Usmernenie Krízového štábu z 11. 11. 2021

550

Usmernenia Krízového štábu ElÚ SAV pre aktualizáciu opatrení na zabránenie šírenia nebezpečnej choroby COVID-19 zo dňa 11.11.2021

V súvislosti s výrazným zhoršeným vývojom chorobnosti na COVID-19 v Slovenskej republike a pri zohľadnení Usmernenia krízového štábu PSAV, opatrení zo strany vlády SR a hlavného hygienika SR, Krízový štáb ElÚ SAV prijal na svojom zasadnutí dňa 11.11.2021 tieto odporúčania pre svojich zamestnancov:

  1. Krízový štáb ElÚ dôrazne odporúča všetkým zamestnancom a doktorandom ElÚ, ktorí ešte neabsolvovali očkovanie proti COVID-19 a ich zdravotný stav to umožňuje, aby sa nechali čím skôr zaočkovať. Súčasne odporúča zamestnancom, ktorí dostali 2. dávku vakcíny pred viac ako 6 mesiacmi, aby sa registrovali na 3. dávku.
  2. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku krízový štáb odporúča vedúcim oddelení flexibilné nariadenie práce z domácnosti, ak to povaha činnosti jednotlivých zamestnancov umožňuje (napr. vybrané experimenty môžu pokračovať ďalej). Zvýšenú pozornosť je v tomto zmysle nevyhnutné venovať osobám s vyšším rizikom ochorenia (vek nad 60 rokov, resp. vážne chronické ochorenie).
  3. Obmedzené budú služobné cesty na Slovensku resp. do zahraničia, v závislosti od konkrétnych podmienok vrátane vývoja situácie na Slovensku i v relevantnej krajine.
  4. Zamestnanci/doktorandi ElÚ SAV sú povinní dodržiavať aktuálne usmernenia hlavného hygienika SR, publikované vo Vestníku vlády SR (https://www.minv.sk/?2021-2).
  5. Na pracovisku je nevyhnutné zabezpečiť dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov (respirátory, dezinfekcia, atď.) vrátane pravidelnej dezinfekcie sociálnych priestorov, spoločných priestorov, kľučiek dverí a pod.
  6. Zamestnanci by mali zvážiť dobrovoľnú domácu izoláciu v prípade prejavov bežného prechladnutia a nádchy, ktoré môžu byť aj počiatočnými symptómami nákazy delta variantom vírusu SARS-CoV-2.

S pozdravom,
V. Cambel
Riaditeľ ElÚ SAV