Elektrotechnický ústav SAV vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie Technik

600

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie uvedenej funkcie,
  • kópia dokladu o ukončení vzdelania,
  • kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace,
  • profesijný štrukturovaný životopis.

Prihlášku na výberové konanie s označením obálky „výberové konanie“ spolu s požadovanými dokladmi posielajte na adresu:

 

Elektrotechnický ústav SAV

Dúbravské cesta 9

841 04 Bratislava

 

do 26. 2. 2018 do 12,00 hod.