Prevencia proti ochoreniu COVID-19 v druhej vlne pandémie

793

Krízový štáb ElÚ SAV prijal na svojom zasadnutí dňa 16. 9. 2020 opatrenia ako súčasť prevencie proti ochoreniu COVID-19 v druhej vlne pandémie. Tieto opatrenia vychádzajú z odporúčaní Predsedníctva SAV.

COVID-19 je respiračné ochorenie spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2.

Inkubačný čas: 2 – 14 dní (môže byť však aj dlhší), najčastejší nástup ochorenia je 5 – 6 dní po styku s koronavírusom.

Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. Predpokladá sa však, že pacient je infekčný aj pred nástupom klinických príznakov.

Medzi príznaky patrí :

 • Horúčka nad 38 °C
 • Kašeľ
 • Sťažené dýchanie
 • Bolesť svalov
 • Bolesť hlavy
 • Únava, malátnosť
 • Strata chuti a strata čuchu

Prevencia

 1. Umývajte si ruky mydlom a teplou vodou aspoň 30 s

 

 

 Dodržiavajte odstup

 

 1. Noste rúško
 • V priestoroch ElÚ SAV povinne na chodbách, poradách a stretnutiach nosiť rúško, v kanceláriách rúško odporúčame, zároveň je potrebné pravidelne vetrať

 

  

 

 Práca a prevádzka ElÚ SAV sa riadi semaforom ElÚ SAV. Aktuálny stav ústavuje bude vyznačený na vrátnici ústavu.

POSTUP PRI PODOZRENÍ PRÍZNAKOV OCHORENIA COVID-19 U ZAMESTNANCA POČAS VÝKONU PRÁCE 

V prípade podozrenia, že niektorý zo zamestnancov na pracovisku môže byť nakazený koronavírusom (osoba má príznaky) postupujeme nasledovne:

 • Zamestnanec je odoslaný domov a poučený, aby kontaktoval svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi jeho zdravotný stav. O ďalšom postupe, ktorý určí lekár bude zamestnanec informovať svojho priameho nadriadeného a priamo aj vedenie ústavu.
 • Ak je zamestnanec v nepriaznivom zdravotnom stave, ktorý si vyžaduje okamžité riešenie, je nevyhnutné privolať záchrannú zdravotnú službu.
 • Po opustení pracoviska takýmto zamestnancom bude nariadená dezinfekcia priestorov, v ktorých sa pohyboval.
 • Vedenie ústavu vedie evidenciu všetkých zamestnancov s príznakmi, ako aj ich kontaktov.
 1. POSTUP PRI POTVRDENÍ POZITÍVNEHO VÝSLEDKU NA OCHORENIE COVID-19 U ZAMESTNANCA

V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 na pracovisku u zamestnanca je potrebné postupovať nasledovne:

 • V prípade pozitívneho výsledku je zamestnanec povinný bezodkladne informovať priameho nadriadeného a vedenie ústavu, zároveň uvedie kolegov, s ktorými bol na pracovisku v úzkom kontakte.
 • ElÚ SAV bezodkladne informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) a v jeho súčinnosti, v rámci epidemiologického šetrenia, identifikuje zamestnancov, ktorý boli v úzkom kontakte s infikovaným zamestnancom.
 • ElÚ SAV pri zachovaní anonymity chorého zamestnanca bezodkladne informuje všetkých priamo dotknutých zamestnancov v rozsahu a podľa miery rizika infekcie (úroveň expozície), a to:
 • zamestnancov v úzkom kontakte s nakazeným informuje o povinnosti okamžitej 10-dňovej izolácie nariadenej RÚVZ,
 • zamestnancov v bežnom kontakte informuje o odporučení sledovania zdravotného stavu počas 10 dní.
 • Zamestnanec v úzkom kontakte s nakazeným:
  • je osoba s priamym kontaktom s nakazeným zamestnancom v trvaní viac ako 15 minút a vo vzdialenosti menej ako 2m,
  • je osoba s priamym fyzickým kontaktom – napr. podanie rúk.
 • Týmto zamestnancom RÚVZ nariadi povinnú 10-dňovú izoláciu v karanténe, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Všetci títo zamestnanci sú povinní kontaktovať svojho všeobecného lekára, sledovať svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov ochorenia, ich okamžite hlásiť ošetrujúcemu lekárovi a RÚVZ. Lekár následne určí ďalší postup (napr. liečba, hospitalizácia, testovanie na COVID-19).
 • O výsledku testu sú povinní informovať zamestnávateľa.

