFE ElÚ a FÚ SAV 1981. V-677

PALAJ, J.: Meranie fyzikálnych konštant materiálov A III – B V. Bratislava, ElÚ SAV 1961. V-66

PLAJNER, O.: Výzkum dentritického epitaxiálního růstu krystalů. Praha, VÚSE 1964. V-114

PLECHANOVÁ, M.: Výzkum možností vytváření kryoenergetické soustavy a její spojení s nadřazenou soustavou člen. států RVHP. Praha, VÚE 1980. V-554

PLECHÁ Č, V.: Supravodiče pro technické využití a nové potenciální supravodiče. Praha, SVÚM 1990. V-700

POLÁK, M.: Výskum základných problémov súvisiacich s návrhom a konštrukciou supravodivých magnetov. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-121

POLÁK, M.: Výskum viaczložkových supravodivých systémov s cieľom získať vhodné materiály pre supravodivé magnety. Bratislava, ElÚ SAV 1965. V-123

POLÁK, M.: Skúšky izolácií vodičov v extrémne nízkych teplotách. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-166

POLÁK, M.: Prehľad súčasného stavu v príprave supravodičov Nb3Sn difúznou technikou. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-335

POLÁK, M.: Rozbor parametrov vplývajúcich na straty supravodičov v časove premenných elektromagnetických poliach a prehľad súčasného v príprave tenkých vrstiev tvrdých supravodičov. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-319

POLÁK, M.: Vplyv štruktúry vrstvy Nb3Sn na supravodivé vlastnosti Nb3Sn pásiek s ohľadom na ich využitie v časove premenných elektromagnetických poliach. Bratislava, ElÚ SAV 1970. V-489

POLÁK, M.: Výskum Nb3Sn magnetov na báze českoslov. Nb3Sn pásky. Bratislava, ElÚ SAV 1974. V-490

POLÁK, M.: Výskum, vývoj a skúška modelov supravodivých magnetických systémov pre fyziku vysokých energií. Bratislava, ElÚ SAV 1977. V-528

POLÁK, M.: Elektrodynamika supravodivých vodičov a systémov. Bratislava, ElÚ SAV 1978. V-527

POLÁK, M.: Vlastnosti supravodivých vodičov. Bratislava, ElÚ SAV 1980. V-657

PUZJAK, I.: Teória trojfázového môstkového usmerňovača bez vyhladzovacej tlmivky napájaného z mäkkého zdroja. Bratislava, ElÚ SAV 1963. V-83

RUŽINSKÝ, M.: Dielektrické vlastnosti tenkých vrstiev a tenkovrstvových štruktúr. Bratislava, EF SVŠT 1980. V-545

SCHILDER, J.: Vliv anizotropie uhlíkatých materiálov na veľkosť úžinového a základného odporu u Kief elektrických strojov. Bratislava, ElÚ SAV 1958. V-14

SCHILDER, J.: Štúdium transportných javov v tenkých polovodičových vrstvách InSb amorfnej a monokryštalickej štruktúry. Bratislava, ElÚ SAV 1968. V-316

SCHILDER, J.: Mechanizmus rastu tenkých vrstiev. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-567

SOUTOR, Z.: Výzkum technologie obvodů v tenkých vrstvách. Praha, VÚST 1965. V-466

ŠNEJDAR, V.: Vliv teploty podložky v rozmezí 20-200°C na základní elektronické parametry tenkých vrstev CdSe. Praha, ÚSAV 1971. V-471

ŠNEJDAR, V.: Některé souvislosti mezi fysikálními vlastnostmi tenkých vrstev CdSe a jejich vlastností. Praha, ÚSAV 1971. V-476

ŠTOFANIK, F.: Výskum a aplikácie galvano-magnetických javov v elektronických obvodoch. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-304

ŠTOFANIK, F.: Frekvenčné vlastnosti Hallových izolátorov. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-307

TAKÁCS, S.: Príspevok k teórii pinningu. Bratislava, ElÚ SAV 1972. V-394

TAKÁCS, S.: Súvis pinningu a kritického prúdu s defektami supravodiča. Bratislava, ElÚ SAV 1974. V-432

TAKÁCS, S.: Niektoré problémy vzniku, vnikania a zadržania bokočiar v supravodičoch. Bratislava, ElÚ SAV 1975. V-510

VÁVRA, V.: Tranzistorový proudový zdroj 1,5 až 100nA s relativní stabilitou v řádu 10-5/hod. Praha, ÚSAV 1971. V-464

VYSOČANSKÝ, M.: Merač prúdového zosilnenia zbytkového prúdu tranzistora. Bratislava, ElÚ SAV 1958. V-11

VYSOČANSKÝ, M.: Prístroj na snímanie charakteristík tranzistoraistora. Bratislava, ElÚ SAV 1958. V-12

VYSOČANSKÝ, M.: Stabilizácia multiskopu. Bratislava, ElÚ SAV 1959. V-94

VYSOČANSKÝ, M.: Aplikácia spektrometrických metód merania. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-270

VYSOČANSKÝ, M.: Riadené fotonásobiče. Bratislava, ElÚ SAV 1966. V-297

VYSOČANSKÝ, M.: Výskum vlastností a aplikácií riadeného fotonásobiča. Bratislava, ElÚ SAV 1969. V-301

ZAFKA, .: Vplyv technických a technologických podmienok na defrakčné procesy. Bratislava, EF SVŠT 1985. V-662

ZIMA, V .: Příprava chalkogenních skel a výzkum jejich elektronických a optických vlastností. Praha, ÚSAV 1972. V-474