Oznámenie o konaní obhajoby

600

dizertačnej práce Ing. Marcela Talacku

ElÚ SAV, v.v.i., 24. augusta 2022 o 10,00 hod.

Abstrakt:
Práca analyzuje vplyv nízkoenergetického 30 keV elektrónového ožarovania na
transportné a štruktúrne vlastnosti tenkej supravodivej vrstvy Y1Ba2Cu3O7-x vytvarovanej
do mikromostíkových štruktúr. Ožarovanie prebiehalo na definovaných plochách v tvare
úzkych kanálov orientovaných kolmo na supravodivý mostík. Úmyslom ožarovania bolo
vytvoriť umelé kanály s potlačenou supravodivosťou s dostatočnou hustotou defektov so
schopnosťou ľahkého pohybu magnetických vírov. Pri aplikovanom externom
mikrovlnnom žiarení a pri splnení špecifických podmienok je možné pozorovať
synchronizáciu pohybu vírov, kedy dochádza tzv. kvázi-Josephsonovmu javu. Práca ďalej
popisuje odozvu elektrónového ožarovania v zmysle použitej podložky a podrobne
analyzuje starnutie a degradáciu ožiarených mostíkov s odstupom troch rokov. Ukázali
sme, že ku koherentnému pohybu vírov dochádza aj po spomínaných troch rokoch. Ciele
dizertačnej práce boli splnené vo všetkých jej bodoch.