Konkurz

800

Riaditeľ ElÚ SAV vypisuje výberové konanie na pozíciu vedecký pracovník.

Oblasť výskumu: syntéza 2D materiálov a grafénu.

Požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v obore chémia, expertíza v oblasti syntézy a spracovania grafénu a iných 2-dimenzionálnych materiálov a štruktúr, prax minimálne 10 rokov a bezúhonnosť.

Mzdové podmienky v zmysle platných predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie uvedenej pozície

– kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace

– profesijný štrukturovaný životopis

Prihlášku na výberové konanie spolu s požadovaných dokladov posielajte na e-mailovú adresu elusav@savba.sk do 24. 8. 2022.