Opatrenia platné od 25. 10. 2020

550

Dňa 23. 10. 2020 zasadal krízový štáb (KŠ) ElÚ SAV a dohodol sa na ďalších pokynoch a pravidlách pre najbližší pracovný týždeň:

 • Od 25. októbra bude ústav fungovať v obmedzenom režime. Hlavným zmyslom je redukovať počet zamestnancov súčasne prítomných v budove ElÚ SAV. Tento režim znamená:
  • Vedúci oddelení si organizujú prácu oddelenia tak, aby za každé oddelenie bol súčasne v jednej miestnosti jeden pracovník. Prednostne do práce chodia pracovníci vykonávajúci experiment. Pracovníci ostávajúci v režime Práca doma budú za príslušné dni vypisovať Výkaz práce počas režim Práce doma. Zníženie počtu pracovníkov sa dosiahne nasledovne:
   • Pracovníci vedeckých oddelení starší ako 65 rokov majú naďalej príkaz na prácu doma, niektorí (napr. vedúci projektov, doktorandov) môžu ústav navštevovať sporadicky na organizovanie prác,
   • Pracovníci mladší ako 65 rokov so zdravotnými ťažkosťami prechádzajú na režim Práca doma,
   • Teoretici, doktorandi píšuci PhD. prácu a VP píšuci článok alebo pripravujúci APVV projekt pracujú v režime Práca doma.
  • Režim v laboratóriách bude regulovaný. Maximálny počet pracovníkov, ktorí môžu súčasne pracovať v laboratóriách je kryolab – traja, ČP – dvaja, SEM lab. – dvaja, a pod. Zodpovedný za dodržiavanie maximálneho počtu pracovníkov bude vedúci príslušného laboratória.
  • Pracovníci, ktorí nemôžu vykázať Prácu doma a ich vedúci rozhodne, že nie sú na ústave počas budúceho týždňa potrební, ostanú doma kvôli Prekážke v práci na strane zamestnávateľa (môže sa to týkať upratovačiek, dielne, technikov).
  • Všetci pracovníci na ústave dodržiavajú prísne hygienické podmienky – nosenie rúška, časté umývanie rúk, vetranie miestností, vyhýbajú sa stretnutiam vo väčšom počte ako 6 (naďalej platí zákaz stretnutí oddelení).
  • Všetci pracovníci s administratívou komunikujú telefonicky alebo elektronicky, vyhýbajú sa osobnému kontaktu.
 • Vedúci Hospodárskeho a Technického úseku postupujú so svojimi pracovníkmi osobitným spôsobom (riešené individuálne).
 • Na základe uznesenia vlády č. 678 z 22.10. 2020 a medializovaných informácií bude v ďalšom období od 2.11. na dochádzanie na pracovisko potrebný negatívny výsledok COVID testu. Na základe toho KŠ ElÚ SAV odporúča svojim zamestnancom zúčastniť sa plošného testovania.