Projektová činnosť

Národné

MatNet – Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania
Creation of network for innovations, research & development in the field of advanced materials and technologies of their joining
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na vytvorenie výskumno-vývojovej a inovačnej siete (virtuálneho inštitútu) výskumno-vývojových pracovísk zo Slovenskej akadémie vied, vysokých škôl a výskumno-vývojových organizácií priemyselného sektora v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) zaoberajúcich sa výskumom a vývojom progresívnych technických materiálov a technológií ich spájania. V rámci siete budú vytvorené podmienky na úzku spoluprácu akademického a priemyselného výskumu a vývoja, na realizáciu informačných aktivít podporujúcich zvýšenie záujmu podnikateľskej sféry o výsledky výskumu a vývoja a na podporu prenosu nových progresívnych technológií do výrobnej praxe. Súčasťou projektu bude zapojenie vytvoreného virtuálneho inštitútu do existujúcich sietí medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce (MVTS) v oblasti vývoja materiálov a technológií a príprava nových výskumno-vývojových projektov na základe požiadaviek priemyselnej sféry v rámci domácich, ako aj medzinárodných programov výskumu a vývoja.
Web stránka projektu: http://www.matnet.sav.sk/
Doba trvania: 1.4.2006 – 30.9.2008