Európsky fond regionálného rozvoja Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ Operačný program Výskum a vývoj
Dopytovo-orientovaný projekt

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

     Strategickým cieľom projektu je „Vybudovanie integrovaného kompetenčného centra, spájajúceho súkromný a akademický sektor, ktorého cieľom je podpora kľúčových priemyselných odvetví SR“. Strategický cieľ bol definovaný s ohľadom na globálny cieľ Operačného programu Výskum a vývoj tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

   Kompetenčné centrá sú v Európskej únii nástrojom na podporu kolaboratívneho aplikovaného výskumu, kde nositeľom centra sú akademické inštitúcie a medzi partnermi sú priemyselné podniky. Koncepcia kompetenčného centra sa skladá z nasledujúcich čiastkových cieľov:

   Vzniknuté kompetenčné centrum bude realizovať mix činností v oblasti cieleného základného výskumu a aplikovaného vývoja zameraného na nové materiály, pokročilé technológie a energetiku. Jeho výstupy budú využiteľné vo viacerých z prioritných rozvojových oblastí nielen na Slovensku, ale v celosvetovom meradle:  Realizácia projektu umožní zvýšenie potenciálu excelentného výskumu a vývoja v Slovenskej republike v oblasti nových materiálov a progresívnych technológií so špeciálnymi vlastnosťami s hlavným využitím najmä v energetike a elektrotechnike:   Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku je podporené nasledovným špičkovými pracoviskami jednotlivých partnerov konzorcia:
  Hlavným partnerom projektu „Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku“ je Elektrotechnický ústav SAV Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied.
     Partnermi projektu sú:

     Organizačná štruktúra          Aktivity Kompetenčného centra           Kontakty       Prezentácie