Smutná správa

452

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 23. februára 2023 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega

prof. RNDr. Andrej Plecenik, DrSc.

Od začiatku ašpirantúry v r. 1986 pracoval na našom ústave do r. 2002, keď prešiel na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky UK.   Práve v začiatkoch jeho ašpirantúry nastupovala éra vysokoteplotných supravodičov, a Andrej sa hneď zapojil do prípravy tenkovrstvových  vysokoteplotných supravodičov na Oddelení kryoelektroniky v rámci tzv „trojchlapovej technológie“- kodepozície. No jeho hlavnou oblasťou výskumu sa stala tunelová spektroskopia supravodičov, ktorá umožňovala vyšetrovať a charakterizovať prípovrchové vlastnosti materiálov. Zanietením,  vytrvalou prácou  ale aj publikovaním svojich výsledkov  v prestížnych vedeckých časopisoch sa vypracoval na celosvetovo uznávaného  odborníka v danej oblasti.  Dôkazom jeho odborných kvalít bolo aj jeho ročné pôsobenie (prednášanie) na  Friedrich-Schiller-Universität Jena v Nemecku. Po nástupe tzv. strednoteplotných supravodičov  sa opäť zapojil do ich prípravy a v krátkom čase vlastnou technológiou pripravil kvalitné tenké vrstvy MgB2 súčasnou kodepozíciou z dvoch zdrojov a ex-situ žíhaním.  Andrej  tiež výraznou mierou prispel k digitalizácii a automatizácii experimentov v Odd. kryoelektroniky. Na ústave vychovával aj ašpirantov. Pomáhal pri organizovaní tradičných konferencií „Weak Superconductivity“.

Po jeho odchode z ústavu spolupráca s ním pokračovala formálnou i neformálnou formou, štyri spoločné APVV projekty, ten posledný sa skončil nedávno. Dá sa povedať, že Andrej vlastne nikdy neopustil náš tím. Keď sme riešili  nejaký náročný problém a potrebovali ďalšie analýzy (tunelovú spektroskopiu, XPS), resp. jeho pohľad na vec, vždy pomohol, a k tomu viedol aj svojich kolegov. Samozrejme to fungovalo aj opačným smerom. Treba oceniť aj ľudský rozmer jeho osobnosti. Vedel sa vcítiť aj do osobných problémov, napr. aj bývalých pracovníkov ústavu a pomôcť im.

Andrej navždy zostane v našich mysliach a spomienkach ako neoddeliteľná časť nášho riešiteľského tímu  ako veľmi blízky človek

Česť jeho pamiatke!