Projects

International

AGAMI_EURIGAMI – European Innovative GaN Advanced Microwave Integration
Európska inovatívna pokročilá GaN mikrovlnná integrácia
Registration code: 101102983
Program: EDF
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Duration: 15.12.2022 – 14.12.2026
NANOMAT – Heterogeneous Material and Technological Platform for a New Domain of Power Nanoelectronics
Heterogenná materiálová a technologická platforma pre novú doménu výkonovej nanoelektroniky
Registration code: Horizont Európa-101091433
Program: Horizon Europe
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Project webpage: https://doi.org/10.3030/101091433
Duration: 1.12.2022 – 30.11.2025
European Network for Innovative and Advanced Epitaxy
Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu
Registration code: CA20116
Program: COST
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA20116/#tabs+Name:Description
Duration: 1.11.2021 – 30.10.2025
SAFEMOST – Highly Safe GaN Metal-Oxide-Semiconductor Transistor Switch
Vysokobezpečný GaN MOS spínací tranzistor
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Project webpage: http://www.safemost.sav.sk/
Duration: 1.10.2015 – 30.3.2019

National

Nanoelsen – Nanostructured thin-film materials characterized by weak binding interactions for electronic and sensoric applications
Nanoštrukturované tenkovrstvové materiály vyznačujúce sa slabými väzbovými interakciami pre elektronické a senzorické aplikácie
Registration code: APVV-21-0278
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
Transit2D – Transistors based on 2D Metal Chalcogenides Grown via Thermally Assisted Conversion
Tranzistory na báze 2D kovových chalkogenidov pripravených teplom podporovanou konverziou
Registration code: APVV-21-0231
Program: SRDA
Project leader: Ing. Ťapajna Milan, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2026
Critical aspects of the growth for a new generation of III-N devices
Kritické aspekty rastu polovodičových štruktúr pre novú generáciu III-N súčiastok
Registration code: 2/0005/22
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2025
Modern electronic devices based on ultrawide bandgap semiconducting Ga2O3 for future high-voltage applications
Moderné elektronické súčiastky na báze ultraširokopásmového polovodiča Ga2O3 pre budúce vysokonapäťové aplikácie
Registration code: 20-0220
Program: SRDA
Project leader: Ing. Gucmann Filip, PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2021 – 30.6.2025
NanoMemb-RF – Advanced GaAs-based nanomembrane heterostructures for highperformance RF devices
Moderné nanomembránové heteroštruktúry na báze GaAs pre vysoko produktívne vysokofrekvenčné prvky
Registration code: APVV-21-0365
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2025
PEGANEL – p-GaN electronics for energy savings and beyond-CMOS circuits
p-GaN elektronika pre úsporu energie a post-CMOS obvody
Registration code: APVV-21-0008
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2022 – 30.6.2025
Electronic and optoelectronic devices based on ultra-wide bandgap Ga2O3 semiconductor
Elektronické a optoelektronické súčiastky na báze ultra-širokopásmového Ga2O3 polovodiča
Registration code: 2/0100/21
Program: VEGA
Project leader: Ing. Ťapajna Milan, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Photonic Lab-on-a-Chip: investigation and development of plasmonic sensor platform for immediate detection of composites in solutions
Fotonické labortórium na čipe: výskum a vývoj platformy plazmonického senzora pre okamžitú detekciu zložiek v roztokoch
Registration code: 20-0437
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Duration: 1.7.2021 – 31.12.2024
Nano-optical probes and sensors integrated on optical fiber
Nanooptické sondy a senzory integrované na optickom vlákne
Registration code: 20-0264
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Duration: 1.8.2021 – 31.12.2024
Contact engineering for advanced materials and devices
Výskum a vývoj kontaktov pre nové materiály a súčiastky
Registration code: 2/0068/21
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Gregušová Dagmar, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Thermal transport properties of perspective future semiconductor materials and interfaces
Vlastnosti tepelného transportu v budúcich perspektívnych polovodičových materiáloch a rozhraniach
Registration code: SK-CN-21-0013
Program: SRDA
Project leader: Ing. Gucmann Filip, PhD.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2023
Development of silicon carbide and aluminum nitride interlayers for pn heterostructure based on gallium oxide and boron-doped nanodiamonds
Vývoj medzivrstiev karbidu kremíka a nitridu hliníka pre pn heteroštruktúry oxidu gália a bórom dopovaných nanodiamantov
Registration code: APP0373
Program: DoktoGranty
Project leader: MSc. Keshtar Javad
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2023
Improvement of crystal quality of β-Ga2O3 grown on SiC using LI-MOCVD method
Zlepšenie kryštalickej kvality β-Ga2O3 rasteného na SiC substrátoch pomocou LI-MOCVD metódy
Registration code: APP0424
Program: DoktoGranty
Project leader: Ing. Hrubišák Fedor
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2023
GaN-based heterostructure as a promising UV sensor for space application
Vývoj UV senzora na báze GaN pre vesmírne aplikácie
Registration code: 2/0114/19
Program: VEGA
Project leader: Ing. Stoklas Roman, PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Vertical GaN MOSFET for power switching applications
Vertikálny GaN MOSFET pre výkonové spínacie aplikácie
Registration code: 18-0054
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2022
Advanced III-N devices for energy and information transfer
Pokročilé III-N súčiastky pre prenos informácie a energie
Registration code: 2/0012/18
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Systematic investigation of Ohmic contacts for devices based on rhombohedral gallium oxide (alfa-Ga2O3)
Systematický výskum Ohmických kontaktov pre súčiastky na báze romboedrického oxidu gália (alfa-Ga2O3)
Registration code: APP0234
Program: DoktoGranty
Project leader: Mgr. Egyenes Fridrich, PhD.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2021
SENAD – Semiconductor nanomembranes for hybrid devices
Polovodičové nanomembrány pre hybridné súčiastky
Registration code: 15-0243
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kúdela Róbert, CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2019
MioGaN – GaN Monolithic Integrated Circuits
GaN monolitické integrované obvody
Registration code: 15-0673
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2019
Transistors with InN channel for THz microwaves and logic
Tranzistory s InN-kanálom pre THz mikrovlny a logiku
Registration code: 15-0031
Program: SRDA
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2019
Universal nanorod platform for interdisciplinary applications
Univerzálna nanoštrukturovaná platforma pre interdisciplinárne použitie
Registration code: 14-0297
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Novák Jozef, DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 31.12.2018