ElÚ SAV oceňoval významných zamestnancov

600

Pri príležitosti 65. výročia položenia základov Elektrotechnického ústavu SAV (ElÚ SAV) sa v Kongresovom centre v Smoleniciach konalo v piatok, 6. apríla 2018 spoločenské stretnutie súčasných a bývalých zamestnancov ElÚ SAV a pozvaných hostí. Na podujatí vedenie a vedecká rada ústavu ocenili svojich významných vedeckých pracovníkov udelením Medaily ElÚ SAV Ivana Hlásnika. Ako prví si ocenenia prevzali doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. a RNDr. Štefan Beňačka, CSc.

Na slávnostnom podujatí sa okrem zamestnancov ElÚ SAV zúčastnili aj podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. a podpredseda SAV pre prvé oddelenia vied RNDr. Pavol Siman, PhD. Po otvorení slávnosti prof. Samuely v príhovore zagratuloval ElÚ SAV k významnénmu výročiu a vyzdvihol doterajšie vedecké a organizačné pôsobenie ústavu v rámci SAV.
Najmä o vedeckom fungovaní ústavu v minulosti potom informovali doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. a doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. Vo svojich prednáškach o histórii ústavu upozornili na kontinuitu vedeckého zamerania v oblastiach výskumu polovodičov a supravodičov od čias jeho formovania až podnes.
Zásadne sa o nasmerovanie základného výskumu v oboch spomínaných oblastiach zaslúžil Ing. Ivan Hlásnik, DrSc. – riaditeľ v r. 1964-1968.

Práve po Ivanovi Hlásnikovi bola nazvaná Medaila ElÚ SAV, ktorú sa ústav rozhodol udeľovať ako ocenenie svojim pracovníkom ako aj vedcom mimo SAV, ktorí sa výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj ElÚ SAV, zvýšenie kreditu ústavu v zahraničí ako aj rozvoj vedy a výskumu na Slovensku i v zahraničí.
Historicky prvá Medaila ElÚ SAV Ivana Hlásnika bola odovzdaná jeho pozostalej rodine. Vedenie a Vedecká rada ElÚ SAV potom odovzdali ocenenie doc. Ing. Petrovi Kordošovi, DrSc. za mimoriadny vedecký a organizačný prínos k rozvoju ElÚ SAV a RNDr. Štefanovi Beňačkovi, CSc. za vynikajúce dielo z oblasti vedy, ktoré prispelo k zvýšeniu vedeckého kreditu ElÚ SAV na Slovensku i v zahraničí.

Súčasní aj bývalí zamestnanci ElÚ SAV spolu s partnermi

Úvodný príhovor podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie
prof. RNDr. Petera Samuelyho, DrSc.

Averz a revers Medaile Elektrotechnického ústavu SAV Ivana Hlásnika

Doc. Ing. Peter Kordoš, DrSc. pri preberaní ocenenia v spoločnosti riaditeľa ElÚ SAV
RNDr. Vladimíra Cambela, DrSc. a konferenciérky programu Zuzany Šajgalíkovej

RNDr. Štefan Beňačka, CSc. pri preberaní ocenenia z rúk predsedníčky Vedeckej rady
ElÚ SAV RNDr. Dagmar Gregušovej, DrSc.

Atmosféru na slávnosti spríjemňovalo trio huslistiek Xplosion s repertoárom siahajúcim
od klasickej až po modernú hudbu