Výberové konanie

600

Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i. vypisuje výberové konanie na obsadenie
pracovných pozícií – vedúci oddelenia:

  • Fyziky a technológie nanoštruktúr
  • III – V polovodičov
  • Supravodičov
  • Mikroelektroniky a senzoriky

POŽIADAVKY:
– Samostatný vedecký pracovník (IIa),
– 5 rokov odbornej praxe,
– skúsenosti s vedením kolektívu resp. projektu (napr. APVV, VEGA a iné).

Zoznam požadovaných dokladov:
– Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie uvedenej
pozície,
– profesijný štrukturovaný životopis,
– kópia dokladu o vzdelaní (platí pre externých záujemcov),
– kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace (platí pre externých
záujemcov).

Prihlášku na výberové konanie s označením obálky „Výberové konanie“ spolu
s požadovanými dokladmi predložte v termíne do 6. apríla 2023 do kancelárie 110, prípadne poštou na adresu:
Elektrotechniký ústav SAV, v.v.i.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Voľba sa bude konať 13. apríla 2023 vo veľkej zasadacej miest. na Elektrotechnickom ústave SAV, v.v.i., prezentácia uchádzačov bude možná aj prostredníctvom aplikácie ZOOM.
K výberovému konaniu bude vydaný samostný pokyn riaditeľa ElÚ SAV, v.v.i.