Projektová činnosť

Medzinárodné

skQCI – Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra
Slovak Quantum Communication
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Web stránka projektu: https://skqci.qute.sk/
Doba trvania: 1.1.2023 – 30.6.2025
NanoSC – Supravodivosť na nanoškále: Nové funkcionality prostredníctvom optimalizovaného ohraničenia kondenzátu a polí
Nanoscale Superconductivity:
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Web stránka projektu: http://www.kuleuven.be/inpac/cost/
Doba trvania: 19.10.2012 – 18.10.2016

Národné

Štúdium dynamiky magnetického víru pre využitie v súčiastkach
Study of magnetic vortex dynamics for device applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoltýs Ján, PhD
Anotácia: V projekte sa zameriame na teoretické a experimentálne skúmanie magnetických vírov. Cieľom je ich využitieako nosiča informácií v ultra rýchlych a energeticky efektívnych zariadeniach. Podstatou takejto pamäte jepoužitie dvoch možných polarít jadra víru ako magnetického bitu, ktorý je možné ľahko čítať a zapisovaťpomocou dynamického premagnetovania. Budeme hľadať optimálny tvar magn. 3D objektu, tak aby jeho polaritabola ľahko ovládateľná slabým magn. poľom orientovaním v rovine objektu. V druhej časti projektu navrhneme apripravíme systém usporiadaných magnetických nanoelementov, ktorý bude možné nastaviť do stavu vírumagnetickým poľom orientovaním v rovine nanoelementov. Takáto sústava usporiadaných nanolementov môžebyť považovaná ako samostatná bunka magnonického kryštálu. Bunka môže byť periodicky usporiadaná dokonečného 2D poľa interagujúcich mag. objektov na pozorovanie jednosmerných spinových vĺn. Naše skúmaniebude dôležitým krokom k prvej experimentálnej demonštrácii topologických magnónov.
Doba trvania: 1.1.2022 – 31.12.2024
Nová technológia prípravy senzorov, detektorov a memristorov pre inteligentnú mikroelektroniku v 21. storočí
New technology for the preparation of sensors, detectors and memristors for intelligent microelectronics in the 21st century
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia: Projekt Nová technológia prípravy senzorov, detektorov a memristorov pre inteligentnú mikroelektroniku v 21. storočí predstavuje nový prístup k technológiiprípravy týchto mikroelektronických súčiastok. Cieľom je výskum procesu výroby senzorov, detektorov a memristorov prostredníctvom novej inovatívnejtechnológie ALD využívajúcej kontrolovaný lokálny rast hradlových, izolačných a pasivačných oxidových vrstiev metódou depozície po atomárnych vrstvách(atomic layer deposition, ALD).
Doba trvania: 1.3.2022 – 30.9.2023
Robustné spinové vlny pre budúce magnonické aplikácie
Robust spin waves for future magnonic applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Anotácia: V tomto projekte sa zameriame na teoretický a experimentálny výskum transportu spinových vĺn v nanoštruktúrach. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam, ako sú nízke energetické straty, sub-mikrometrová vlnová dĺžka a rekonfigurovatelnosť, je spinová vlna potenciálnym kandidátom ako nosič informácie v ultrarýchlych a energeticky efektívnych logických hradlách a pamätiach. Cieľom našeho výskumu budú špecifické systémy, použitelné ako nosiče robustných, jednosmerných a reprogramovateľných spinových vĺn. Výsledky našeho výskumu budú dôležité v oblasti magnetizmu a magnoniky.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2023
NanoSky – Skyrmióny vo feromagnetických nanoobjektoch
Skyrmions in ferromagnetic nanoobjects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia: V tomto projekte sa zameriame na numerické a experimentálne štúdium skyrmiónov vo feromagnetických nanoobjektoch. Skyrmióny boli zistené v štruktúrach s viacvrstvovou konfiguráciou, pričom väzba v dôsledku geometrie môže stabilitu skyrmiónu významne zvýšiť. Preto štruktúra nanoobjektu môže viesť k rekonfigurovateľným magnetickým elementom, ktorá sú teplotne stabilné. Avšak, kontrola a experimentálne vyšetrovanie takýchto štruktúr je výzvou. My sa budeme v projekte sústrediť na generovanie a rozvoj metód na identifikáciu a charakterizáciu skyrmiónových stavov. Takáto štúdia ukáže cestu na implementáciu skyrmiónov v magnetických súčiastkách založených na tvarovaných naonoobjektoch (jednotlivých alebo poliach).
Doba trvania: 1.7.2017 – 31.12.2020
Magnetické nanoelementy pre energeticky nezávislé pamäte a mikrovlnné aplikácie
Magnetic nanoelements for nonvolatile memory and microwave applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 31.3.2017
Progresívne materiály s konkurenčnými parametrami usporiadania
Progressive materials with competing order parameters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Univerzitný vedecký park STU Bratislava
University Science Park of STU Bratislava
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.2.2013 – 31.12.2015
Výskumné centrum ALLEGRO
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2014 – 31.12.2015
Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transféru technológií
Centre for applied research of new materials and technology transfer
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2015
Štúdium magnetických efektov vo feromagnetických nanoobjektoch
Study of magnetic effect in ferromagnetic nanoobjects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Centrum kryofyziky a kryonanoelektroniky
Centre of Cryophysics and Cryonanoelectronics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Doba trvania: 1.7.2008 – 30.6.2011
Príprava \’aktívnych\‘ hrotov sondovej mikroskopie metódou MOCVD
Preparation of
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je rozpracovať technológiu "aktívnych hrotov" so súčiastkami (tranzistorom, senzormi, a pod.) umiestnenými priamo na stenách hrotov sondových mikroskopov, pripravených na báze kvantových heteroštruktúr metódou MOCVD.
Doba trvania: 1.3.2006 – 1.4.2010
VCITE – Vzdelávacie centrum informačných technológií a energetiky
Educational Centre for Information Technology and Power Engineering
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia: Podporiť a rozšíriť výskumný a vývojový potenciál regiónu, podporiť výchovu študentov a doktorandov, postgraduálnu výchovu, vysielať vychovávaných mladých pracovníkov do významných centier vedy, výskumu, pomôcť stabilizovať mladých pracovníkov po návrate z dlhodobých pobytov a postdoktorandských štúdií v oblasti výskumu a vývoja, usporiadaním spoločných konferencií, seminárov a prednášok, pozývaním zahraničných expertov slovenských a zahraničných centier výskumu a firiem pracujúcich v oblasti informačných technológií a energetiky zabezpečiť priamy transfer informácií svetového výskumu až do slovenských firiem.
Web stránka projektu: http://www.elu.sav.sk/vcite/intro_sk.html
Doba trvania: 1.9.2005 – 28.2.2008
Submikrónový vektorový hallovský mikroskop
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cambel Vladimír, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je zlepšiť o rád parametre magnetickéhovektorového skenovacieho mikroskopu na ElÚ SAV a využiť ho v oblastizákladného výskumu a pre komerčné aplikácie. Zariadenie dosiahne priestorovérozlíšenie magnetického poľa úrovni 1 mikrometer.
Doba trvania: 1.9.2002 – 31.8.2005