Smutná správa

2560

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 14. marca 2021 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega Ing. Lubomil Janšák, CSc.
S výnimkou dlhodobých pobytov, v SÚJV Dubna a CISE Miláno, na ústave pôsobil v rokoch 1964-2007. Hlboké porozumenie teoretickým princípom elektrotechniky a elektroniky využil pri vývoji unikátnych experimentálnych metodík, ktoré našli uplatnenie na našom ústave aj v zahraničí. Bol jedným z prvých pracovníkov ústavu, ktorí ocenili možnosti rozšírenia oblasti skúmania vlastností materiálov, predovšetkých polovodičov a polovodičových diód, smerom do nízkych teplôt. Odbornú erudíciu v oblasti elektronických obvodov neskôr uplatnil pri vývoji aparatúr na testovanie supravodivých zariadení. Pod jeho vedením sa v 80-tych rokoch 20. storočia na ústave sformoval tím, zameraný na použitie mikroprocesorov a automatizáciu vedeckých experimentov. Zariadenia, vymyslené aj zhotovené v tejto skupine, významne pomohli ústavu prispieť k vývoju supravodivého tokamaku T-15.
Jeho práce, zamerané na skúmanie striedavých strát vo vodičoch a zariadeniach z vysokoteplotných supravodičov, nachádzajú dodnes ohlas v odbornej literatúre.
Česť jeho pamiatke!

Kondolenčná listina

Správa o tom, že nás Ľubo Janšák navždy opustil, ma zaskočila a zarmútila.
Počas môjho pôsobenia na ElÚ SAV v rámci Oddelenia aplikovanej supravodivosti
som síce pracovne nepatril medzi partiu elektronikov, ale v istom období som
s nimi zdieľal spoločnú kanceláriu, takže s Ľubom som sa v tej dobe
stretával prakticky denne. Spomínam si, že pod jeho zanieteným odborným vedením
pracovali kolegovia na vývoji zaujímavých elektronických systémov.
Aj vďaka Ľubovmu priateľskému prístupu ku všetkým kolegom vládla v tejto partii
priam rodinná atmosféra, o čom svedčilo okrem iného aj to, že sme sa navzájom
oslovovali zdrobneninami krstných mien: Ďurko, Jožko, Peťko, Milanko …
Ak si dobre pamätám, tak Ľubovi sme okrem tradičného mena „Ľubko“ hovorievali
aj  „Lubenko“ – a z takéhoto oslovenia bolo priam cítiť, že to bol dobrosrdečný,
priateľský a veľmi príjemný človek …
Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine.
Česť jeho pamiatke.
Peter Kottman

 

S vďačnosťou spomínam na roky prežité s mojím bývalým kolegom Lubom Janšákom.
Zarmútenej rodine vyslovujem úprimnú sústrasť.
Nech Vás Pán Boh poteší!
Julo Betko

Kolegu Ľuba Janšáka budem mať navždy zapamätaného ako optimistického, entuziastického a usmiateho človeka. Mal záľubu v stavbe elektronických zariadení, ktorú uplatnil aj počas svojho pobytu v SUJV Dubna, kde som sa s ním bližšie zoznámil, keďže som preberal jeho pozíciu. Dal mi niekoľko užitočných rád, za čo som mu bol vďačný, pretože skrátili moju „rekognoskáciu terénu“ v SUJV. V Dubne vyvíjal unikátny merací prístroj tzv. alfameter, ktorý mal detekovať, či v supravodivých magnetoch vyvíjaných pre nový typ urýchľovača Nuklotrón nedochádza k dvojfázovému tečeniu chladiva – tekutého hélia.

Ľubo bol veľmi spoločenský človek, pamätám si, že v Dubne pri príležitosti 9. mája, keď sa organizoval večer pre všetkých pracovníkov z Československa, bez problémov zorganizoval zábavný program s rôznymi súťažami a kvízmi.

Dovolím si tvrdiť, že patril medzi tých pracovníkov ElU SAV, ktorí dokázali na ústave udržiavať priam rodinnú atmosféru. Vďaka ti za to Ľubo.

Česť Tvojej pamiatke.

Peter Lobotka