Voľby členov Správnej rady Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i.

600

Vedecká rada Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i. oznamuje konanie volieb členov Správnej rady Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i.

 

Názov a sídlo organizácie: Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i. Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava

Špecifikácia funkcie: Člen Správnej rady Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i.

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou: 4

Požiadavky:

a) bezúhonnosť
b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
c) je v pracovnom pomere s organizáciou minimálne na polovicu ustanoveného  pracovného času

Zoznam predkladaných dokumentov:

1. Prihláška podpísaná kandidátom
2. Prezentácia predstavy kandidáta o pôsobení v Správnej rade Elektrotechnického ústavu SAV
3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Lehota na predloženie kandidatúry:  24. január 2022 v písomnej a elektronickej forme vo formáte pdf predsedníčke Vedeckej  rady  Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i.

Miesto a čas konania pohovoru a voľby:  3. február 2022, Aula SAV-Patrónka,

V prípade obmedzení bude pohovor a voľba on-line v tom istom čase. Podrobnosti upresníme.

Zoznam oprávnených voličov a dokumenty kandidátov budú zverejnené  dňa 25. januára 2022.