 

 • Zamestnanec v bežnom kontakte:
  • mal osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút,
  • bol v uzavretom prostredí s prípadom COVID-19 kratšie ako 15 minút,
  • cestoval spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom okrem lietadla popísaného v časti „osoba v úzkom kontakte“.
 • Zamestnanec v bežnom kontakte sleduje svoj zdravotný stav 10 dní od posledného kontaktu s nakazeným. Ak to jeho práca dovoľuje a vedenie súhlasí, môže prácu vykonávať doma.
 • Ostatní zamestnanci nasledovných 10 dní sledujú svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia je dôležité, aby nenastupovali do práce a kontaktovali svojho všeobecného lekára, ktorý následne určí ďalší postup.
 • Prevádzka ElÚ SAV v súvislosti s infikovaným zamestnancom bude zabezpečená v zmysle semaforu ElÚ SAV a pokynov RÚVZ.

 

 1. ZAMESTNANEC – POVINNÁ KARANTÉNA

 

 • Ak je zamestnanec v povinnej karanténe z dôvodu, že žije v spoločnej domácnosti s osobou pozitívne testovanou na COVID-19 resp. je úzkym kontaktom osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19, bezodkladne o tom informuje zamestnávateľa.

 

 1. POSTUP PO UKOČENÍ DOMÁCEJ IZOLÁCIE A HOSPITALIZÁCIE
 • Zamestnanec, ktorý bol nakazený vírusom COVID-19 – do zamestnania sa vracia po 14 dňoch od pozitívneho testu na COVID-19.
 • Zamestnanec, ktorý bol v priamom kontakte s infikovaným zamestnanom a jeho test bol negatívny – do zamestnania sa vracia po uplynutí povinnej karantény (10 dní od posledného kontaktu s infikovaným) a po negatívnom teste na COVID-19. Testovanie sa vykoná najskôr 5 dní po jeho poslednom kontakte s infikovaným.
 • Zamestnanec, ktorý bol v povinnej karanténe z dôvodu, že žije v spoločnej domácnosti s osobou pozitívne testovanou na COVID-19 sa do zamestnania vracia po uplynutí 10-dňovej povinnej karantény (počítané odo dňa pozitívneho testu osoby v spoločnej domácnosti) a po negatívnom teste na COVID-19 a zároveň negatívny test musí mať aj osoba s ním žijúca v jednej domácnosti.
 • Zamestnanec, ktorý bol v povinnej karanténe z dôvodu, že bol úzkym kontaktom k osobe infikovanej COVID-19 – do zamestnania sa vracia po uplynutí 10-dňovej povinnej karantény a s negatívnym COVID-19 testom.
 1. PRACOVNO – PRÁVNE SÚVISLOSTI

 

 • Zamestnanec s potvrdeným pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 požiada svojho lekára o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré bezodkladne odošle p. Zofcsákovej. Ak to však jeho zdravotný stav a povaha práce dovoľujú, môže požiadať vedenie prostredníctvom vedúceho oddelenia o prácu na doma.
 • Zamestnancom, ktorí boli určení ako osoby v úzkom kontakte pozitívneho zamestnanca, vystaví RÚVZ potvrdenie o povinnej izolácii. Zamestnanec ho doručí p. Zofcsákovej. Zamestnanec požiada všeobecného lekára o vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré bezodkladne odošle p. Zofcsákovej. Ak to však jeho zdravotný stav a povaha práce dovoľujú, môže požiadať vedenie prostredníctvom vedúceho oddelenia o prácu na doma.
 • Zamestnancom, ktorí boli určení ako osoby v bežnom kontakte pozitívneho zamestnanca, môže byť nariadený výkon práce z domu, ak to dohodnutý druh práce dovoľuje, a to spravidla na dobu 10 dní. O dĺžke doby rozhoduje vedenie ElÚ SAV.