Odborná prax na ElÚ SAV

4409

V dňoch 21.5- 1.6. 2018 skupina 10 študentov zo SPŠ Elektrotechnická ul. K. Adlera Bratislava absolvovala odbornú prax na ElÚ SAV.

Žiaci boli rozdelení do skupín, každá skupina bola na jednom zo štyroch oddelení. Študenti sa postupne oboznamovali s metódami výroby mikročipov, s technologickými postupmi pri príprave polovodičových súčiastok, meraniami základných parametrov súčiastok. Pomocou rôznych zobrazovacích techník (rastrovací elektrónový mikroskop, mikroskop s atomárnym rozlíšením) mohli pozorovať objekty submikrometrových rozmerov. Venovali sa aj tvarovaniu použitím iónového zväzku.   Zisťovali čo je supravodivosť, mohli si napr. vyskúšať postup výroby supravodivých káblov, oboznámili sa s prípravou a tvarovaním tenkých supravodivých vrstiev.

Skúsenosti získané na našom pracovisku môžu pomôcť žiakom pri výbere vysokej školy a orientácii pracovať vo  výskume  v technických vedách.