Rodová rovnosť a Etika

Na Elektrotechnickom ústave SAV sme k 1. decembru 2021 zriadili Komisiu pre rodové a etické otázky.
Členmi komisie sú:

Rodová rovnosť a etické otázky sú pre náš ústav veľmi dôležité. V prípade vzniku problémov v týchto oblastiach sa naši zamestnanci a zamestnankyne môžu obrátiť na Komisiu prostredníctvom písomného podnetu podaného na sekretariáte ústavu (kancelária 110). Do oblasti rodovej rovnosti spadajú aj otázky sexuálneho obťažovania na pracovisku.

V prípade nevyriešenia etických problémov zo strany Komisie alebo neuspokojivého riešenia pre podávajúceho je možné obrátiť sa aj na Etickú komisiu SAV. Presný postup a formulár nájdete na  odkaze https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-commission&commission_no=16 .

Komisia sa v súčasnosti intenzívne zaoberá otázkou rodovej rovnosti v SAV a na Elektrotechnickom ústave. Stereotypy, skryté významy, rodová necitlivosť a priama diskriminácia sú prítomné v každodenných sociálnych situáciách, a môžeme tvrdiť, že aj prostredie vedy  a výskumu nie sú výnimkou.  Našim cieľom je podporovať naše vedkyne a zároveň ukázať aj mladým talentovaným  študentkám a vedkyniam, že na našom ústave je pre nich vytvorené priaznivé tvorivé a rodovo žičlivé prostredie.   Sme toho názoru, že rodová rovnosť na pracovisku zlepšuje tímovú prácu,  a vytvára lepšie pracovné podmienky, čo môže následne zvýšiť kvalitu vedeckých výstupov a zabrániť odchodu talentovaných vedkýň a vedcov do iných pracovných oblastí.

Slovenská akadémia vied pripravila v rámci projektu ATHENA „Plán rodovej rovnosti SAV“. Ako inštitúcia zriadená SAV sa k tomuto plánu hlásime, zaväzujeme sa ho dodržiavať a  napĺňať. Našim cieľom je aplikovať ho pre podmienky nášho ústavu tak, aby sme zvýšili počet vedkýň pracujúcich na ústave a vyrovnali tak v budúcnosti ich šance v riadiacich štruktúrach ústavu.  Takáto zmena  je pre nás dôležitá nielen z inštitucionálneho, ale aj z kultúrneho hľadiska.

Odporúčame sledovať aj stránku Slovenskej akadémie vied, kde je zverejnený Plán rodovej rovnosti pre SAV ( https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-psav&cat=1 ).

Základné informácie o problematike rodovej rovnosti  nájdete na nasledujúcich odkazoch.

https://www.genderportal.eu/sites/default/files/resource_pool/good_practice_gendera_slovakia.pdf

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/c0b30b4b-6ce2-11eb-aeb5-01aa75ed71a1

https://eraportal.sk/eraportal/rodova-rovnost/#tabs_desc_87732_1

Sme otvorení akýmkoľvek podnetom a ak máte nápad a riešenie, ktoré nám môžu pomôcť pri vytváraní a následnom implementovaní plánu rodovej rovnosti, privítame ich.