Projektová činnosť

Medzinárodné

EXIL – Výmena poznatkov o iónových kvapalinách
Exchange on ionic liquids
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter, CSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1206
Doba trvania: 15.5.2013 – 14.5.2017
Koloidné aspekty nanovedy pre inovatívne procesy a materiály
Colloidal aspects of nanoscience for innovative processes and materials
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter, CSc.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/cmst/Actions/CM1101
Doba trvania: 19.1.2012 – 18.1.2016
Mikrovlnná a terahertzová metrológia pre bezpečnosť domácností
Microwave and terahertz metrology for homeland security
Program: EMRP (EURAMET)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter, CSc.
Doba trvania: 1.6.2012 – 30.5.2015
COINAPO – Kompozity z anorganických nanorúrok a polymérov
Composites of inorganic nanotubes and polymers
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter, CSc.
Web stránka projektu: http://www.coinapo.eu
Doba trvania: 6.11.2009 – 5.11.2013
Výskum transportných vlastností granulárnych vrstiev pozostávajúcich zo supravodivých nanočastíc v dielektrickej matrici
Study of the transport properties of granular films of superconducting nanograins dispersed in a dielectric matrix
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter, CSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Nanoštrukturované materiály
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter, CSc.
Anotácia: Pripraviť a skúmať štruktúru a elektrické vlastnosti nanogranulárnych materiálov kov/izolant.
Doba trvania: 0.0.0000 – 31.12.2004

Národné

Príprava, charakterizácia a dopovanie ultratenkých vrstiev dichalkogenidov prechodných kovov
Fabrication, characterization, and doping of ultra-thin layers of transition metal dichalcogenides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sojková Michaela, PhD.
Anotácia: Vďaka neobvyklým fyzikálnym vlastnostiam sú dvojrozmerné materiály intenzívne študované už niekoľko rokov.Zaujímavou skupinou z tejto triedy materiálov sú dichalkogenidy prechodných kovov (TMD). Majú hexagonálnuštruktúru, v ktorej sú jednotlivé vrstvy navzájom viazané len slabými Van der Waalsovými väzbami. Tospôsobuje výrazne anizotrópne vlastnosti týchto materiálov a má podstatný vplyv na ich elektronickú štruktúru.Preto niektoré z nich vykazujú fyzikálne zaujímavé korelované stavy (supravodivosť, vlny nábojovej hustoty).Primárnym cieľom tohto projektu je príprava a štúdium vlastností tenkých vrstiev dvoch rôznych TMD materiálov– MoS2 a PtSe2, a sledovanie vplyvu dopovania katiónmi lítia a sodíka na elektrické a štruktúrne vlastnostitýchto vrstiev. Sekundárnym cieľom projektu je optimalizácia rastu a dopovania tak, aby zlepšené parametretenkých vrstiev, ako sú napr. elektrická vodivosť a mobilita nosičov náboja, umožnili prípravu funkčnýchelektronických prvkov – tranzistorov.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Nanoštruktúrne materiály pre senzoriku
Nanostructured Materials for Sensorics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter, CSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Uhlíkové nanokompozity pre chemické senzory
Carbon nanocomposites for chemical sensing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter, CSc.
Doba trvania: 1.6.2008 – 1.5.2011
Integrované mikromechanické senzory elektromagnetického žiarenia na báze manganitových tenkých vrstiev
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lobotka Peter, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberal návrhom mikrobolometra na oblasť THz frekvencií, ktorý nevyžaduje chladenie.
Doba trvania: 1.1.2004 – 30.6.2007