Zákazky §9 ods. 9

 

Zadávanie zákazky podľa §9 ods.9 Zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní

Por. č.

Deň zverejnenia

Predmet zákazky

CPV kód

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH

Predpokladaný termín dodania zákazky

Kontakt

1.

16.8.2013

supravodivé
vodiče

443 18 000-2

19 900

dec. 2013

martin.dufala@savba.sk

2.

14.1.2014

GaAs substrátové doštičky

31712330-2

6 412,48

máj 2014

martin.dufala@savba.sk

3.

23.3.2014

Arzín a fosfín

24311130-7

12 212,60

jún 2014

martin.dufala@savba.sk