Basic Info

Hudec, Boris Ing., PhD.

Phone: 02/ 5922 2778