Smutná správa

328

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás opustil náš vedecký pracovník, dlhoročný kolega a priateľ Ing. Ivo Vávra, CSc.
Ivo sa narodil 8. októbra 1949 v Košiciach, po maturite nastúpil na Elektrotechnickú fakultu SVŠT, odbor elektrotechnológia, špecializácia fyzika tuhých látok.
Po jej absolvovaní  prišiel v roku 1972 na Elektrotechnický ústav SAV, kde absolvoval vtedajšiu formu doktorandského štúdia (školiteľ prof. Štefan Luby, názov práce: Rozbor vlastností tenkých kovových vrstiev z hľadiska ich použitia pre elektronické súčiastky a obvody) a  27. marca 1979 mu bol priznaný titul kandidát technických vied (CSc).
Celú svoju vedeckú dráhu sa venoval štúdiu štruktúry materiálov pre elektroniku modernými aktuálne dostupnými metódami. Na samom počiatku tohto skúmania vytvorili (s P. Lobotkom) ohromné dielo – film o elektromigrácii atómov medi v hliníkových vrstvách tvoriacich kontaktné prepojenia vnútri integrovaných obvodov. V rokoch 1979 až 1983 absolvoval dlhodobý pobyt v SÚJV Dubna. Po návrate na ústav sa venoval skúmaniu skenovacích techník a ich aplikácii na skúmanie štruktúry tuhých látok. Vybudoval Oddelenie supermriežok, bol jeho vedúci a svojim rozhodným prístupom sa zaslúžil o dovoz transmisného elektrónového mikroskopu a vybudovanie laboratória transmisnej elektrónovej mikroskopie. Z tohto obdobia pochádzajú veľmi inšpiratívne snímky nielen supermriežok, kvantových bodiek a drôtov, ale aj vírusov a iných biologických objektov. Neskôr sa významne zaslúžil o vybudovanie ďalšej špecifickej technológie – elektrónového mikroskopu vybaveného fokusovaným iónovým zväzkom (FIB). Svoje znalosti intenzívne posúval aj mladej generácii, vychovával doktorandov a bol studnicou vedomostí o skenovacích technikách. Jeho nasledovníci na ústave tieto technológie rozvíjajú naďalej aj v dnešnej dobe.
Popri svojej vedeckej práci sa venoval aj riadiacej práci, viedol už vyššie uvedené Oddelenie supermriežok, v rokoch 1988 až 1991 a 1994 až 2002 bol zástupcom riaditeľa ElÚ SAV.

Česť jeho pamiatke.