Spontánne narušenie symetrie v magnetických systémoch

960

Spontánne narušenie symetrie je fyzikálny jav, kedy sa nejaký systém vopred nepredpovedateľným spôsobom rozhodne vybrať si jednu z viacerých možností.

Napríklad vajce postavené na špičku sa prevalí na stranu, pričom ak bolo na špičke postavené presne, nie je možné vopred predpovedať na ktorú stranu sa prevalí. Hoci tento problém môže vyzerať nepraktický, v praxi sa vyskytuje pomerne bežne. Spontánnemu narušeniu symetrie podliehajú napríklad nosníky preťaženej mostnej konštrukcie, kedy sa preťažený nosník vytlačí do strany, alebo aj kryštalizácia látky bez vopred pripraveného kryštalizačného centra sa môže považovať za proces spontánneho narušenia symetrie. V našom článku ukazujeme, že v magnetických systémoch dochádza k spontánnemu narušeniu symetrie menej často ako by sa dalo očakávať. Dôvodom je dynamika magnetizácie úzko spojená s precesným pohybom magnetických dipólov. Ako ukazujeme v našom článku, precesný pohyb môže v niektorých prípadoch zapríčiniť vznik novej symetrie v magnetickom systéme. Tento efekt je tým silnejší, čím je systém nútený rýchlejšie meniť svoj magnetický stav. Tento poznatok môže pomôcť v praxi k rýchlemu spínaniu magnetických elementov.

Linka:  https://doi.org/10.1002/pssr.202200459