Projektová činnosť

Medzinárodné

Conductance of disordered mesoscopic conductor obtained from many-body calculation of electronic structures
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Moško Martin, DrSc.
Anotácia: Vývoj mnohočasticového kvantovomechanického výpočtu elektrickej vodivosti extrémne malých elektronických súčiastok.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2005

Národné

Teoretické štúdium vodivosti a perzistentných prúdov v nízkorozmerných mezoskopických systémoch: Vplyv interakcie, disorderu a pásovej štruktúry
Theoretical study of conductance and persistent currents in low-dimensional mesoscopic systems: effects of interaction, disorder, and band structure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Moško Martin, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Transport elektrónových a elektromagnetických vĺn v malých systémoch
Transport of electron and electromagnetic waves in small systems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Moško Martin, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Koherencia, dekoherencia a neusporiadanosť v kovových a supravodivých systémoch
Coherence, decoherence and disorder in metallic and superconducting systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Moško Martin, DrSc.
Doba trvania: 1.5.2006 – 1.5.2009
Elektrón-elektrónová interakcia a koherentný elektrónový transport v mezoskopických drôtoch a prstencoch
Electron-electron interaction and coherent electron transport in mesoscopic wires and rings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Moško Martin, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008