Konkurz

750

Riaditeľ ElÚ SAV vypisuje výberové konanie na inžiniersku pozíciu na obdobie jedného roka.

Oblasť výskumu:

Nanášanie vrstiev po atómových vrstvách pre použitie v experimentálnych batériách

Pracovná náplň:

Príprava a charakterizácia nano-vrstiev oxidov na podložkách s hierarchickou drsnosťou pre pouzitie v experimentálnych batériách pomocou metódy nanášania vrstiev po atómových vrstvách (ALD). Experimentálne práce budú zahrnat pripravu vzoriek, experimenty s ALD, charakterizáciu pripravených a pomocných štruktúr rôznymi technikami. Vyžaduje sa schopnosť samoštúdia, analytické myslenie a dôslednosť.

Mzdové podmienky – v zmysle platných predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie uvedenej pozície

– kópia dokladu o vzdelaní,

– kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace

– profesijný štrukturovaný životopis

Prihlášku na výberové konanie s označením obálky „Výberové konanie“ spolu s požadovanými dokladmi posielajte na adresu:

Elektrotechnický ústav SAV

         Dúbravská cesta 9

                      841 04 Bratislava

do 15. 8. 2021