Projektová činnosť

Medzinárodné

Pokročilá rentgenová priestorová a časová metrológia
Advanced X-ray spatial and temporal metrology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan, CSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/mpns/Actions/MP1203
Doba trvania: 16.11.2012 – 15.11.2016
Úprava rtg lúča a rtg zobrazovanie
X-ray beam conditioning and imaging
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan, CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj laboratórnych krátkovlnných zdrojov s vlnovou dĺžkou 0.01-100 nm tak, aby sa rozšíril prístup európskych laboratórií k metódam výskumu a analýz doteraz prístupných iba na veľkých zariadeniach ako sú synchrotróny. Ciele projektu:1. Zvýšiť výstupný tok žiarenia aspoň o rád v porovnaní s bežne dostupnými zdrojmi, zmenšiť divergenciu emitovaného žiarenia, zvýšiť opakovaciu frekvenciu a zmenšiť veľkosť zdroja pod 1 µm pre niektoré aplikácie.2. Projekt sa bude venovať metódam generovania ultrakrátkych rtg pulzov v laboratórnych podmienkach.3. Vývoj a vylepšovanie nových kompaktných zdrojov, napr. na báze uhlíkových nanotrubíc a integrovaných prenosných systémov s optikou a detektormi dôležitých pre enviromentalistiku a zachovanie kultúrneho dedičstva. 4. Vysoké toky vyžadujú vylepšené detektory a optiku, čo nemožno prehliadnuť.5. Súčasťou bude modelovanie ako hnací mechanizmus experimentu a metód porovnania správania sa zdrojov pri premenlivých parametroch. optiky a detektorov. Program sám osebe je rámcový a do istej miery otvorený pre vznik nových metód a rtg aplikácií a ciele sa budú spresňovať postupne.
Web stránka projektu: http://shortwavelengthsources.net/html/cost_mp0601.html
Doba trvania: 1.4.2007 – 1.10.2011
Vývoj špeciálnych technológií obrábania kremíkových monokryštálov
Development of special technologies of Si monocrystal manifacturing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Monolitické rtg optické prvky s viacnásobnou následnou difrakciou
Monolithic X – ray optics with multiple successive diffraction
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan, CSc.
Anotácia: Zvýšiť poznanie v oblasti interakcie rtg a neutrónového žiarenia s tuhými látkami a rozhraniam, vyvinúťmetódy prípravy a charakterizácie pre moderné optické prvky v tejto krátkovlnovej oblasti.
Doba trvania: 1.1.2002 – 30.9.2006

Národné

Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania
High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zápražný Zdenko, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a vývoj nových typov röntgenovej (rtg) optiky s vysoko presnými zakrivenýmiaktívnymi povrchmi. Povrchy budú pripravované inovatívnou technológiou nanoobrábania. Preskúmameaplikáciu technológie nanoobrábania na špeciálny prípad rtg optiky so zakrivenými povrchmi, ktorým jeparabolická refrakčná šošovka pracujúca v geometrii na prechod rtg žiarenia. Druhý špeciálny prípad, na ktorýsa zameriame, budú tenké kryštálové monochromátory s rôznymi hrúbkami v intervale 20-2000 mikrometrov.Takéto prvky je možné použiť napríklad ako deliče lúčov pre moderné rtg zdroje typu "X-ray free-electron laser",ohnuté kryštály v Johanssonovych monochromátoroch pre spektroskopické aplikácie alebo v časticovýchurýchľovačoch pre riadenie lúčov. Vyvinuté prvky zakrivenej rtg optiky budú testované v reálnych experimentochrtg metrológie a rtg zobrazovania s využitím laboratórnych alebo synchrotrónových rtg zdrojov a vysoko citlivýchpriamo konvertujúcich rtg detektorov Pilatus a Medipix.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2023
Kryštálové prvky rtg optiky pre kompresiu a expanziu zväzku
Crystal elements of X-ray optics for beam compression and expansion
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan, CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Rtg zobrazovanie a optika založená najmä na komplexnom indexe lomu
X-ray imaging and optics based mainly on the complex index refraction
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Moderné metódy rtg zobrazovania s vysokým kontrastom
Modern high resolution X-ray imaging techniques
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan, CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
COSTS – Úprava rtg. lúča a rtg. zobrazovania
X-ray beam conditioning and imaging
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan, CSc.
Doba trvania: 11.3.2009 – 31.12.2009
Vybrané problémy rtg technológií
Selected topics from X-ray technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Korytár Dušan, CSc.
Anotácia: Získať nové teoretické a experimentálne poznatky v oblasti rtg metód využívajúcich vysoké rozlíšenie v reálnom a reciprokom priestore, v energii, prípadne v čase so zameraním na extrémne prípady geometrického usporiadania (silné asymetrie, tzv. inclined geometria, extrémne malé ohnisko a p.) pri využití kombinácie kryštálovej optiky s inými optikami a s polovodičovými snímačmi obrazu.
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2009