Výzva na podávanie výskumných projektov medzi Slovenskom a Štátom Izrael

255

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládou Izraelského štátu a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o spolupráci v oblastiach kultúry, vzdelávania a vedy podpísanej 29. Apríla 1991 a Pracovným programom pre vedeckú a technologickú spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Izraelského štátu podpísaným 17. mája 2017, vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných vedeckých projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Izraelskom štáte.

Dátum vyhlásenia výzvy je 18. 04. 2018, dátum ukončenia výzvy je 18. 06. 2018. 

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti budú do systému podávané len v anglickom jazyku.

Viac na SLOVENSKO – IZRAEL RD 2018