Projektová činnosť

Medzinárodné

Príprava a charakterizácia pokročilých GaN nano-hetero-štruktur
Advanced GaN nano-hetero-structures – preparation and characterization
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2017
ERG – Zelená energia pre spoločnosť
Energy for a Green Society
Program: ENIAC
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2011 – 31.5.2014
Nová výkonná optika pre infračervenú oblasť založená na gáliumfosfide VGF GaP
New power optics for infrared range based on gallium phosphide
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.3.2007 – 1.4.2010
Supravodivé pásky a polovodičové kvantové bodky: nanoštruktúry pre súdobé informatické a energetické technológie
Superconducting tapes and semiconductor quantum dots: nanostructures for todays information and energy technologies
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
Pokročilé nanoštruktúry a materiály pre využitie v informačných a energetických technológiách. Štrukturálne aspekty
Advanced nanostructures and materials for applications in informations and energy Technologies. Structural and electrotechnical aspects
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Investigation of metal-insulator-semiconductor structures of GAN for high-frequency and high-power devices
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2006
Štúdium GaN heteroštruktúr (kov-izolant-polovodič)
Investigation of metal-insulator-semiconductor structures of GAN for high-frequency and high-power devices
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2006
VGFGAPLED – Gálium fosfidové substráty pripravené metódou VGF pre použitie na prípravu luminiscenčných diód
New gallium phosphide grown by vertical gradient freeze method for light emitting diodes
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu bolo vyvinúť technológiu prípravy polovodičových GaP substrátov pomocou metódy VGF. Základný európsky rozmer projektu bol určený skutočnosťou, že napriek obrovskému svetovému boomu v oblasti luminiscenčných diód s vysokou svietivosťou, sa substráty na ich výrobu dovážajú z JaponskaÚloha ElÚ SAV je skoncentrovaná do dvoch balíkov-workpackagov.:1. overenie kvality finalizácie substrátov GaP, v podstate ide o zistenie, či ide o kvalitu "epi-ready", ak nie navrhnúť zmany v technológii finalizácie a následne epitaxnými rastami v aparatúre MOCVD overiť ich účinnosť2. návrh a vývoj techniky epitaxného rastu p aj n vrstiev GaP resp. vývoj quaternárneho polovodičového tuhého roztoku InGaAsP vhodného pre použitie v luminiscenčných diódach s vysokou svietivosťou
Doba trvania: 1.2.2002 – 1.8.2005

