Oznámenie o konaní obhajoby dizertačnej práce

600

Ing. Mareka Búrana 9. februára 2024 o 10,00 hod.

Školiteľ: Ing. Pavol Kováč, DrSc.
Názov: Thermal stability of composite MgB2 superconductors at high current densities
Abstrakt:
Hoci je zliatina MgB2 známa od roku 1954, trvalo takmer 50 rokov kým boli objavené jej supravodivé vlastnosti pri teplote blízkej 40 K. Kombinácia nízkych výrobných nákladov, dobrých elektrických vlastností a vysokej kritickej teploty poskytuje možnosť uplatnenia MgB2 supravodičov v širokej škále aplikácií. Cieľom tejto práce je skúmanie stability MgB2 kompozitných vodičov pri vysokých prúdových hustotách. V teoretickej časti práce sú okrem všeobecného úvodu do supravodivosti, charakterizované aj základné vlastnosti MgB2 supravodičov, a metódy výroby kompozitných drôtov vhodných pre aplikačné použitie. Práca definuje faktory ovplyvňujúce stabilitu a popisuje správanie supravodiča počas prenosu prúdu v oblastiach presahujúcich kritické hodnoty prostredníctvom komplexných rovníc udávajúcich do súvislosti vzájomné prepojenie generovaného a odvádzaného výkonu. Tepelná stabilita bola posudzovaná na základe transportných meraní V-A charakteristík až do prechodu supravodiča do normálneho stavu (Quench) pri podmienkach chladenia kvapalným héliom (4.2 K) pri aplikovanom externom magnetickom poli v rozsahu od 0 do 8T. Pomocou cryogen-free systému boli skúmané taktiež transportné vlastnosti a stabilita kompozitných supravodičov širokom rozsahu teplôt s dolným ohraničením 10 K za prítomnosti rôznych chladiacich médií (vodný ľad, dusíkový ľad, héliový plyn).