Smutná správa

510

Dlhoročný pracovník ústavu Ing. Július Betko, DrSc. nás vo veku 89 rokov navždy opustil.
So zármutkom sme prijali správu, že 14. marca 2024 nás po statočnom boji s ťažkým ochorením navždy opustil dlhoročný pracovník ústavu, kolega a priateľ, Ing. Július Betko, DrSc. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 19. marca 2024 o 10:00 hod. na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.
Ing. Július Betko, DrSc. po absolvovaní Elektrotechnickej fakulty SVŠT nastúpil do Laboratória elektrotechniky SAV (neskôr premenované na Elektrotechnický ústav SAV) v r. 1960. Jeho počiatočnou vedeckou témou bolo meranie magnetických polí pomocou Hallovej sondy. Neskôr rozšíril svoju vedeckú činnosť na príbuzné oblasti ako je štúdium magnetoelektrických javov v polovodičoch ako aj príprava a vlastnosti netradičných elektronických súčiastok na meranie magnetického poľa.
Meranie magnetických polí pomocou Hallovej sondy bolo nosnou problematikou ústavu v počiatočnom období jeho existencie. Julo Betko s kolegami Ivanom Hlásnikom a Karolom Měřínským vytvorili medzinárodne uznávaný tím z pohľadu originality a presnosti analýzy uvedených meraní. Ako príklad možno uviesť pozvanie do Spojeného ústavu jadrového výskumu v Dubne pri Moskve na niekoľkonásobný pobyt, kde vykonali špecializované merania. V oblasti netradičných magnetosúčiastok venoval svoju výskumnú pozornosť originálnemu systému Hallovych sond pre meranie vektora magnetickej indukcie, ako aj analýze vlastností magnetodiód a p-i-n diód. V poslednom období jeho vedeckej činnosti venoval pozornosť najmä transportným vlastnostiam vysokoodporového GaAs a analýze transportu v polovodičoch s extrémne nízkou pohyblivosťou nosičov náboja.
Originalitu výskumu Júliusa Betku potvrdzuje jeho široká publikačná činnosť, udelené patentové prihlášky a mnohé prednášky na vedeckých podujatiach. Jeho práca bola v širokom okolí známa pre vysokú presnosť a spoľahlivosť jeho meraní – žargónom označovanú ako “Betko etalón“. Nechýbala mu empatia a komunikatívnosť, ochotne sa podelil o svoje poznatky so spolupracovníkmi. Viedol viaceré diplomové práce študentov Elektrotechnickej fakulty.
Vysoká dôvera, ktorú v očiach kolegov požíval, sa prejavila aj viacnásobným zvolením do Vedeckej rady ústavu a poverením editovať prvé ročníky Biennial Reportu ústavu.
Ing. Július Betko, DrSc. odišiel do zaslúženého dôchodku v roku 2004.

Július, česť Tvojej pamiatke!