Národné

Fotonické labortórium na čipe: výskum a vývoj platformy plazmonického senzora pre okamžitú detekciu zložiek v roztokoch
Photonic Lab-on-a-Chip: investigation and development of plasmonic sensor platform for immediate detection of composites in solutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2021 – 31.12.2024
Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vlákne
Nano-optical probes and sensors integrated on optical fiber
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.8.2021 – 31.12.2024
Výskum a vývoj kontaktov pre nové materiály a súčiastky
Contact engineering for advanced materials and devices
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gregušová Dagmar, DrSc.
Anotácia: Intenzívny výskum kontaktu kovu a polovodiča sa uskutočňuje už dlhý čas. Zaujímavé typy transportu náboja, nové materiály a súčiastky a nové mechanizmy vytvárania kontaktov si však vyžadujú nový pohľad a výskum.Naším cieľom je určiť procesy a fyzikálne javy, ktoré stoja za metalizačnými schémami pre tranzistory pracujúcev obohacovacom režime, s dierovou vodivosťou a vysokou pohyblivosťou na báze InAlN, ako to predpokladá nášnávrh súčiastky. InAlN s vysokou molárnou frakciou InN bude dotovaný Mg a bude potrebné optimalizovať kontakty.Nové dichalkogenidové (TMDCs) materiály z prechodových kovov sú pre aplikácie v súčiastkách veľmi sľubné.Metalizačné schémy pre TMDC sú však veľmi náročné. TMDC vykazujú rôzne šírky zakázaného pásu vzávislosti od ich hrúbky. Naším cieľom je študovať metalizačné schémy pre TMDC, ich topológiu a vysvetliťrozdiely medzi exfoliovanými a narastenými vziorkami a rozdiely medzi rôznymi typmi tranzistorov v korelácii sich základnými fyzikálnymi vlastnosťami.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Fotonické nanoštruktúry pripravené laserovou 3D litografiou pre biosenzory
Photonic nanostructures prepared by 3D laser lithography for biosensing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Moderné nanoštruktúry pripravené sofistikovanou MOVPE technológiou
Advanced nanostructures prepared by sophisticated MOVPE technology
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá výskumom moderných polovodičových nanoštruktúr pripravených technológiou MOVPE.Cieľom projektu je zdokonaliť technológiu prípravy nanoštruktúr v porovnaní s doteraz dosiahnutým stavom tak(technikou VLS), aby sme mohli pripraviť štruktúry s presne definovanými vlastnosťami určené na špičkovéaplikácie. Využijeme možnosti nového laboratória MOVPE, v ktorom bola spustená nová MOVPE aparatúra namateriálový systém na báze GaN a teda (i)môžeme pripravovať nanoštruktúry pripravené v systéme III-V a III-Na zvoliť materialový systém vhodnejší pre danú aplikáciu, (ii) sústredíme sa na získanie nových poznatkov ozmene rastových podmienok MOVPE s cieľom zmapovať rastový transfer od nanodrôtov k nanokužeľom, (iii)získame nové poznatky o depozícii kovových nanozŕn na povrch nanodrôtov a nanokúžeľov s cieľom zdokonalťich vlastnosti pre SERS experimenty.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie
Universal nanorod platform for interdisciplinary applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2015 – 31.12.2018
Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
Photonic structures for integrated optoelectronics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.12.2016
Nanoštruktúry a ich aplikácie v optoelektronických súčiastkach
Advanced nanostructures for application in optoelectronic devices
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Výskum prípravy moderného polovodičového materiálu a substrátov VGF GaP o priemere 100 mm pre potreby konverzie CO2 na užitočné chemikálie
Research and development of advanced semiconductor material and substrates VGF GaP with 100 nm diameter for conversion of CO2 into value addeed chemicals
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2012 – 30.11.2015
GRONA – Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie
Growth of nanowires for photovoltaic applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Moderné polovodičové súčiastky s precízne navrhnutou pásovou štruktúrou a povrchovými vlastnosťami
Advanced semiconductor structures with tailored band-gap structure and surface properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 21.12.2012
MOS HFET tranzistory na báze III-V polovodičov pre vysokoteplotné aplikácie
MOS HFET transistors based on III-N semiconductors for high temperature applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2009 – 30.8.2012
Syntéza nitridu hliníka AlN na báze PBN technológie
AlN synthesis based on PBN technology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.9.2009 – 30.9.2011
CENAMOST – Centrum excelencie NAno-/mikro-elektronických, optoelektronických a senzorických technológií
Centre of Excellence in Nano-/Micro-electronic, Optoelectronic and Sensoric Technologies
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2008 – 30.6.2011
Epi-ready substráty VGF GaP (S)
Epi-ready substrates VGF GaP (S)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.6.2008 – 31.12.2010
INFRALENS – Nová optika založená na VGFGaP pre infračervené senzory
New power optics for infrared range based on gallium phosphide
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 16.7.2009 – 31.12.2009
Nová výkonná optika pre infračervenú oblasť založená na gáliumfosfide VGF GaP
New power optics for infrared range based on gallium phosphide
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2007 – 31.12.2009
Výskum vzniku a vlastností pyrolytického nitridu bóru-PBN
Research work on formation and properties of pyrolytic boron nitride
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
Nanorozmer a jeho vplyv na vlastnosti MOCVD polovodičových vrstiev a štruktúr
Nanodimension and its influence on properties of movpe semiconductor layers and structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je skúmanie vlastností nanorozmerov na výsledné vlastnosti polovodičových štruktúr pripravených technológiou MOVPE. Špeciálny dôraz sa kladie na možnosť prípravy feromagnetických polovodičov s Curieho teplotou vyššou ako izbová teplota a použitie týchto materiálov na rast kvantových magnetických bodiek.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Epitaxné heteroštruktúry pre luminiscenčné diódy s vysokou svietivosťou pripravené na základe substrátov GaP
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Anotácia: Cieľom tohoto projektu je pripraviť prispôsobovaciu medzivrstvu ternárneho tuhého roztoku InxGa1-xP technológiou epitaxného rastu z organokovových pár (technológia MOCVD) na substráte GaP tak, aby bola vytvorená kryštalograficky kvalitná podložka pre prípravu AlGaInP luminiscenčných diód s vysokou svietivosťou. Pre dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné zdokonaliť technológiu MOCVD rastu tak, aby pomocou systému prispôsobovacích vrstiev (tzv. buffer systém) bolo možné dosiahnuť zmenu mriežkovej konštanty polovodičovej monokryštalickej podložky z 0,545 nm (mriežková konštanta GaP) na 0.56 nm. Kvaternárny AlGaInP polovodič s touto mriežkovou konštantou má priamu štruktúru energetických pásov (na rozdiel od nepriameho polovodiča GaP), čo ho robí materiálom vhodným pre prípravu luminiscenčných diód (LED) svietiacich v zelenej, resp. oranžovej oblasti. Súčasťou riešenia tohoto problému bude získavanie nových poznatkov o povrchovej morfológii, kryštalografických, elektrických a optických vlastnostiach zhotovenej štruktúry.
Doba trvania: 1.2.2004 – 31.12.2006